Νόμος 4735/2020 : Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δηµόσιο τοµέα

838

Με το νόμο, εκσυγχρονίζεται το νομικό πλαίσιο για την απόδοση Ιθαγένειας, ρυθμίζονται θέματα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εισάγονται ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020 ο Νόμος 4735/2020 με τίτλο “Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.”

Με το νόμο 4735 οι γραπτές εξετάσεις από τις οποίες θα πιστοποιείται η επαρκής γνώση σε πέντε κομβικούς τομείς και συγκεκριμένα σε γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμό και θεσμούς του πολιτεύματος θα είναι πλέον προαπαιτούμενο για κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης προς την Ελληνική Πολιτεία.

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και των θεσμών του πολιτεύματος διαχωρίζεται από την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος και εφεξής θα πιστοποιούνται με Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση το οποίο θα αποκτάται μέσω γραπτών εξετάσεων. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η απόκτηση του Πιστοποιητικού θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης.
Ειδικά για τη γνώση ελληνικής προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι στο επίπεδο γνώσεων μαθητή που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.


Διαβάστε αναλυτικά

Νόμος 4735/2020 – ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4735-2020-demosieutheke-sto-phek.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr