Σπαστό ωράριο σε μερική απασχόληση

2754
ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιχείρηση που λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα με διακεκομμένο ωράριο μπορεί να απασχολήσει εργαζόμενο με μερική απασχόληση 4 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα επί εξαημέρου;

Ευχαριστώ

Στο άρθρο 2, παρ.7, του Ν.3846/2010 ορίζεται ότι « Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης».

Με βάση την ανωτέρω διάταξη , αν στο πλαίσιο της μερικής απασχόλησης, το    ημερήσιο ωράριο των υπόψη εργαζομένων είναι μικρότερης διάρκειας από το κανονικό πχ εξάωρο , πεντάωρο,  τετράωρο κλπ,  το διακεκομμένο ωράριο συνιστά  παράβαση . Ειδικότερα , η κατάτμηση του ωραρίου των μερικώς απασχολούμενων επισύρει πρόστιμο ανά θιγόμενο εργαζόμενο ύψους 950,00 €  σύμφωνα με την Αριθμ. 14675/469/20 (ΦΕΚ 1378 Β/14-4-2020) που τροποποίησε την  60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφαση  του Υπουργού Εργασίας. Αντίθετα ,  αν  το    ημερήσιο ωράριο των  υπόψη  εργαζομένων  μια συγκεκριμένη ημέρα είναι κανονικής διάρκειας , ήτοι 8ωρο επί πενθήμερης εργασίας ή 6 ώρες και 40 λεπτά επι εξαήμερης εργασίας, το ωράριο τους  μπορεί  εν προκειμένω να είναι είτε συνεχές είτε και διακεκομμένο. 

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=43887&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=02/09/2020

ΠΗΓΗe-forologia.gr