Προθεσμία ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019

1803

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 61 του ν.4722/2020 δόθηκε παράταση στην δυνατότητα διεξαγωγής γενικών Συνελεύσεων για τις ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ:

«Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως».

Συνεπώς η απώτατη ημερομηνία για την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2020. 

 Νομική μορφή
 
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχρι
Ανώνυμες Εταιρίες30η Οκτωβρίου 2020
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)30η Οκτωβρίου 2020
Ι.Κ.Ε.30η Οκτωβρίου 2020


Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται και οι ημερομηνίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ακολουθεί βοηθητικών πίνακας

 Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεωνΥποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει
   στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 στις 30 Οκτωβρίου 2020
Ανώνυμες Εταιρείες Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/09/2020έως 19/11/2020
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευσηέως 30/09/2020έως 19/11/2020
Ι.Κ.Ε.  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/09/2020έως 19/11/2020
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014)  Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσηςέως 30.9.2020

_____________

Παράρτημα

Σχετικές διατάξεις:

A.E.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4403/2016, ορίζει ότι:

[«Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.ΕΜ.Η.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. την γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση».]

Επίσης  το άρθρο 149 του ν. 4548/2018, δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης του ν. 4548/2018,  ορίζει ότι:
[«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου.
Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου…..»]

 
ΕΠΕ

Σχετική η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν.3190/1955 η οποία ορίζει τα εξής :
[5. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 43β του κ. ν. 2190/1920. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920. Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κ. ν. 2190/1920.]

Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου .
 

IKE

Σχετική η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν.4072/2012 η οποία ορίζει τα εξής :
[2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.]Σημείωση : Όπου ως άνω αναφέρεται το άρθρο 43β ή το άρθρο 135 του ν.2190/1920 τα οποία έχουν καταργηθεί, εννοείτε το αντίστοιχο άρθρο 149 του ν.4548/2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 188 του ιδίου νόμου .

https://www.taxheaven.gr/news/50593/prooesmia-anarthshs-sto-gemh-twn-egkekrimenwn-oikonomikwn-katastasewn-ths-xrhshs-2019

ΠΗΓΗtaxheaven.gr