ΔιοικΠρΘεσ/νικης 5593/2020, ΙΒ’ Τμήμα Μονομελές – Τελωνειακή διαφορά. Ενωσιακό δίκαιο. Επιβολή προστίμου σε βάρος παραλήπτη εμπορευμάτων απομίμησης ή παραποίησης, διότι παραβιάστηκαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζει ο Κανονισμός 608/2013.

196

Αριθμός απόφασης: 5593/2020   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄   ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 19 Ιουνίου 2020, με δικαστή τον Στυλιανό Παπαδόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα τον Κωνσταντίνο Δάρδα, δικαστικό υπάλληλο,   γ ι α να δικάσει την προσφυγή με αριθμό κατάθεσης […],   τ ο υ […], κατοίκου […], για τον οποίο παραστάθηκε, βάσει της από 18.6.2020 δήλωσης του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θεσσαλονίκης Χρήστος Γκιώσης,   κ α τ ά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται εν προκειμένω νόμιμα από την Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Αγγελική Μήτρου – Γωγάκου, η οποία παραστάθηκε, βάσει της από 13.5.2020 δήλωσης του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.   Το Δικαστήριο αφού μελέτησε τη δικογραφία.   Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.   1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το σειράς Α΄, με αριθμό 3177010 ειδικό έντυπο), επιδιώκεται η ακύρωση, άλλως η τροποποίηση της …/2016/22.1.2018 καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ο προσφεύγων ως υπαίτιος τέλεσης της απλής τελωνειακής παράβασης του άρθρου 142 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και του Κανονισμού 608/2013 και επιβλήθηκε σε βάρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 147 παρ. 7 του ν. 2960/2001, πρόστιμο ύψους 2.000,00 ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%. Με τέτοιο αντικείμενο, η προσφυγή αυτή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για το λόγο δε ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στην ουσία της.   2. Επειδή, στον Κανονισμό (ΕΕ) 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου» (L 181/29.6.2013 ορίζεται στο άρθρο 1, ότι: «1. Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, όταν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τελούν ή θα έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, και δη εμπορεύματα στις ακόλουθες καταστάσεις: α) όταν διασαφίζονται για παράδοση προς ελεύθερη κυκλοφορία, εξαγωγή ή επανεξαγωγή· β) όταν εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξέρχονται από αυτό· γ) όταν τίθενται σε καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη. 2. …», στο άρθρο 2, ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) … 5) «εμπορεύματα παραποίησης/ απομίμησης»: α) εμπορεύματα τα οποία είναι το αντικείμενο πράξης παραβίασης σήματος στο κράτος μέλος όπου βρίσκονται και φέρουν χωρίς άδεια σύμβολο που είναι ίδιο με το σήμα που έχει εγκύρως καταχωριστεί για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων ή μη διακριτό ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά από το εν λόγω σήμα· β) εμπορεύματα τα οποία είναι το αντικείμενο πράξης παραβίασης γεωγραφικής ένδειξης στο κράτος μέλος όπου ευρίσκονται και φέρουν ή περιγράφονται με προστατευόμενη ονομασία ή όρο όσον αφορά την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη· γ) οιοδήποτε περιτύλιγμα, ετικέτα, αυτοκόλλητο, ενημερωτικό δελτίο, έντυπο οδηγιών χρήσεως, πιστοποιητικό εγγύησης και άλλο παρόμοιο στοιχείο, ακόμη και αν παρουσιάζεται χωριστά, το οποίο είναι το αντικείμενο ενέργειας παραβίασης σήματος ή γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο περιλαμβάνει σύμβολο, ονομασία ή όρο ίδιο με εγκύρως καταχωρισμένο σήμα ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή είναι μη διακριτό ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά από το εν λόγω σήμα ή τη γεωγραφική ένδειξη, και δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο τύπο εμπορεύματος με εκείνο για τον οποίο έχει καταχωριστεί το σήμα ή η γεωγραφική ένδειξη· 6) «πειρατικά εμπορεύματα»: εμπορεύματα τα οποία είναι το αντικείμενο ενέργειας παραβίασης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος ή σχεδίου ή υποδείγματος στο κράτος μέλος όπου ευρίσκονται τα εμπορεύματα και τα οποία είναι ή περιέχουν αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ή του δικαιώματος επί του σχεδίου ή του υποδείγματος ούτε προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον κάτοχο στη χώρα παραγωγής· 7) … 14) «κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών των εμπορευμάτων· 15) …», στο άρθρο 17, ότι: «1. Εάν οι τελωνειακές αρχές εντοπίσουν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας καλυπτόμενο από απόφαση έγκρισης αίτησης, προβαίνουν σε αναστολή της παράδοσης ή σε δέσμευσή τους. 2. …», στο άρθρο 19, ότι: «1. … 2. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να προβαίνουν σε δειγματοληψία αντιπροσωπευτική των εμπορευμάτων. Δύνανται να παρέχουν ή να αποστέλλουν τέτοια δείγματα στον υπέρ ου η απόφαση, κατόπιν αίτησής του, αποκλειστικά και μόνον για να πραγματοποιηθεί ανάλυση και να διευκολυνθεί η επακόλουθη διαδικασία όσον αφορά τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και τα πειρατικά εμπορεύματα. Κάθε ανάλυση των δειγμάτων αυτών πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση. 3. …», στο άρθρο 23, ότι: «1. Τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να καταστρέφονται υπό τελωνειακό έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να εξακριβωθεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει του δικαίου του κράτους μέλους όπου ευρίσκονται, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υπέρ ου η απόφαση έχει επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές αρχές, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ή τριών εργάσιμων ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, ότι, κατά την πεποίθησή του, έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας· β) ο υπέρ ου η απόφαση έχει επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές αρχές, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ή τριών εργάσιμων ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα· γ) ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει γραπτώς στις τελωνειακές αρχές, εντός 10 εργάσιμων ημερών, ή τριών εργάσιμων ημερών στην περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων από την κοινοποίηση της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα. Σε περίπτωση που ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων ούτε επιβεβαιώσει στις τελωνειακές αρχές ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του όσον αφορά την καταστροφή τους εντός των εν λόγω προθεσμιών, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να θεωρήσουν ότι ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με την καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών… 2. …» και στο άρθρο 38, ότι: «Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό…».   3. Επειδή, περαιτέρω, ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 9ης Οκτωβρίου 2013 «για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» (L 269/10.10.2013) ορίζει στο άρθρο 5, ότι: «Για τους σκοπούς του κώδικα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) … 12) «τελωνειακή διασάφηση»: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη βούλησή του να υπαγάγει εμπορεύματα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν· 13) … 15) «διασαφιστής»: πρόσωπο που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση … στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η εν λόγω διασάφηση ή ανακοίνωση· 16) …».     4. Επειδή, εξάλλου, ο θεσπισθείς με τον ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ορίζει στο άρθρο 142 παρ. 1, ότι: «Η μη τήρηση των διατυπώσεων του παρόντα Κώδικα, οι οποίες έχουν σχέση με τις τελωνειακές εργασίες και την Τελωνειακή Υπηρεσία, χαρακτηρίζεται και τιμωρείται ως τελωνειακή παράβαση» και στο άρθρο 147 παρ. 7, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 55β του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α΄ 142), ότι: «Για τα εμπορεύματα απομίμησης ή παραποίησης ή πειρατικά και λοιπά που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1383/03, όταν διαπιστώνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του διασαφιστή από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης (το είδος, την ποσότητα, την αξία των κατασχεθέντων εμπορευμάτων σε σχέση με την αξία των αντίστοιχων γνήσιων, τη συχνότητα εισαγωγών και την περίπτωση υποτροπής). Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κυρίως υπόχρεου και του μεταφορέα, εφόσον αυτοί γνώριζαν την ανωτέρω παραβίαση».   5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατόπιν της 21885/29.6.2015 εντολής ελέγχου, πραγματοποιήθηκε στις 29.6.2015 από το Τμήμα εκ των Υστέρων Ελέγχων – Παραποιημένων και Δίωξης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης φυσικός έλεγχος στο […] εμπορευματοκιβώτιο (container), προερχόμενο από την Κίνα, για το οποίο είχε κατατεθεί η […] διασάφιση εισαγωγής με δηλωθέν περιεχόμενο 1031 χαρτοκιβώτια από «ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΣΥΜΠΤΗΞΗ Δ.Κ. ΑΡΘ. 81 ΚΑΝ. 2913/92», διασαφιστή τον […] και παραλήπτη τον προσφεύγοντα. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι 64 (από τα ανωτέρω 1031) χαρτοκιβώτια περιείχαν εμπορεύματα που έφεραν σήματα της … Enterprises και κρίθηκαν ύποπτα παραβίασης του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013. Ενόψει δε τούτου, με την …/1.7.2015 πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, τα παραπάνω προϊόντα δεσμεύτηκαν προσωρινά και ενημερώθηκε σχετικά το πληρεξούσιο δικηγορικό γραφείο της … Enterprises στην Ελλάδα. Ακολούθως, το παραπάνω δικηγορικό γραφείο βεβαίωσε, με το 19574/28.7.2015 έγγραφό του, ότι τα εν λόγω εμπορεύματα είναι προϊόντα απομίμησης που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της …Enterprises και συναίνεσε στην καταστροφή αυτών. Εξάλλου, ο προσφεύγων με το από 2.7.2015 έγγραφο που κατέθεσε στο Β΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι το παραπάνω εμπορευματοκιβώτιο περιείχε παραποιημένα προϊόντα και συνένεσε στην καταστροφή τους. Στη συνέχεια, ο προσφεύγων κλήθηκε, με το 29012/16.6.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, να απολογηθεί εντός δέκα ημερών από την επίδοση της παραπάνω κλήσης (σχετ. το από 9.1.2018 αποδεικτικό επίδοσης του τελωνειακού υπαλλήλου Δημήτριου Παπαδόπουλου). Κατόπιν τούτων και αφού η ανωτέρω προθεσμία προς απολογία παρήλθε άπρακτη, εκδόθηκε η …/2016/22.1.2018 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ο προσφεύγων ως υπαίτιος τέλεσης της ανωτέρω απλής τελωνειακής παράβασης του άρθρου 142 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και του Κανονισμού 608/2013 και επιβλήθηκε σε βάρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 147 παρ. 7 του ν. 2960/2001, πρόστιμο ύψους 2.000,00 ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α. ποσοστού 2,4%.   6. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή ο προσφεύγων επιδιώκει την ακύρωση της ανωτέρω καταλογιστικής πράξης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή εκδόθηκε κατά πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη προϊόντων απομίμησης στο εμπορευματοκιβώτιο που προορίζονταν για αυτόν, γεγονός το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, προκειμένου να επιβληθεί σε βάρος του το επίδικο πρόστιμο, καθόσον αυτός είναι ο κύριος υπόχρεος που βαρύνεται με την καταβολή των δασμών εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων. Αντιθέτως, το καθού η προσφυγή, με την από 14.5.2020 έκθεση απόψεων της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, υπεραμύνεται του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης και ζητεί την απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής ως αβάσιμης. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι για τη στοιχειοθέτηση της επίδικης απλής τελωνειακής παράβασης, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του ν. 2960/2001, δεν απαιτείται να συντρέχει κανενός είδους υπαιτιότητα του διοικουμένου, αρκεί μόνο το πραγματικό γεγονός της τέλεσης της παράβασης, σε αντίθεση με τις τελωνειακές παραβάσεις λαθρεμπορίας στις οποίες απαιτείται να συντρέχει, πέραν της αντικειμενικής υπόστασης, και δόλος του παραβάτη.   7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, για τη νομιμότητα επιβολής του ένδικου προστίμου σε βάρος του προσφεύγοντος, ο οποίος καταλογίστηκε υπό την ιδιότητα του παραλήπτη και όχι του διασαφιστή, θα έπρεπε, κατά τη σαφή διατύπωση του β΄ εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, η φέρουσα το σχετικό βάρος απόδειξης τελωνειακή αρχή να αποδείξει ότι αυτός γνώριζε πως το ένδικο εμπορευματοκιβώτιο περιείχε εμπορεύματα απομίμησης, κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013. Ωστόσο, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι αυτός γνώριζε την προαναφερόμενη παραβίαση ούτε το καθού η προσφυγή επικαλείται ότι αυτός είχε τέτοια γνώση. Ενόψει τούτων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης και, επομένως, για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται, παρανόμως αυτή εκδόθηκε και πρέπει να ακυρωθεί, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.   8. Επειδή, κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή και να ακυρωθεί η …/2016/22.1.2018 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί το καταβληθέν παράβολο στον προσφεύγοντα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α΄ 97), ν’ απαλλαγεί, όμως, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, το καθού η προσφυγή Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε΄ του ίδιου Κώδικα).   ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ   Δέχεται την προσφυγή.   Ακυρώνει την …/2016/22.1.2018 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης   Διατάσσει την απόδοση στον προσφεύγοντα του καταβληθέντος παραβόλου.   Απαλλάσσει το καθού η προσφυγή Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα.   Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 31.7.2020.     Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe/services6/apofaseis?

ΠΗΓΗddikastes.gr