ΔΕΕ: Απόφαση23ης/4/2020 (C-237/19) Σήματα

379

«Προδικαστική παραπομπή – Σήματα – Οδηγία 2008/95/ΕΚ – Απαράδεκτο ή ακυρότητα της καταχωρίσεως – Τρισδιάστατο σήμα – Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημεία ii και iii – Σημείο αποτελούμενο αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος – Σημείο αποτελούμενο από το σχήμα το οποίο προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν – Συνεκτίμηση της αντιλήψεως του ενδιαφερόμενου κοινού»

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. κατά Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1)      Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο ii, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, έχει την έννοια ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα σημείο αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, δεν πρέπει να εξετάζεται μόνον η γραφική παράσταση του σημείου αυτού. Άλλα πληροφοριακά στοιχεία πλην αυτής και μόνον της γραφικής παραστάσεως, όπως η αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ουσιωδών χαρακτηριστικών του επίμαχου σημείου. Αντιθέτως, μολονότι πληροφοριακά στοιχεία που δεν προκύπτουν από τη γραφική παράσταση του σημείου μπορούν να ληφθούν υπόψη προκειμένου να καθοριστεί αν τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχούν σε τεχνική λειτουργία του επίμαχου προϊόντος, εντούτοις τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να προέρχονται από αντικειμενικές και αξιόπιστες πηγές και δεν μπορούν να περιλαμβάνουν την αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού.

2)      Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο iii, της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι η αντίληψη ή η γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού όσον αφορά το προϊόν που απεικονίζεται γραφικώς από σημείο, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος αυτού, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού του σχήματος αυτού. Ο λόγος απαραδέκτου της διατάξεως αυτής μπορεί να εφαρμοσθεί αν από αντικειμενικά και αξιόπιστα στοιχεία προκύπτει ότι η επιλογή των καταναλωτών να αγοράσουν το επίμαχο προϊόν καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το χαρακτηριστικό αυτό.

3)      Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, σημείο iii, της οδηγίας 2008/95 έχει την έννοια ότι ο προβλεπόμενος στη διάταξη αυτή λόγος απαραδέκτου της καταχωρίσεως δεν πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά επί σημείου αποτελούμενου αποκλειστικά από το σχήμα του προϊόντος, όταν το σημείο αυτό προστατεύεται βάσει του δικαίου περί σχεδίων ή υποδειγμάτων ή όταν το σημείο αποτελείται αποκλειστικά από το σχήμα διακοσμητικού αντικειμένου.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=225524&mode=req…

https://www.ddikastes.gr/node/5639

ΠΗΓΗddikastes.gr