Online πώληση φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

282

Κανόνες για επί πληρωμή αντιστοιχίσεις σε μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών

Μία ενδιαφέρουσα απόφασήη σχετικά με τις υπηρεσίες διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το ΔΕΕ έκρινε ότι το κράτος μέλος προέλευσης υπηρεσίας διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή δεν μπορεί να απαγορεύει σε φαρμακεία εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη που πωλούν αυτά τα φάρμακα να χρησιμοποιούν τις επί πληρωμή αντιστοιχίσεις σε μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών.

Αντίθετα, σύμφωνα με το ΔΕΕ, ένα τέτοιο κράτος μέλος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσει τη διαφήμιση, να απαγορεύσει την παροχή εκπτώσεων για φάρμακα και να απαιτήσει να συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο επί θεμάτων υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση αφορά την εταιρία A, ολλανδικού δικαίου, που εκμεταλλεύεται κατάστημα φαρμακείου στις Κάτω Χώρες και ιστότοπο που απευθύνεται ειδικά στους Γάλλους καταναλωτές, και τις Daniel B κ.λπ., επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φαρμακείων και ενώσεων που εκπροσωπούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των εγκατεστημένων στη Γαλλία φαρμακοποιών.

Το αντικείμενο της διαφοράς είναι η προώθηση από την Α του ιστότοπού της στο γαλλικό καταναλωτικό κοινό μέσω πολύμορφης και ευρείας εμβέλειας διαφημιστικής εκστρατείας.

Τα φάρμακα που διατίθενται στο εμπόριο μέσω του εν λόγω ιστοτόπου τυγχάνουν, στη Γαλλία, άδειας κυκλοφορίας στην αγορά και για τη χορήγησή τους δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αυτή η διαφημιστική εκστρατεία της Α περιελάμβανε την τοποθέτηση ένθετων διαφημιστικών φυλλαδίων στα δέματα που αποστέλλονται από άλλους φορείς εξ αποστάσεως πωλήσεων (η επονομαζόμενη μέθοδος «asilage» [μάρκετινγκ ενοποιημένης διανομής]), καθώς και την αποστολή διαφημιστικών ταχυδρομικών πακέτων, τη διαφήμιση στον προαναφερθέντα ιστότοπο προσφορών που συνίστανται στην παροχή εκπτώσεων στην συνολική τιμή της παραγγελίας άπαξ και αυτή υπερβεί ορισμένο ποσό, καθώς και την αγορά υπηρεσίας αντιστοίχισης επί πληρωμή στις μηχανές αναζήτησης.

Οι Daniel B κ.λπ. ενήγαγαν την A ενώπιον του tribunal de commerce de Paris (εμποροδικείου Παρισίων, Γαλλία), ζητώντας, μεταξύ άλλων, την αποκατάσταση της ζημίας που θεωρούν ότι υπέστησαν λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που είχε ασκήσει η A, αντλώντας αδικαιολόγητα πλεονέκτημα από τη μη τήρηση της γαλλικής νομοθεσίας στον τομέα της διαφήμισης και πώλησης φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

Το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι η Α, προβαίνοντας σε διανομή άνω των τριών εκατομμυρίων διαφημιστικών φυλλαδίων εκτός του καταστήματός της, επιδίωξε την προσέλκυση Γάλλων πελατών με μέσα μη προσήκοντα προς το επάγγελμα του φαρμακοποιού και ευθύνεται για πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το Cour d’appel de Paris – France (Εφετείο Παρισίων, Γαλλία), επιληφθέν της διαφοράς, υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ προκειμένου να διευκρινισθεί εάν η οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να επιβάλλει, εντός του εδάφους του, σε φαρμακοποιούς που είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους ειδικούς κανόνες σχετικά με:

α. την απαγόρευση προσέλκυσης πελατών με διαδικασίες και μέσα τα οποία κρίνεται ότι δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος,

β. την απαγόρευση παρότρυνσης των ασθενών σε κατάχρηση κατανάλωσης φαρμάκων και

γ. την υποχρέωση τήρησης των βέλτιστων πρακτικών διάθεσης φαρμάκων κατά τις οποίες απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο επί θεμάτων υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων μέσω διαδικτύου και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επ’ αμοιβή υπηρεσίας αντιστοίχισης λέξεων‑κλειδιών.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ κρίνει ότι κράτος μέλος προέλευσης υπηρεσίας διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή δεν μπορεί να απαγορεύει σε φαρμακεία εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη που πωλούν αυτά τα φάρμακα να χρησιμοποιούν τις επί πληρωμή αντιστοιχίσεις σε μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών.

Αντίθετα, ένα τέτοιο κράτος μέλος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσει τη διαφήμιση, να απαγορεύσει την παροχή εκπτώσεων για φάρμακα και να απαιτήσει να συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο επί θεμάτων υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων μέσω διαδικτύου.

Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο CURIA.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/online-polisi-farmakon-gia-ta-opoia-den-apaiteitai-iatriki-syntagi-kai-dikaio-eyropaikis

ΠΗΓΗlawspot.gr