ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 287/2020 Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο. Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου.

76

Αριθμός 287/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο. Ανακοπή κατά της δήλωσης του τρίτου. 

– Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 30, 32, 33 και 34 του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) προκύπτει ότι το Δημόσιο, προς ικανοποίηση απαιτήσεώς του κατά του οφειλέτη του, μπορεί να επιβάλλει κατάσχεση στα χέρια τρίτου των ευρισκομένων στα χέρια αυτού χρημάτων και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του Δημοσίου, η οποία διενεργείται από το Διευθυντή του Δημόσιου Ταμείου με κατασχετήριο έγγραφο, το οποίο δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη. Το κατασχετήριο έγγραφο πρέπει να περιέχει εκτός των άλλων, το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, καθώς και την έννομη σχέση, που συνδέει τον καθού η κατάσχεση με τον τρίτο, η οποία αποτελεί την παραγωγό (δικαιογόνο) αιτία της οφειλής του τρίτου, η οποία (αιτία) πρέπει να αναφέρεται συνοπτικά, αλλά κατά τρόπο σαφή, χωρίς περαιτέρω να απαιτείται και αναφορά των γενεσιουργών περιστατικών της οφειλής. Το στοιχείο αυτό, αν και δεν αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 30 ΚΕΔΕ, ούτε και στη γενική διάταξη του άρθρου 983 ΚΠολΔ, είναι αναγκαίο, διότι διαφορετικά καθίσταται δυσχερής η δήλωση του τρίτου και ο προσδιορισμός της απαίτησης της οποίας επιδιώκεται η κατάσχεση.

– Από τις διατάξεις των άρθρων 985, 986 και 988 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο τρίτος, στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση απαίτησης του καθ’ ου η εκτέλεση, οφείλει μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών να δηλώσει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του, αν υπάρχει η απαίτηση και σε καταφατική περίπτωση να ενεργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 988 ΚΠολΔ, διαφορετικά, αν η απαίτηση δεν υπάρχει ή πρόκειται για απαίτηση ακατάσχετη, πρέπει να προβεί σε αντίστοιχη αρνητική δήλωση, με την οποία εξομοιώνεται και η παράλειψη δήλωσης. Αυτός δε που επέβαλε την κατάσχεση, δικαιούται να ανακόψει την αρνητική (ρητή ή σιωπηρή) δήλωση με ανακοπή, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από της δηλώσεως, επικαλούμενος ανακρίβεια αυτής, η οποία (ανακοπή) εισάγεται και εκδικάζεται κατά το άρθρο 986 ΚΠολΔ , σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 34 ΚΕΔΕ. Αντικείμενο της σχετικής δίκης, που δημιουργείται μεταξύ του κατασχόντος και του τρίτου, είναι η εκδίκαση της απαίτησης του καθού η εκτέλεση κατά του τρίτου, ώστε να διαπιστωθεί, αν ο τρίτος έχει ή όχι και με ποιους περιορισμούς οφειλές προς τον οφειλέτη του κατασχόντος (καθού η κατάσχεση) . Επομένως, στο δικόγραφο της ανακοπής από το άρθρο 986 ΚΠολΔ, που αποτελεί μορφή της γενικής ανακοπής του άρθρου 583 ΚΠολΔ, ο ανακόπτων οφείλει να προσδιορίζει κατά τα ουσιώδη στοιχεία της την απαίτηση, δηλαδή την αιτία της οφειλής του τρίτου προς τον καθού η κατάσχεση (δικαιογόνος αιτία) και τα πραγματικά περιστατικά που τη στηρίζουν (παραγωγικά γεγονότα), αφού ο ανακόπτων φέρει το βάρος της απόδειξης της κατασχεμένης απαιτήσεως, αλλιώς το δικόγραφο της ανακοπής είναι αόριστο (ΑΠ 480/2012, ΑΠ 256/2011).

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=660