ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 485/2020 Υπερημερία οφειλέτη. Τόκος υπερημερίας. Άμυνα οφειλέτη.

210

ΑΡΙΘΜΟΣ 485/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Υπερημερία οφειλέτη.  Τόκος υπερημερίας. Άμυνα οφειλέτη.

– Έννομη συνέπεια της υπερημερίας του οφειλέτη χρηματικής οφειλής, εκτός των άλλων, είναι και το, κατά το άρθρο 345 εδ. α’ ΑΚ, δικαίωμα του δανειστή να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας που ορίζεται από το νόμο ή τη δικαιοπραξία, χωρίς να αποδείξει ζημία. Ως λόγος απαλλαγής του οφειλέτη, αναγνωρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 342 ΑΚ, η έλλειψη υπαιτιότητάς του, που θεμελιώνει ένσταση καταλυτική της αγωγικής αξίωσης, την οποία οφείλει ο οφειλέτης να επικαλεστεί και αποδείξει, οπότε θα θεωρηθεί ότι αυτός δεν περιήλθε σε υπερημερία (ΑΠ 1951/2017, ΑΠ 1623/2014, ΑΠ 352/2011).