Διαδικασίες Λειτουργίας Σωματείου

2690
466820780

Καλησπέρα,

Το 2017 συστάθηκε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (φίλων χορού), το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο.

Το 2019 ενημερώθηκε η Δ.Ο.Υ. για τη σύσταση του και απέκτησε Α.Φ.Μ.

Παρακαλούμε για την διευκρίνηση των παρακάτω που προκύπτουν για την ορθή τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας.

1. Στο καταστατικό αναφέρει ότι, τα ιδρυτικά μέλη δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής για όσο διάστημα συμμετέχουν ενεργά, Τα ιδρυτικά μέλη πως απεικονίζονται στο βιβλίο μελών?

2. Τα βιβλία που τηρεί το σωματείο πρέπει να θεωρηθούν?

3. Στο βιβλίο περιουσίας εγγράφονται τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης? Είναι το αντίστοιχο μητρώο παγίων?

4. Για την πραγματοποίηση μιας δωρεάν εκδήλωσης πρέπει να συνάπτεται συμφωνητικό που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ ?

5. Ποια είναι η διαδικασία για την πραγματοποίηση μίας δαπάνης από το σύλλογο? Πρέπει να εκδίδεται απόδειξη για έγκριση δαπάνης και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο το γραμματέα και τον Ταμεία?

6. Το έτος ίδρυσης του συλλόγου είναι το έτος επικύρωσης του καταστατικού?

Όργανα διοίκησης:

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατά το μήνα Ιανουάριο είτε εντός τριών μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Εφόσον το καταστατικό επικυρώθηκε το 2017 αλλά έλαβε Α.Φ.Μ. το 2019, καθώς δεν ασκούσε δραστηριότητα το διάστημα αυτό, η Γ.Σ. όφειλε να συγκλήθεί κατά την επικύρωση του καταστατικού το έτος 2017?

2. Πως γίνεται η σύγκληση της Γ.Σ. ? Απαιτείται δημοσίευση στο ΓΕ.Μ.Η.?

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής, η θητεία άρχεται από την ημερομηνία λήψης του Α.Φ.Μ.?

4. Η επικύρωση των Γενικών Συνελεύσεων και ορισμού – διορισμού του Δ.Σ. απαιτεί παρουσία δικαστικού επιμελητή?

5. Ο διορισμός του πρώτου Δ.Σ. (κατά τη σύσταση), και των λοιπών ελεγκτικών επιτροπών αποτελείται από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία εκλέγονται την ημερομηνία σύστασης του συλλόγου?

Παρακαλώ την άμεση συνδρομή σας,

ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (5 δημοσιεύσεις) 10/02/2020 – 22:001. Τα ιδρυτικά μέλη απεικονίζονται στο βιβλίο μελών του σωματείου όπως και τα υπόλοιπα μέλη του σωματείου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη διάκριση. 

2. Τα βιβλία των μη κερδοσκοπικών αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων θεωρούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας. Εάν το σωματείο έχει πολιτιστικό ή αθλητικό σκοπό, τότε τα βιβλία του πρέπει να θεωρηθούν από την παραπάνω διοικητική υπηρεσία.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα, το καταστατικό του σωματείου επικυρώνεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Μετά την παραπάνω επικύρωση, το σωματείο εγγράφεται σε ειδικό δημόσιο βιβλίο (βιβλίο σωματείων) που τηρείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου. Με την εγγραφή του στο παραπάνω βιβλίο, το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, έτος ίδρυσης του συλλόγου είναι το έτος κατά το οποίο το σωματείο καταχωρείται στο βιβλίο σωματείων του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου. Για παράδειγμα, εάν το καταστατικό του σωματείου επικυρωθεί το μήνα Δεκέμβριο του 2019 και καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου το μήνα Ιανουάριο του 2020, ως έτος ίδρυσης θεωρείται το έτος 2020. 

Όργανα Διοίκησης

1. Η Γ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του σωματείου. Ο χρόνος λήψης του Α.Φ.Μ. είναι νομικά αδιάφορος. Εν προκειμένω μετά την ίδρυση του σωματείου το έτος 2017, έπρεπε να συγκληθεί Γ.Σ. για τη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη πρώτου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής. 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του σωματείου (συνήθως συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου). Τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εγγράφονται στο ΓΕ.Μ.Η. Συνεπώς δεν απαιτείται καμία δημοσίευση στο ΓΕ.Μ.Η.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό (συνήθως άρχεται από την ημερομηνία συγκρότησής του σε σώμα) και όχι από την ημερομηνία λήψης του Α.Φ.Μ. 

4. Όχι. Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού επιμελητή ούτε δικηγόρου για το εν λόγω σωματείο (φίλων χορού). Η παρουσία δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου είναι υποχρεωτική στις αρχαιρεσίες (εκλογές) α) των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών και β) των εργατικών σωματείων και των λοιπών συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων.

5. Όχι. Μετά την ίδρυση του σωματείου διενεργούνται αρχαιρεσίες (εκλογές) για την εκλογή των διοικητικών οργάνων του σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του. Μέλος του πρώτου διοικητικού συμβουλίου και μέλος της πρώτης ελεγκτικής επιτροπής μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε μέλος του σωματείου (ιδρυτικό ή μη) που θα θέσει υποψηφιότητα και εκλεγεί.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (3558 δημοσιεύσεις) 10/02/2020 – 22:003. Το σωματείο για να λειτουργεί νόμιμα και σωστά πρέπει να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1.Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σ’ αυτό γράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2.Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Βιβλίο Μητρώου Μελών. Σ’ αυτό γράφονται και οι διευθύνσεις των μελών και τα τηλεφωνά τους.

4.Βιβλίο Ταμείου.

5.Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

6.Μπλοκ εισπράξεων.

7. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Το βιβλίο περιουσίας μπορεί να προσομοιάζεται με το βιβλίο παγίων.

4. Η  σύναψη συμφωνητικού δεν είναι υποχρεωτική για φορολογικούς σκοπούς. Όμως, προτείνεται για κάθε εκδήλωση να γίνεται έγγραφη συμφωνία ώστε να υπάρχει διαφάνεια και διασφάλιση των συναλλαγών.

5. Οι δαπάνες του σωματείου θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του ΔΣ. Όμως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται χρηματικό πόσο στα χέρια του Ταμία, για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων εξόδων και δαπανών του Σωματείου.

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=42708&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=01/04/2020

ΠΗΓΗe-forologia.gr