Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις ειδικές μορφές τουρισμού και τις διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη

445

Με το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Συνιστάται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαρκή ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματος βιώσιμης ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού αναψυχής καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων καταδυτικού τουρισμού αναψυχής της χώρας. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

β. Ορίζονται οι προϋποθέσεις καταδύσεων στα αξιοθέατα καταδυτικού τουρισμού, ήτοι σε κηρυγμένους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους, που χαρακτηρίζονται ως Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (ΕΕΑΧ), στα ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών, που έχουν βυθιστεί προ των τελευταίων πενήντα (50) ετών καθώς και στα Ελεύθερα Τεχνητά Υποβρύχια Αξιοθέατα (ποντισμένα -παραδοσιακά πλοία, ναυάγια, πλωτά ναυπηγήματα, έργα τέχνης κ.λπ.), όπου ευρίσκονται.

γ. Αναγνωρίζονται ως επενδύσεις αναπτυξιακού, τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και μπορούν να επιδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα η χωροθέτηση, η αδειοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων.

δ. Απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, τυχόν χορηγίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία ΕΕΑΧ, καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων και ισχύει γι’ αυτές οποιαδήποτε άλλη απαλλαγή ή ευνοϊκή διάταξη της ισχύουσας για τις χορηγίες νομοθεσίας. 
Οι δαπάνες για τις προαναφερόμενες χορηγίες, που πραγματοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του επιχορηγούμενου καταδυτικού αξιοθεάτου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013.

ε. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου (ν.3409/2005), που διέπει την άσκηση των καταδύσεων αναψυχής, στα εξής κατά βάση σημεία:
– Προστίθενται στις υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής, η περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα και η εκμίσθωση εξοπλισμού περιήγησης επιφάνειας με μάσκα και αναπνευστήρα.
– Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς με επιβατικά πλοία ή μικρά σκάφη μέχρι δέκα (10) μέτρων δυτών ελεύθερης κατάδυσης και συμμετεχόντων σε οργανωμένη συνοδευόμενη περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα. (Σήμερα περιορίζονται στη μεταφορά αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων).
– Τίθενται οι αναγκαίες τεχνικές προϋποθέσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας για τα σκάφη επί των οποίων παρέχονται υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής,
– Δύναται να προβλέπεται πέριξ του καταδυτικού πάρκου, ζώνη ασφαλείας πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων όπου απαγορεύονται η αλιεία και ναυσιπλοΐα και πέραν αυτής ζώνη ελεγχόμενης ήπιας αλιείας πλάτους 250 μέτρων, όπου θα ασκείται μόνον με ερασιτεχνικά και επαγγελματικά παράκτια αλιευτικά σκάφη.
– Καταργείται ο περιορισμός οριοθέτησης καταδυτικού πάρκου σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ν. μ. από κηρυγμένο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο,
– Επιτρέπεται με υ.α. τα καταδυτικά πάρκα να περιλαμβάνουν στο θαλάσσιο χώρο τους τόσο κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, στους οποίους θα απαγορεύονται η είσοδος και οι καταδύσεις, όσο και ΕΕΑΧ.
– Καθορίζεται το ετήσιο αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την παραχώρηση αμιγώς του θαλάσσιου χώρου του καταδυτικού πάρκου το οποίο διαμορφώνεται κλιμακωτά σε συσχέτιση με τη μέση τιμή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού ανά δήμο. Για την καταβολή του μισθώματος δίδεται περίοδος χάριτος ενός (1) έτους από την παραχώρηση, για την οποία δεν καταβάλλεται μίσθωμα.

Σε περίπτωση, που εντός του Καταδυτικού Πάρκου βρίσκονται ναυάγια ή και ναυαγήματα, που αποτελούν κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλλει προς το Μ.Τ.Ν. το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος για την παραχώρηση των δικαιωμάτων διαχείρισης του Πάρκου.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων στους παραβάτες ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία καταδυτικού πάρκου (φυλάκιση ή και χρηματική ποινή, ανάλογα με τη βαρύτητα και το είδος της παράβασης, κ,λπ.)· (άρθρα 1-14)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 29 του ν.2545/1997 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας που διέπει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) στα εξής κατά βάση σημεία:
Επιτρέπονται, με κ.υ.α., μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, τροποποιήσεις της οριοθέτησης της Π.Ο.Τ.Α. υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβολή της έκτασης της ΠΌ.Τ.Α. δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά το 15%, αντί του 10% που ισχύει σήμερα, της αρχικώς ορειοθετήσας έκτασης.
Προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης τμήματος ή τμημάτων ήδη οριοθετημένης Π.Ο.Τ.Α. και οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αυτού/τών στη συνέχεια ως νέας αυτοτελούς Π.Ο.Τ.Α., εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α.. Με π.δ. μπορεί επίσης να ορίζεται και νέος διαφορετικός φορέας εκμετάλλευσης για την αποσπώμενη Π.Ο.Τ.Α.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και για την εξαγορά και ενσωμάτωση οδών, που δεν εξυπηρετούν το κοινό ή τρίτους, στις εκτάσεις ΠΟΤΑ.
Προβλέπεται η δυνατότητα καθορισμού, με το π.δ. χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Π.Ο.Τ.Α., ειδικών ζωνών προστασίας περιμετρικά της οριοθετούμενης Π.Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόμησης και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών. (άρθρα 15-22)

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:
α. Διευρύνονται τα όρια της χερσαίας ζώνης των μαρινών που ακολουθούν τη διαδικασία χωροθέτησης της παρ,Ι του άρθρου 31 του Ν. 2160/1993 (σε δύο στάδια), από 50.000 σε 80.000 τ.μ.
β. Δύναται ο Υπουργός Τουρισμού να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία:
Ανεύρεσης φορέα διαχείρισης σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσής τους.
Ανάδειξης φορέα που θα αναλάβει τη χρήση και εκμετάλλευση της συγκεκριμένης ζώνης αγκυροβολίου ή του συγκεκριμένου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, σε περίπτωση ανάκλησης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών.
γ. Προβλέπεται ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό.    (άρθρα 23-28)

3. Προβλέπεται ότι οδικά δίκτυα καθώς και ρέματα που διατρέχουν εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των αναφερόμενων (ι) οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, (ii) σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, (iii) ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και (iv) εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών και δεν προσμετρούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου εμβαδού των ιδιοκτησιών.
Για τον υπολογισμό των μεγεθών δόμησης (συντελεστές δόμησης, ποσοστό κάλυψης, πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα) η έκταση του ακινήτου θα νοείται ως ενιαίο σύνολο, ενώ οι οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις αφορούν το σύνολο της έκτασης. (άρθρο 29)

4. Επιτρέπεται:
Η λειτουργική ενοποίηση οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους (camping) και ξενοδοχείων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Η επέμβαση, εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. (Αφορά πλέον το σύνολο των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την άσκηση του αθλήματος του γκολφ και όχι περιοριστικά τη διάνοιξη και δημιουργία διόδων διαδρόμων γκολφ που ισχύει σήμερα). (άρθρα 30-32)

5. Επαναπροσδιορίζεται η έκταση που υποχρεούνται να αναδασώσουν οι φορείς δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων εντός δημόσιων δασικών εκτάσεων, ως μέτρο αποκατάστασης του περιβάλλοντος. (Υπολογίζεται εφεξής μόνο επί των εκτάσεων στις οποίες πραγματοποιείται η επέμβαση και όχι επί του συνόλου της δασικής έκτασης, για την οποία έχει εγκριθεί η επένδυση). (άρθρο 33)

6. Διευκρινίζεται ότι οι επενδυτικές δαπάνες για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ εννέα (9) οπών υπάγονται στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας . Τα ως άνω εφαρμόζονται και για επενδυτικά σχέδια δημιουργίας γκολφ 18 οπών που έχουν ήδη υπαχθεί σε διατάξεις αναπτυξιακού νόμου, για τα οποία υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης φυσικού αντικείμενου λόγω μείωσης της δυναμικότητας. (άρθρο 34)

7. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condohotels) κ.λπ.
(άρθρα 35 και 36)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Εισάγεται στην ελληνική τουριστική νομοθεσία η έννοια του σήματος πιστοποίησης glamping και συγκεκριμένα:

α. Καθορίζεται η έννοια του όρου «glamping» η οποία έγκειται στην εμπειρία πολυτελούς διαμονής στη φύση σε τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο που ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου περιοχές και περιλαμβάνουν διαφοροποιημένους τύπους διαμονής σε δομές ήπια εναρμονισμένες στο φυσικό περιβάλλον, συνδυάζοντας υψηλή αισθητική και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών,
Θεσπίζεται σήμα glamping, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης πενταετούς διάρκειας, με ειδικό λογότυπο και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού στα ξενοδοχεία και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), που πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια και τις λειτουργικές προδιαγραφές glamping,

β. Ορίζεται η διαδικασία χορήγησης του σήματος πιστοποίησης glamping. (Απαιτείται μεταξύ άλλων, για τη χορήγηση του εν λόγου σήματος η κατάθεση παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου)
Συνιστάται τετραμελές ειδικό συλλογικό όργανο με αρμοδιότητα τη διαπίστωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων και λειτουργικών προδιαγραφών glamping και τη διατύπωση γνώμης για την έγκριση ή την απόρριψη της χορήγησής του. Η τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων και των λειτουργικών προδιαγραφών glamping από τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πιστοποιηθεί και λειτουργούν είναι υποχρεωτική για μια πενταετία.

γ. Ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.), ως ο φορέας που θα αναπτύξει το πρότυπο λειτουργικών προδιαγραφών glamping, βάσει του οποίου θα διαπιστεύονται οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τη διενέργεια ελέγχων στα τουριστικά καταλύματα που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με σήμα glamping.

δ. Καθορίζονται (i) οι περιπτώσεις ανάκλησης του σήματος glamping και (ii) οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τη μορφή χρηματικού προστίμου κυμαινόμενου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά περίπτωση, οι οποίες αφορούν παραβατική συμπεριφορά έναντι των προαναφερόμενων ρυθμίσεων τόσο των τουριστικών καταλυμάτων όσο και των φορέων πιστοποίησης.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σήματος glamping σε επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν έργα, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση ισχυουσών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, σε προστατευόμενες περιοχές, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κ.λπ. (άρθρα 37-42)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 2971/2001 σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία στα εξής κατά βάση σημεία:
α. Αυξάνεται κατά διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα (από 300 τ.μ που ισχύει σε 500 τ.μ) το ανώτατο όριο σε εμβαδόν κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού.
Μειώνεται κατά 10% (από 60% σε 50%) το ελάχιστο ποσοστό της έκτασης του αιγιαλού που πρέπει να παραμένει ελεύθερη, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.
Δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα’ και δδ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που λειτουργούν νόμιμα, ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

β. Επιτρέπεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας προς Ο.Τ.Α. α βαθμού για την τοποθέτηση επ’ αυτών, μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος και μέγιστου εμβαδού 10 τ.μ. ειδικών κατασκευών, οι οποίες προορίζονται για τη διεξαγωγή ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σχετικά με την ασφάλεια του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στη θάλασσα.

γ. Καθορίζεται επακριβώς σε ποσοστό 5% επί του ανταλλάγματος της παραχώρησης έκτασης του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς και υδατοκαλλιεργητικούς.

δ. Περιορίζεται σε ένα (1) έτος από πέντε (5) που ισχύει, το χρονικό διάστημα αποκλεισμού των οριζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από οποιαδήποτε παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. (άρθρα 43- 46)

2.α. Περιλαμβάνονται στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών και τα συστήματα υδρομάλαξης ή/και μηχανισμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας.
β. Ορίζεται το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ασφάλεια, των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.
Καθίσταται υποχρεωτική η απασχόληση τουλάχιστον ενός απόφοιτου σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές.
γ. Με υ.α. καθορίζεται μεταξύ άλλων η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, οι επιβαλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων, κ.λπ. (άρθρο 47)

3. Προσδιορίζεται, ειδικά για το έτος 2020 λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου του κορωνοϊού, η ελάχιστη χρονική περίοδος για την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες (άρθρο 15 παρ.11 περ. γ, ν.2743/1999, όπως ισχύει) στους τρείς (3) μήνες (αντί τέσσερις που ισχύει), ήτοι από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και το ελάχιστο εύρος των ωρών εργασίας αυτών (οκτώ ώρες), που μπορεί να μεταβάλλονται με υπουργική απόφαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 48)

4. Παρατείνεται, από τη λήξη της και μέχρι 31.05.2022, η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες του ν.4276/2014 τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. (άρθρο 49)

5. Απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία. Στους παραβάτες (τόσο στο πρόσωπο που κατελήφθη να προβαίνει στην υπόδειξη όσο και στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου) προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 – 2.000 ευρώ. Το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση στάσης, σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα.
Σε περίπτωση υποτροπής το εν λόγω πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται. (άρθρο 50)

6. Απονέμεται με υ.α., και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο τίτλος του/της «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων αγορών τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας ή σε ειδικότερα τμήματα των αγορών αυτών, διαμέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους. Ο τίτλος είναι τιμητικός και δεν αφορά σε αμειβόμενη θέση. (άρθρο 51)

7. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ). Συγκεκριμένα, εισάγεται τροποποίηση του αριθμού των κλινών (από 300 σε 100) άνω των οποίων είναι αρμόδια για τη σχετική γνωμοδότηση και έλεγχο. (άρθρο 52)

8. Τροποποιείται – συμπληρώνεται, ο Οργανισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT) (π.δ. 72/2018). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος του EOT καθώς και των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Οργανισμού, β. Αυξάνονται κατά:
Μία (1) οι θέσεις του τακτικού προσωπικού των Υπηρεσιών EOT Εξωτερικού, οριζόμενες σε είκοσι πέντε (25) από είκοσι τέσσερεις (24) που είναι σήμερα.
Δύο (2) οι θέσεις επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, ανερχόμενες σε σαράντα επτά (47) από σαράντα πέντε (45) που είναι σήμερα. (άρθρο 53)

9. Επιτρέπεται εφεξής για τρία (3) χρόνια, από έως έξι (6) που ισχύει σήμερα, η παράταση της μετάθεσης ή της απόσπασης υπαλλήλων του EOT ή του Υπουργείου Τουρισμού, σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του EOT. (άρθρο 54)

10. Προβλέπεται στα ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού -Θ ερ μαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας η δυνατότητα λειτουργίας πιστοποιημένων συστημάτων (i) τηλεϊατρικής, ώστε να καθίσταται δυνατή η τηλεμετρία για συγκεκριμένες παθήσεις και ii) απομακρυσμένης διασύνδεσης τηλεγνωμάτευσης και τηλεσυνεδρίας με ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας μέσω κινητής τεχνολογίας. (άρθρο 55)

11.α. Τροποποιείται-συμπληρώνεται ο Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού (π.δ. 127/2017). Συγκεκριμένα επανακαθορίζονται i) η διάρθρωση των Περιφερειακών του Υπηρεσιών (Δημιουργείται μια (1) ακόμα Σχολή Ξεναγών), ii) οι αρμοδιότητες τμημάτων του, κ.λπ.
β. Με υ.α., καταρτίζεται ο Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών με τον οποίο, καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικού καταλύματος και των πελατών τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του κ.λπ. Από την έκδοση του ανωτέρω Κανονισμού παύει η ισχύς του υφιστάμενου.
γ. Με κ.υ.α εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. (άρθρα 56-59)

12. Δύνανται να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, δαπάνες του Υπουργείου Τουρισμού, που αναλήφθηκαν και δεν πληρώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2018, δυνάμει τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, για τις οποίες δεν εκδόθηκε η σχετική ανακλητική απόφαση έως τη λήξη του ιδίου ως άνω έτους. (Αφορά τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης). (άρθρο 60)

13. α. Εκδίδονται με κ.υ.α., ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 κατά παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους.
β» Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν τους όρους των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και αναστολή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. (άρθρο 61)

14. Τίθενται οι τελικές – μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις καθώς και η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 62-64)

https://www.taxheaven.gr/news/48951/katateohke-to-sxedio-nomoy-gia-tis-eidikes-morfes-toyrismoy-kai-tis-diataxeis-gia-thn-toyristikh-anaptyxh

ΠΗΓΗtaxheaven.gr