Δύναται να προβεί ο εργοδότης στην έκπτωση (αφαίρεση) του επιδόματος ασθενείας εφόσον ο εργαζόμενος καθυστερεί σκόπιμα την είσπραξη του;

62
Wallet with Euros

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 657 του Αστικού Κώδικα, παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να εκπέσει, από τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό για τον χρόνο που απέχει από την εργασία του συνεπεία ασθένειας ή άλλου λόγου, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ` αυτόν δυνάμει υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης. Δηλαδή δικαιούται να εκπέσει (αφαιρέσει) τα επιδόματα ή άλλες χρηματικές παροχές που έλαβε ο μισθωτός από τον e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ), για την αιτία που απουσίασε από την εργασία του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 658 του ως άνω Κώδικα, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για τον μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα (25 ημερομίσθια), αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και τον μισό (1/2) μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό. Προκειμένου για αμειβομένους με ημερομίσθιο, η αξίωση περιορίζεται σε 13 ή 26 ημερομίσθια αντίστοιχα (έγγραφο Υπ. Εργασίας 2763/15.9.1994).

Για να καταβάλει ο εργοδότης τον μισθό ή τα ημερομίσθια στον μισθωτό του για τις ημέρες που απέχει από την εργασία λόγω ασθένειας, οφείλει ο τελευταίος να προσκομίσει βεβαίωση του θεράποντος ιατρού του για την ανάγκη αποχής από την εργασία λόγω της ασθένειας, το είδος αυτής και τον χρόνο αποχής, καθώς και βεβαίωση του τέως ΙΚΑ (e-ΕΦΚΑ) που να αναφέρει το ποσό που καταβλήθηκε σε αυτόν ως επίδομα ασθένειας ή ότι δεν καταβλήθηκε άλλο ποσό. Εάν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά αυτά ο εργοδότης δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή μισθού ή ημερομισθίου (Εφετείο Δωδεκανήσου 1/2014, Μον.Πρωτ.Θεσσ. 1329/2020).

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να προβεί ο εργοδότης στην έκπτωση των επιδομάτων ασθενείας, αρκεί να δικαιούται ο μισθωτός όπως λάβει αυτά σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς να απαιτείται και να τα έχει εισπράξει πραγματικά από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό. Γιατί διαφορετικά ενδέχεται να καθυστερεί σκόπιμα την είσπραξη του επιδόματος ασθένειας, μέχρι να εισπράξει πλήρη τον μισθό από τον εργοδότη του. Ο εργοδότης οφείλει να αποδείξει ότι ασφαλώς και βέβαια ο μισθωτός του δικαιούται να λάβει επίδομα ασθένειας, προσκομίζοντας απόφαση ή βεβαίωση του υπόχρεου Ασφαλιστικού Οργανισμού. Σύμφωνα με πάγια νομολογία, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό για το διάστημα της ασθένειας του, ολόκληρο το επίδομα ασθένειας που καταβλήθηκε για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό (Πρωτοδικείο Αθηνών 5292/2011).

Εδώ τίθεται αρκετές φορές το εξής ερώτημα. Το επίδομα ασθενείας που αφαιρεί ο εργοδότης αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του μισθωτού;

Η απάντηση είναι όχι. Ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό για το διάστημα της ασθένειας του, ολόκληρο το επίδομα ασθένειας που καταβλήθηκε για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό. Δηλαδή τόσο εκείνο που αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες, όσο και εκείνο που αντιστοιχεί στις μη εργάσιμες ημέρες του διαστήματος αυτού (Πρωτοδικείο Αθηνών 5292/2011, Άρειος Πάγος 308/1986).

Σημειώνεται ότι εφόσον ο εργαζόμενος δεν δικαιούται επίδομα ασθενείας από τον e-ΕΦΚΑ, διότι δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο των αποδοχών, ήτοι ολόκληρο τον μισθό ή τα ημερομίσθια του (Α.Π. 170/1959).

Ευάγγελος Χατζηπέτκος

Λογιστής με εξειδίκευση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=218692