Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς μετά τη δημοσίευση του ν. 4690/2020

289

Ένα από τα μέτρα που ελήφθησαν λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού ήταν η αναστολή διενέργειας των πλειστηριασμών από την 13η Μαρτίου 2020. Έκτοτε με διαδοχικές ΠΝΠ παρατάθηκε η συνέχιση της αναστολής έως και την 31η Μαΐου 2020. Μετά όμως την λήξη της αναστολής, ήταν αναγκαίο να καθορισθεί ο τρόπος σταδιακής επανόδου και της διενέργειας των πλειστηριασμών στην «κανονικότητα», έπρεπε να καθορισθεί πότε θα διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020, αλλά και αυτοί που είχε προγραμματισθεί να γίνουν από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Ιουλίου 2020.

Η ρύθμιση αυτή πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 11-16 του ν.4690/2020, και αφορά όλους τους πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματισθεί να διενεργηθούν έως τις 31-07-2020 και αφορούσαν την ακίνητη και κινητή περιουσία. Σημειώνεται, ότι τον μήνα Αύγουστο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία οι πλειστηριασμοί δεν διεξάγονται ούτως ή άλλως, οπότε όλοι οι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Με το ίδιο άρθρο του νόμου, καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού νέου πλειστηριασμού. Η νέα ημερομηνία πλειστηριασμού ορίζεται, με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος, δηλ. του προσώπου που ξεκίνησε τη διαδικασία του πλειστηριασμού που ματαιώθηκε λόγω του κορωνοϊού.

Ο νέος πλειστηριασμός ορίζεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 31η Ιουλίου 2020.
Η αξία και η τιμή προσφοράς δεν αλλάζουν, παραμένουν οι ίδιες με αυτές που είχαν εκτιμηθεί αρχικά.

Στην περίπτωση όμως που ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, μπορεί να το κάνει κάθε άλλος δανειστής, αρκεί να έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, που να στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο (π.χ. τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής κλπ.). Για να το κάνει αυτό, ο δανειστής θα πρέπει πρώτα να επιδώσει στον οφειλέτη επιταγή προς εκτέλεση, δηλ. να του κοινοποιήσει τον εκτελεστό τίτλο ζητώντας του να του καταβάλλει την οφειλή με τον τρόπο που προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Για όλα τα παραπάνω, ο νόμος προβλέπει την τήρηση των νομίμων προθεσμιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι από την 1.6.2020 και έπειτα επιτρέπονται η επίδοση επιταγής προς πληρωμή, επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και γενικά κάθε πράξη της εκτελεστικής
διαδικασίας.

Παραδείγματα πλειστηριασμών ανάλογα με το χρονικό διάστημα:

Εάν σε έναν πολίτη είχε ορισθεί ημερομηνία πλειστηριασμού στους μήνες Μάρτιο-Μάιο 2020 και ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων έχει ματαιωθεί λόγω της αναστολής:
Ο πλειστηριασμός μπορεί να ορισθεί για ημερομηνία μετά την 1.9.2020.
Ο επισπεύδων, το πρόσωπο δηλαδή που ξεκίνησε τη διαδικασία του πλειστηριασμού, έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει νέο πλειστηριασμό μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη
δημοσίευση της διάταξης. Η νέα ημερομηνία πλειστηριασμού ορίζεται σε 2 έως 3 μήνες (973 παρ.1 ΚΠολΔ). Σε περίπτωση που χάθηκε η προθεσμία των 30 ημερών, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε δανειστή που έχει εκτελεστό τίτλο να επισπεύσει την εκτέλεση με τήρηση της ίδιας προθεσμίας.
Στο διάστημα αυτό εμποδίζονται οι υπόλοιποι πιστωτές να επισπεύσουν τον πλειστηριασμό. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες αναφορικά με το κύρος της δήλωσης συνέχισης άλλων πιστωτών, μπορεί να ασκηθεί ανακοπή (973 παρ.6 ΚΠολΔ).Εάν σε έναν πολίτη έχει ορισθεί πρώτη ημερομηνία πλειστηριασμού στους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο 2020 και συγκεκριμένα από 1.6.2020 έως 31.7.2020)

Εάν πρόκειται για πλειστηριασμό που έχει ορισθεί για πρώτη φορά, αυτός ματαιώνεται, εκτός αν αφορά τον πλειστηριασμό κινητών που είναι υποκείμενα σε φθορά. Ο επισπεύδων, το πρόσωπο που ξεκίνησε τη διαδικασία του πλειστηριασμού, έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει νέο πλειστηριασμό μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της διάταξης. Για τον προσδιορισμό του νέου πλειστηριασμού τηρούνται κατ’ αρχήν οι προθεσμίες των άρθρων 954 § 2 περ. ε’ και 993 § 2 ΚΠολΔ δηλ. 7 έως 8 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης, χωρίς να υπολογίζονται στις προθεσμίες αυτές τα χρονικά διαστήματα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου πλειστηριασμού. Όμως, όταν για τα εκπλειστηριαζόμενα προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες προσδιορισμού της ημερομηνίας του νέου πλειστηριασμού, όπως π.χ. όταν η εκτέλεση επισπεύδεται από Τράπεζα κατά το Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τότε θα εφαρμοσθούν για το νέο πλειστηριασμό οι συντομότερες προθεσμίες αυτές, με μόνο περιορισμό ότι ο νέος πλειστηριασμός δεν μπορεί να ορισθεί πριν την 31.7.2020.

Εφόσον προσμετρηθεί και το διάστημα των δικαστικών διακοπών ο νέος πλειστηριασμός θα πρέπει να προσδιορίζεται μετά την 1.9.2020 (940 Α ΚΠολΔ).

Εάν, πριν την έναρξη της αναστολής, δηλ. πριν τις 13-03-2020, είχε ήδη παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη
ασκηθείσα ανακοπή, ο νέος πλειστηριασμός ορίζεται μέσα σε συντομότερες προθεσμίες (του άρθρου 973 ΚΠολΔ δηλ. 2 έως 3 μήνες) και η ισχύει και η προθεσμία των 30 ημερών υπέρ του επισπεύδοντα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε ο πλειστηριασμός να ορισθεί για ημερομηνία μετά την 1.9.2020.

Εάν σε έναν πολίτη έχει ορισθεί επαναληπτική ημερομηνία πλειστηριασμού στους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2020 και συγκεκριμένα από 1.6.2020 έως 31.7.2020

Οι επαναληπτικοί πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί για το διάστημα μετά την 1.6.2020 ενεργούνται κανονικά εφόσον η ημερομηνία πλειστηριασμού έχει ορισθεί μετά τις 15.6.2020. Αν η ημερομηνία πλειστηριασμού είχε ορισθεί μεταξύ 1.6.2020 και 15.6.2020 ο πλειστηριασμός ματαιώνεται. Ο νέος πλειστηριασμός θα πρέπει να ορισθεί και εδώ μέσα στις συντομότερες προθεσμίες που τάσσουν κατά περίπτωση τα άρθρα 973 (2 έως 3 μήνες) και 1011 Α ΚΠολΔ (η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά την πάροδο 20 ημερών).
Εάν σε έναν πολίτη έχει ορισθεί ημερομηνία πλειστηριασμού από τον μήνα Σεπτέμβριο δηλ. από 1.9.20 και έπειτα Ο πλειστηριασμός ενεργείται κανονικά, εκτός αν ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής (άρθρο 933 § 2 ΚΠολΔ) και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής (άρθρο 933 § 6 ΚΠολΔ). Ο πλειστηριασμός επαναφέρεται μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 973 ΚΠολΔ δηλ. σε 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατά τον ΚΕΔΕ.

Ο πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά τις 31.07.2020 (παρ.11 εδ στ’). Η ρύθμιση δεν διακρίνει μεταξύ πλειστηριασμών που ματαιώθηκαν στην περίοδο της αναστολής και πλειστηριασμών που επισπεύδονται στο διάστημα μεταξύ 1.6.2020 και 31.7.2020. Όμως, από τη ρητή πρόβλεψη ότι ο νέος πλειστηριασμός δεν μπορεί να ορισθεί πριν τις 31.7.2020, συνάγεται ότι θα πρέπει να ματαιωθούν και οι πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί στο διάστημα αυτό. Ως προς την επαναφορά των πλειστηριασμών ΚΕΔΕ που θα ματαιωθούν στο διάστημα 1.6.2020-31.7.2020 αλλά και όσων ματαιώθηκαν ήδη στο διάστημα της αναστολής εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του ΚΕΔΕ με μόνον περιορισμό ότι αποκλείεται ο προσδιορισμός νέου πλειστηριασμού μέχρι τις 31.7.2020.

Πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατά το άρθρο 966 ΚΠολΔ (Νέος πλειστηριασμός μετά από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, όταν στον προηγούμενο δεν έχουν
παρουσιασθεί πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές).

Όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα
πλειστηριασμού, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές (παρ. 12 για τις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966§§1, 2 εδ. β΄ και 3 ΚΠολΔ).

Επειδή όμως στην διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020 είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31-07-2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31-07-2020 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

Δείτε το άρθρο 74 παρ. 11-16 του ν. 4690/2020

https://www.taxheaven.gr/news/49682/ti-isxyei-gia-toys-pleisthriasmoys-meta-th-dhmosieysh-toy-n-46902020

ΠΗΓΗtaxheaven.gr