Εγκλήματα Διανοητικής Ιδιοκτήσίας και τη διασύνδεσή τους με άλλα σοβαρά εγκλήματα

454

Μελέτη από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με τη EUROPOL

Μία ενδιαφέρουσα μελέτη αναφορικά με τα εγκλήματα Διανοητικής Ιδιοκτήσίας και τη διασύνδεσή τους με άλλα σοβαρά εγκλήματα δημοσίευσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε συνεργασία με τη EUROPOL.

Η μελέτη με τίτλο «IP Crime and its link to other serious crimes – Focus Poly-Criminality», παρουσιάζει στοιχεία πολυεγκληματικότητας που προκύπτουν από το φαινόμενο της αντιγραφής/παραποίησης σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες, στόχος της έκθεσης είναι η ενημέρωση των λειτουργών επιβολής του νόμου και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών σχετικά με τις ποικίλες διασυνδέσεις των εγκλημάτων ΔΙ με άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας.

Η έκθεση έχει τη μορφή αρχείου υποθέσεων, παρουσιάζοντας περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο των οποίων τα εγκλήματα ΔΙ συνδέονται με άλλες μορφές εγκληματικότητας.

Τα εγκλήματα ΔΙ μπορούννα διασυνδεθούν με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες με δύο τρόπους: είτε μέσω της υποστήριξης της μιας εγκληματικής δραστηριότητας από την άλλη είτε μέσω της παράλληλης άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση της υποστήριξης εγκληματικών δραστηριοτήτων η σχέση μπορεί να έχει διττό χαρακτήρα. Κατ’ αρχάς, άλλες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της τέλεσης εγκλημάτων ΔΙ. Για παράδειγμα, ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (ΟΟΕ) δημιουργούν πλαστά έγγραφα για να πωλήσουν νομιμοφανώς τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που εμπορεύονται.

Στην περίπτωση αυτή, το έγκλημα ΔΙ είναι η υποστηριζόμενη εγκληματική δραστηριότητα. Εναλλακτικά, οι δράστες αξιόποινων πράξεων εμπλέκονται στην παραποίηση/απομίμηση για να αποκομίσουν κέρδη τα οποία χρησιμοποιούν για την τέλεση σοβαρών και οργανωμένωνεγκλημάτων άλλου τύπου, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών ή η τρομοκρατία. Στην περίπτωση αυτή, το έγκλημα ΔΙ είναι η υποστηρικτική εγκληματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση των παράλληλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, οι ΟΟΕ εμπλέκονται σε διάφορες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς που είναι σχετικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι εν λόγω μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς ενδέχεται να είναι είτε πλήρως ασύνδετες είτε διασυνδεδεμένες, χωρίς ωστόσο η μία δραστηριότητα να διευκολύνει καθαρά την άλλη. Ένα παράδειγμα διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας αποτελεί η περίπτωση ΟΟΕ που χρησιμοποιεί την ίδια οδό ή την ίδια μέθοδο μεταφοράς για τη διακίνηση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και άλλων παράνομων προϊόντων.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που περιέχει η παρούσα έκθεση καταδεικνύουν πώς ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων δραστηριοτήτων συνδέεται με το έγκλημα ΔΙ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παραποίησης εγγράφων, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της απάτης, της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω περιπτωσιολογικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η αντίληψη ότι τα εγκλήματα ΔΙ είναι «εγκλήματα χωρίς θύματα» είναι εσφαλμένη και μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τη ζημία που προκαλούν οι εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες.

Η επίγνωση των διασυνδέσεων που υφίστανται μεταξύ των εγκλημάτων ΔΙ και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων μπορεί να συνδράμει τους λειτουργούς επιβολής του νόμου στον προσφορότερο εντοπισμό μελλοντικών υποθέσεων και να υποστηρίξει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση των εν λόγω εγκληματικών συμπεριφορών σε επίπεδο λήψης μέτρων πολιτικής.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση στο obi.gr.

ΠΗΓΗlawspot.gr