ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 103/2020 Υπερημερία οφειλέτη. Όχληση.

231

ΑΡΙΘΜΟΣ 103/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Υπερημερία οφειλέτη. Όχληση. 

– Κατά τις διατάξεις των άρθρων 340, 345 εδ. α’ και 346 ΑΚ αντιστοίχως, “Ο οφειλέτης ληξιπρόθεσμης παροχής γίνεται υπερήμερος, αν προηγήθηκε δικαστική ή εξώδικη όχληση του δανειστή”, “Όταν πρόκειται για χρηματική οφειλή, ο δανειστής σε περίπτωση υπερημερίας έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας που ορίζεται από το νόμο ή με δικαιοπραξία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ζημία” και “Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και αν δεν είναι υπερήμερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγωγή για το ληξιπρόθεσμο χρέος”. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η πρόσκληση του δανειστή προς τον οφειλέτη να εκπληρώσει την παροχή (όχληση) δεν περιβάλλεται ωρισμένο τύπο, δυναμένη να γίνει και σιωπηρώς, και συντελείται είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς δια της επιδόσεως αγωγής ή επιταγής προς εκτέλεση. Η αγωγή πρέπει να είναι καταψηφιστική και όχι απλώς αναγνωριστική, αφού δια της οχλήσεως πρέπει ο οφειλέτης να καλείται σαφώς να εκπληρώσει την συγκεκριμένη παροχή και όχι απλώς να αναγνωρίσει το χρέος του. Δυνατόν όμως το δικόγραφο της αναγνωριστικής αγωγής εκτός του αναγνωριστικού αιτήματος να περιέχει και πρόσκληση προς τον δανειστή να εκπληρώσει το χρέος του, οπότε υφίσταται όχληση. Η όχληση, η οποία έγινε δια της επιδόσεως αγωγής, ισχύει και διατηρεί τα αποτελέσματά της και εάν εν συνεχεία ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί ένεκα τυπικών λόγων ή το καταψηφιστικό αίτημα περιορισθεί σε αναγνωριστικό.

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=732

ΠΗΓΗinlaw.gr