ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 155/2020 Απόσβεση χρέους με καταβολή. Περισσότερα χρέη.

42

ΑΡΙΘΜΟΣ 155/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

– Απόσβεση χρέους με καταβολή. Περισσότερα χρέη.

– Από τις διατάξεις των άρθρων 416 και 422 ΑΚ προκύπτει ότι ο εναγόμενος – οφειλέτης χρηματικής απαιτήσεως, αν ισχυρισθεί απόσβεση με καταβολή του χρέους του, αρκεί να επικαλεσθεί και σε περίπτωση αμφισβητήσεως να αποδείξει την γενόμενη καταβολή, χωρίς να είναι ανάγκη να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι αυτή αφορά το επίδικο χρέος, γιατί τούτο εξυπακούεται αφού σ’ αυτό αναφέρεται η δίκη (ΑΠ 178/2010, ΑΠ 1977/2009, ΑΠ 1927/2008). Ο δανειστής, ωστόσο, δικαιούται, κατ’ αντένσταση, να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι η προβαλλόμενη καταβολή αφορά άλλο χρέος του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να αντιτάξει ότι η καταβολή έγινε προς εξόφληση του επιδίκου χρέους, είτε κατόπιν συμφωνίας, είτε με μονομερή από αυτόν καθορισμό εξοφλητέου χρέους, από τα περισσότερα χρέη, με βάση το άρθρο 422 εδ. α’ ΑΚ (ΑΠ 1093/2017, ΑΠ 1977/2009, ΑΠ 1927/2008, ΑΠ 1988/2006, ΑΠ 1439/2005, ΕφΠειρ 711/2015, ΕφΔωδ 61/2014).

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=714