Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ομιλίες κ. Χ. Σταϊκούρα και κ. Γ. Ζαββού

177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
Τηλ.: 2103332644
e-mail: press@minfin.gr

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών, που στόχο έχουν την τόνωση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, εργάζεται μεθοδικά, συνεκτικά και έγκαιρα για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, αλλά και κάθε εν γένει έκτακτης περίστασης, όπως είναι οι πρόσφατες πλημμύρες.

Προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτουμε σήμερα Σχέδιο Νόμου, με το οποίο ενσωματώνεται, στην ελληνική νομοθεσία, η 5η Οδηγία που αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

5η Οδηγία που κατέστη αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο – από το 2018 – πλαίσιο, ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα αυτή η μορφή εγκληματικότητας.

Στόχος του Σχεδίου Νόμου, η ενίσχυση της διαφάνειας, ώστε να περιοριστούν αυτές οι έκνομες δραστηριότητες.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το παρόν Σχέδιο Νόμου είναι συνεκτικό, καθώς ρυθμίζει συνολικά και ολοκληρωμένα το θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Είναι σύγχρονο, καθώς εισάγει καινοτόμες δράσεις, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) και τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών φορέων (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α.).

Είναι αποτελεσματικό, καθώς όχι μόνο εντοπίζει και διερευνά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά έχει ως στόχο, μελλοντικά, να την αποτρέψει.

Βασικός του στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος και η ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να τονωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Συγκεκριμένα, με το παρόν Σχέδιο Νόμου, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και εκτενή δημόσια διαβούλευση:

1ον. Ενισχύεται το νομικό πλαίσιο, διευρύνοντας τις δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

2ον. Θεσπίζονται περιορισμοί στην ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες.

3ον. Καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από / και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4ον. Ενθαρρύνονται οι καταγγελίες για παραβιάσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δηλαδή του ν. 4557/2018, που προέρχονται από εργαζόμενους εντός των υπόχρεων προσώπων, μέσω της ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας αυτών και της θεσμοθέτησης κατάλληλων εσωτερικών μηχανισμών και διαδικασιών.

Ειδικότερα:

1ον. Αυξάνεται η διαφάνεια των εταιρικών δομών.
Επεκτείνεται η υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων.
Διασφαλίζεται η υποχρέωση παροχής στα υπόχρεα πρόσωπα του Νόμου όλων των αναγκαίων πληροφοριών, προκειμένου η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου.
Διευρύνεται η υποχρέωση καταχώρισης, ώστε να καλύπτει επιπλέον τους εμπιστευματοδόχους σε σχήμα ρητής εμπιστευματικής διαχείρισης, που ασκείται στην Ελλάδα ή διαμένουν στην Ελλάδα.
Για την προώθηση της διαφάνειας, πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες μπορεί να έχει και οποιοδήποτε μέλος του κοινού.
Ενώ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που συνιστά ένα από τα βασικά αδικήματα που στοιχειοθετεί ξέπλυμα χρήματος, οι πληροφορίες του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων καθίστανται διαθέσιμες στις φορολογικές αρχές.

2ον. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του ν. 4557/2018, ώστε να ρυθμίζονται σύγχρονες μέθοδοι συναλλαγών που παρέμεναν μέχρι πρότινος – νομοθετικά – αρρύθμιστες.
Εισάγονται υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων (Bitcoin), όσο και για τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται οι χρήστες εικονικών νομισμάτων.

Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή τους.
Η αρμοδιότητα για την άσκηση της εποπτείας καθώς και η δημιουργία μητρώου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Στόχος είναι να περιοριστεί η ανωνυμία που υφίσταται μέχρι σήμερα στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, η οποία έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για συναλλαγές εγκληματικών ενεργειών και ξεπλύματος χρήματος, σε διεθνές επίπεδο.
Μάλιστα η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ρύθμισης ως προς τα ψηφιακά νομίσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης!

3ον. Περιορίζονται οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με προπληρωμένες ανώνυμες κάρτες.
Συγκεκριμένα, μειώνεται το όριο ελέγχου και αναγνώρισης από τα 250 ευρώ στα 150 ευρώ, με παράλληλη διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών για στιγμιαίες πληρωμές.
Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων, η χώρα μας, κατά την ενσωμάτωση, αυστηροποίησε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, προβλέποντας πως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας θα δέχονται τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες μόνο εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από υπόχρεα πρόσωπα με εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4ον. Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνιστούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο.
Συγκεκριμένα, καταρτίζεται κατάλογος που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όσων προσώπων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, και με βάση τα οποία θα κρίνεται εάν αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να υπάγονται σε καθεστώς στενότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αδικημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Βουλής, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

5ον. Θεσπίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως ο κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων, για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά τραπεζικά προϊόντα.
Για του παραβάτες προβλέπονται σημαντικές ποινές και πρόστιμα.

6ον. Ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία αποκτά άμεση πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

7ον. Ενθαρρύνεται, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό τη στενότερη και συστηματικότερη συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, δεδομένου ότι αδυναμίες σε επίπεδο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος επιφέρουν συστημικές επιπτώσεις που κατά συνέπεια απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προβλέπεται συνεργασία μεταξύ του προληπτικού επόπτη και των αρμόδιων αρχών καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

8ον. Καθορίζονται κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από / και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από το σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος αυτών των διατάξεων είναι να εντοπιστούν, να αποτραπούν και να διακοπούν ύποπτες συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου».
Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία κεφαλαίων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτήν.
Η θέσπιση ενιαίου καταλόγου αυτών των χωρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να αποτρέψει ή τουλάχιστον να περιορίσει τον κίνδυνο forum shopping, δηλαδή επιλογής της χώρας με το πιο επιεικές νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.
Κατά συνέπεια, αποφεύγονται αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τρομοκράτες ή όσοι διοχετεύουν τα χρήματά τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9ον. Προβλέπονται μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων (εργαζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι υπόχρεων προσώπων) για την καλόπιστη γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή εντός του υπόχρεου προσώπου.
Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αναφέρουν τις υπόνοιές τους, έχουν δικαίωμα καταγγελίας και τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μέσα στην υγειονομική κρίση, το τελευταίο εξάμηνο, το Υπουργείο Οικονομικών συνέχισε την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής του ατζέντας.
Αναβάθμισε και εκσυγχρόνισε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά.
Θέσπισε το πλαίσιο των μικροχρηματοδοτήσεων.
Προώθησε φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας.
Εισήγαγε ένα νέο πρόγραμμα για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.
Και σήμερα προχωράει σε μία ακόμη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, προωθώντας την περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά, προχωράμε, βήμα-βήμα, ξεπερνώντας τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
Τηλ.: 2103332644
e-mail: press@minfin.gr

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Η Κυβέρνηση φέρνει σήμερα το νομοσχέδιο εναντίον του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Κυβέρνηση έχει μελετήσει και συζητήσει αρκετά, τόσο με τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές, όσο και με τους διάφορους φορείς, ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει ένα στέρεο και συνεκτικό νομοσχέδιο, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν τις βέλτιστες πρακτικές, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις διεθνείς. Γιατί πλην της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, δηλαδή, της 5ης Οδηγίας, το νομοσχέδιο αυτό έχει και ορισμένες καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες ενισχύουν το προηγούμενο νομικό καθεστώς προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης πολλών και νέων μορφών, τις οποίες παίρνει το οικονομικό έγκλημα.

Το πρώτο σημείο, λοιπόν, που ήθελα να τονίσω είναι ότι η βασική δικαιολογία του ευρωπαίου νομοθέτη στηρίζεται στο γεγονός ότι το οικονομικό έγκλημα έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες μορφές και δυστυχώς βρέθηκε ότι έχει συντελεστεί εκτενώς και από ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες τα αμέσως προηγούμενα χρόνια.. Θα γνωρίζετε τις περιπτώσεις σε ορισμένες Βαλτικές χώρες, όπου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ξεπλύθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος. Γεγονότα, τα οποία, έδειξαν ότι το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί την αδυναμία, το μαλακό υπογάστριο, του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Γι’ αυτό και αυτή τη στιγμή λαμβάνονται έγκαιρα και συνεκτικά μέτρα.

Το οικονομικό έγκλημα, όπως ξέρουμε, δεν γνωρίζει σύνορα, λειτουργεί σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό και όλοι εκείνοι οι κρίκοι, οι οποίοι αφορούν τη ροή του χρήματος έχουν σημασία γι’ αυτό το νομοσχέδιο, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι λογιστές, είτε είναι ορκωτοί λογιστές.

Το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει ένα ευρύ φάσμα αυτών των ενδιάμεσων κρίκων.

Το δεύτερο θέμα είναι ότι με το νομοσχέδιο, ο ευρωπαίος και ο εθνικός νομοθέτης έρχονται να αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία είδαμε ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά όργανα και οργανισμούς για τους επικίνδυνους σκοπούς της.

Το τρίτο θέμα είναι ότι η τεχνολογία και ειδικά η ψηφιακή τεχνολογία λαμβάνει πολύ σημαντικές και τεράστιες διαστάσεις εφαρμογής, ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και στις ευρύτερες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτό έχει την ενδιαφέρουσα πλευρά ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας αυτών που τη χρησιμοποιούν. Από την άλλη πλευρά, όμως,, φαίνεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό από διάφορους, οι οποίοι έχουν σχέση με το οικονομικό έγκλημα.

Το θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας και το πώς αυτή αντανακλάται στα λεγόμενα κρυπτοστοιχεία ή κρυπτονομίσματα, παρουσιάζει στο νομοθέτη καινοφανή διλήμματα. Πώς θα αντιμετωπίσεις, πώς θα ρυθμίσεις κάτι, το οποίο δεν είναι νόμισμα αλλά προσιδιάζει σε ένα νόμισμα, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται σε ένα υπαρκτό νόμισμα, ενώ είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο, το λεγόμενο crypto asset;

Δεν σας κρύβω ότι ένας από τους λόγους της καθυστέρησης, στην οποία αναφέρθηκε νομίζω και ο Εισηγητής της Μειοψηφίας και σωστά, ήταν ότι έπρεπε να σκεφτούμε, να βρούμε, να συζητήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να προτείνουμε λύσεις σε έναν τομέα όπου η Ε.Ε. δεν έχει ακόμα νομοθετήσει. Δεν έχει, δηλαδή ρυθμίσει ακόμα ούτε τους παρόχους των λεγομένων κρυπτοστοιχείων ή κρυπτονομισμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξει και μόνο τέσσερις μέρες πριν η Επιτροπή πρότεινε ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα. Εμείς, όμως, έπρεπε να πάρουμε θέση και να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από την οπτική γωνία της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Γι’ αυτό και προσπαθούσαμε, και βρήκαμε τη λύση την οποία προτείνουμε, ότι στο βαθμό που τα κρυπτοστοιχεία θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία, θα εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Έρχομαι τώρα, στο τέταρτο στοιχείο, που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Αρχών. Ξέρουμε καλά ότι οποιοσδήποτε νόμος όσο άρτιος και αν είναι, ειδικά για το ξέπλυμα χρήματος, δεν έχει μεγάλη αξία αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά από τις Αρχές. Ως αρχές εννοώ, πρώτον, τις Εθνικές Αρχές, όπως είναι η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα. Δεύτερον, οι Αρχές χρειάζονται μια συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης χρειάζεται και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι, όπως είπαμε, το οικονομικό έγκλημα δεν έχει σύνορα, ενώ διαπερνά τα κλασικά εθνικά σύνορα, με ταχύτητες ιλιγγιώδεις τις οποίες ο καλύτερος επόπτης ή ο καλύτερος ελεγκτής δεν μπορεί να φτάσει. Γι’ αυτό, με το νομοθέτημα το οποίο φέρνουμε προς συζήτηση, σφυρηλατείται μια μεγάλης έκτασης συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει και ένα νέο στάδιο, στο οποίο καθοδηγούμαστε αρκετά γρήγορα. Το στάδιο αυτό είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής, μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αρχής, η οποία θα αντιμετωπίσει σε συστημικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θέματα του ξεπλύματος χρήματος. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση συμμετέχει, συνδιαμορφώνει και πλήρως υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής. Αλλά, θα λέγαμε, ότι ακόμα και σε επίπεδο Ευρώπης αυτό δεν είναι αρκετό και γι’ αυτό υπάρχει και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών αλλά και η προστασία μέσω του νομοσχεδίου αυτού σε σχέση με χρηματορροές οι οποίες έρχονται από τρίτες χώρες όπου το χρήμα έχει ύποπτη προέλευση. Δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση με τα θέματα αυτής καθαυτής της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για τα οποία διαθέτουμε άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα, όπως είναι τα θέματα της Ιντερπόλ, τα θέματα της Europol και τα θέματα της FATF σε διεθνές επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία από την οπτική γωνία του ξεπλύματος χρήματος.

Το πέμπτο στοιχείο, είναι ότι όποιο νόμο και να έχουμε κάνει δεν θα είναι αρκετός, γιατί οι εξελίξεις της τεχνολογίας, η εφευρετικότητα του οικονομικού εγκλήματος δεν θα σταματήσουν. Βρισκόμαστε σε μία συνεχή αέναη διαδικασία, στην οποία πρέπει να προσαρμόζουμε συνεχώς το νομοθετικό μας πλαίσιο, το ρυθμιστικό, το εποπτικό, το ελεγκτικό. Γι’ αυτό και ναι μεν υιοθετούμε σήμερα την πέμπτη οδηγία, αλλά θα δείτε ότι σε λίγους μήνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υιοθετηθεί η 6η Οδηγία και στο άμεσο μέλλον θα κληθείτε πάλι να νομοθετήσετε σχετικά.

Ήθελα να πω, ότι η εφαρμογή του νόμου δεν κάνει διάκριση, γι’ αυτό και ο νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα Κόμματα κατ’ αρχήν, παρότι υπήρξαν ορισμένες ενστάσεις εδώ από το ΚΚΕ και εφαρμόζεται προφανώς και σε όλες τις εκκλησιαστικές οργανώσεις. Θα ήθελα να απαντήσω, πολύ σύντομα, σε ορισμένα από τα ερωτήματα που έθεσαν οι προλαλήσαντες βουλευτές.

Το πρώτο είναι, ότι έχουμε ένα κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων και γι’ αυτό έχουν δοθεί εύσημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη δουλειά που έγινε προηγουμένως και εδώ θα πρέπει να πούμε, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί- και υπάρχει- μία συνέχεια του κράτους σε αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα. Εμείς επικαιροποιούμε το προηγούμενο καθεστώς. Έχει γίνει μια δουλειά, με εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και ιδιαίτερα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κυρίως, είναι να δώσουμε δημόσια πρόσβαση στα στοιχεία του μητρώου αυτού από μέλη του ευρύτερου κοινού.

Ρώτησε ο κ. Κατρίνης, αν θα εφαρμοστεί το μητρώο από 1η Οκτωβρίου. Βεβαίως, κύριε Κατρίνη, εφαρμόζεται και ήδη θέλω να σας πω ότι μπορούν να γίνουν και προσωρινές υποβολές από τώρα.

Γιατί υπήρξε αναστολή- και όχι δυσλειτουργία- του μητρώου; Υπήρξε αναστολή γιατί στην περίοδο που βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις που αφορούσαν την επεξεργασία και τη θεμελίωση των νέων διατάξεων, θεωρήθηκε σκόπιμο να ανασταλεί η λειτουργία του μητρώου, εκκρεμούσης της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και μέχρι να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο. Τώρα όμως θα λειτουργεί πλήρως. Στηρίζουμε πλήρως την διαφάνεια και το νομοσχέδιο αφορά στην αντιμετώπιση κυρίως της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έχοντας προληπτικό αλλά και κατασταλτικό χαρακτήρα.

Θα ήθελα να πω, κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, ότι όπως και στα προηγούμενα νομοσχέδια που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί, θα ακούσουμε, θα συζητήσουμε και στο τέλος θα νομοθετήσουμε. Νομίζω ότι και αυτή η Επιτροπή έχει δείξει, ότι μπορεί να υπερβαίνει, θα έλεγα, κλασικές «γραμμές», ειδικά σε θέματα που είναι τόσο κρίσιμης σημασίας, για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που είναι θέματα που αφορούν, αμέσως και εμμέσως, την κοινωνία μας.

Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και ιδιαίτερα, αν έχετε προτάσεις που αφορούν νέες και ανοιχτές ακόμα ρυθμίσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.

https://www.taxheaven.gr/news/50755/ti-problepei-to-nomosxedio-gia-thn-prolhpsh-ths-nomimopoihshs-esodwn-apo-egklhmatikes-drasthriothtes-omilies-k-x-staikoyra-kai-k-g-zabboy

ΠΗΓΗtaxheaven.gr