Τηλεργασία: Παρατείνεται το μέτρο μέχρι τέλος του 2020

24

Με τη νέα κ.υ.α. 36124/1194/11-09-2020παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020

η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ως κυρώθηκε και ισχύει.

https://www.taxheaven.gr/news/50545/thlergasia-parateinetai-to-metro-mexri-telos-toy-2020