Τι υφίσταται σχετικά με τις δηλώσεις λύσεως των μισθώσεων ακινήτων, όσον αφορά την καταχώρησή τους στο σύστημα TAXISnet;

59

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1139, « Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».

Αυτό συνεπάγεται ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν και πριν το 2014 ώστε να βρει και να καταχωρήσει τις λύσεις όλων των μισθώσεων που έλαβαν χώρα πριν την 12/06/2020;

Ευχαριστώ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1162/22.8.2018 εγκύκλιο διαταγή με θέμα την «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Απόφαση Α.1139/13.6.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», στην οποία αναφέρεστε και εσείς, ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ

Προστίθεται νέο άρθρο 9 και το υπάρχον αναριθμείται σε 10.

Το νέο άρθρο έχει ως εξής

2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».

Με βάση τα ανωτέρω και τα εύλογα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Δεν υφίστανται περαιτέρω οδηγίες της Διοίκησης, συνεπώς οι απαντήσεις μας αναφέρονται σε προσωπική μας εκτίμηση, με την επιφύλαξη νεότερων ή και διαφορετικών απόψεων αυτής.

2. Για μισθώσεις οι οποίες έληξαν σε παρελθόντα χρόνο, πλην όμως τα ακίνητα επαναμισθώθησαν και η νέα μίσθωση έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, έχουμε την άποψη ότι δεν υφίσταται θέμα καταχώρησης της λήξης της προγενέστερης λυθείσας μίσθωσης, επειδή αφενός το γεγονός αυτό θα έπρεπε να αφορά το σύνολο των μισθώσεων του αυτού ακινήτου που λύθηκαν σε βάθος πολλών ετών, αφετέρου δε, η ήδη υφιστάμενη μίσθωση, δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά το τρέχον εισόδημα του εκμισθωτή, συνεπώς η σχετική δήλωση παρέλκει.

2. Για μισθώσεις οι οποίες λύθηκαν και αφορούσαν μισθωτήρια συμβόλαια που είχαν με καταχωρηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. εισοδήματος χωρίς να έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα, επειδή στον τότε χρόνο αυτό δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει αφενός μεν να δηλωθούν στο σύστημα τα μη καταχωρηθέντα μισθωτήρια συμβόλαια, αφετέρου δε, αμέσως μετά, να καταχωρηθεί η λύση τους, έτσι ώστε κτίσματα τα οποία εμφανίζονται ως μη μισθωμένα στο έντυπο Ε2, να δικαιολογούν τον χρόνο λήξης προϋφιστάμενης μίσθωσης, σε περίπτωση ελέγχου.

3. Για μισθωτήρια τα οποία είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα, η μίσθωση έληξε και το μίσθιο παραμένει κενό, θα πρέπει να δηλωθεί οπωσδήποτε η ημερομηνία λύσης της σύμβασης, έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι η μίσθωση παραμένει ενεργής.

4. Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέραμε, τα ανωτέρω αποτελούν προσωπικές μας εκτιμήσεις και ουσιαστικά, είμαστε ενόψει οδηγιών της Διοίκησης μέχρι και του πέρατος της προθεσμίας δήλωσης λυθέντων μισθώσεων ακινήτων.

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=44188&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=02/11/2020