Εταιρική διακυβέρνηση – Νέο πλαίσιο ν. 4706/2020 – BDO « Report» τεύχος 5

138

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» – ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Ν. 4706/2020 )
BDO « Report» (τεύχος 5 )

Επιμέλεια:
Χριστόφορος Αχινιώτης, Partner, ΟΕΛ, ACA, CICA
Χριστίνα Καλογεροπούλου, Νομική Σύμβουλος

Περιεχόμενα
I. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
IΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
IΙΙ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
IV. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Α’, του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», εμπίπτουν οι ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του Μέρους Α’ για την εταιρική διακυβέρνηση των εν λόγω εταιρειών εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε σχέση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104).
Στην περίπτωση που έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα ομολογίες, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 24 αναφέρονται στην εκδότρια των εν λόγω κινητών αξιών εταιρεία και όχι στον ομολογιούχο δανειστή.
Οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αφενός, στις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη του καταστατικού της εταιρείας, και αφετέρου, στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

Συνημμένα
890.9658203125 kb -PINAKAS_ALLAGON_ETAIRIKI_DIAKYBERNISI_BDO.pdf