Ανακοπή 933 ΚΠολΔ: μη υπολογισμός οφειλόμενων τόκων στην επιταγή προς εκτέλεση

248

3981/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: Ανακοπή κατά της εκτέλεσης – Έναρξη εκτελεστικής διαδικασίας με επίδοση επιταγής προς εκτέλεση – Αναζήτηση του επιδικασμένου κεφαλαίου «εντόκως» ή «με τους νόμιμους τόκους από τον χρόνο …», χωρίς υπολογισμό των τόκων αυτών

«Η ανακόπτουσα, με την από 10-6-2005 ανακοπή της ζητεί να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ χχχχ/2005 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή το ποσό των 84.210, 56 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων από αξίωση της τελευταίας που απορρέει από τη συναφθείσα μεταξύ τους στις χχ-χχ-χχχχ σύμβαση στεγαστικού δανείου, καθώς επίσης και να κηρυχθεί άκυρη η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της δυνάμει της από χχ-χχ-χχχχ επιταγής προς εκτέλεση κάτω από το αντίγραφο του απογράφου του πρώτου εκτελεστού τίτλου της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή (ανακοπή) λόγους.

[..] Στην ανωτέρω επιταγή δεν προσδιορίζεται όμως το οφειλόμενο ποσό των τόκων, ή το συνολικώς οφειλόμενο ποσό για κεφάλαιο και τόκους, με συνέπεια να μην προκύπτει με σαφήνεια το ύψος της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται η εκτέλεση. Η αναγραφή του ποσού των τόκων είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο οφειλέτης να ελέγξει την ακρίβεια του κονδυλίου αυτού ή τυχόν εσφαλμένο προσδιορισμό, ή το παράνομο των τόκων και να το αντικρούσει. Ενόψει του ότι στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογισμός των τόκων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επειδή περιλαμβάνει εξάμηνο ανατοκισμό των οφειλομένων τόκων, είναι απαραίτητη η αναγραφή του ποσού αυτού ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειάς του. Η έλλειψη αυτή προκαλεί δικονομική βλάβη στην ανακόπτουσα η οποία συνίσταται στην αδυναμία της να αντικρούσει το κονδύλιο αυτό, το ύψος του οποίου δε γνωρίζει. […]».

http://www.justina.gr/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ae-933-%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b4-%ce%bc%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8c/

ΠΗΓΗjustina.gr