Μπορεί φορολογούμενος να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2012 και 2013;

119

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να κάνει τροποποητική ΄δηλωση (Ε1) για τα έτη 2012 και 2013 όπου θέλουμε να αφαιρέσουμε αναδρομικά από το 2013 και να τα προσθέσουμε στο 2012 όπου και ανήκουν πραγματικά ύστερα από το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα εκκαθαριστικά αναδρομικών των συνταξιούχων. Υπάρχει κάποιος νόμος που να το απαγορεύει; έχει δικαίωμα η Δ.Ο.Υ να αρνηθεί την παραλαβή των δηλώσεων και με ποιο νόμο;ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3602 δημοσιεύσεις) 10/02/2020 – 22:08Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ, σχετικά με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, ορίζεται ότι:

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση…

3.α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης…».

    Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1172/2017 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται από 1-1-2014 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της ΠΟΛ.1174/14.7.2014 εγκυκλίου ως προς την προθεσμία υποβολής αυτών, ήτοι πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις όπως και αυτές που υποβάλλονται εξαιτίας λάθους του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών – συντάξεων. Κατά την εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη προς συμψηφισμό παρακρατούμενοι και προκαταβληθέντες φόροι, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση η προθεσμία παραγραφής για τον συμψηφισμό αυτών άρχεται από το τέλος του έτους χορήγησης της διορθωτικής βεβαίωσης αποδοχών και όχι από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης, δεδομένου ότι πριν από την έκδοση της διορθωτικής βεβαίωσης δεν ήταν δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης.

    Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι:

«1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης…».

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου σχετικά με την κοινοποίηση πράξεων, ορίζεται ότι:

«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Το φορολογικό έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013), έχει παραγραφεί την 31/12/2018.

2. Το φορολογικό έτος 2013 (οικονομικό έτος 2014), έχει παραγραφεί την 31/12/2019.

3. Δεν υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέσω του συστήματος TAXISnet για τα συγκεκριμένα φορολογικά έτη.

4. Μπορείτε να προβείτε σε ειδική διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της συγκεκριμένη πράξη προσδιορισμού φόρου (εφόσον δεν έχει εκπνεύσει ακόμα αυτή η προθεσμία).

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=42921&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=01/04/2020