ΝΣΚ 127/2020 (πλήρης Ολομέλεια) Τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου.

70

Ο τρόπος υπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 4387/2016, του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης του τακτικού προσωπικού των ήδη ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθώς και του αντίστοιχου προσωπικού των ΝΠΔΔ που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31-12-1992 και επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν κατά τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του κοινού καθεστώτος, γίνεται πάντοτε με τις καθοριζόμενες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αποδοχές, όπως προβλέπεται από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016. Το δε ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, πρέπει να υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, επί του συνόλου των αποδοχών για τις οποίες θα καταβάλλονταν εισφορές κλάδου σύνταξης, εάν οι υπάλληλοι ήταν κοινοί ασφαλισμένοι (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ, κατόπιν της υπ’ αριθ. 91/2020 γνωμοδότησης της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας.

https://www.ddikastes.gr/node/6054