ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 430/2020 Βουλευτές. Άδεια για δίωξη. Ανακριτικές πράξεις. Αναστολή δίωξης.

279

ΑΡΙΘΜΟΣ 430/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Βουλευτές. Άδεια για δίωξη. Ανακριτικές πράξεις. Περίπτωση που η δίωξη άρχισε πριν ο διωκόμενος αποκτήσει την ιδιότητα του βουλευτή. Αναστολή.

– Κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 του ισχύοντος Συντάγματος, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος, για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, εκτός των αυτόφωρων κακουργημάτων. Η σχετική άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά εφόσον η αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκημα το οποίο δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του ισχύοντος ΚΠΔ, “Ακόμη και στις περιπτώσεις που χρειάζεται άδεια για δίωξη (όπως στην περίπτωση του προαναφερθέντος άρθρου 62 του Συντάγματος), μπορεί να ενεργηθεί ανάκριση για τη βεβαίωση του εγκλήματος και πριν χορηγηθεί η άδεια. Δεν επιτρέπεται μόνο να ενεργηθούν ανακριτικές πράξεις που θίγουν το πρόσωπο για τη δίωξη του οποίου χρειάζεται άδεια”. Και ναι μεν, κατά το άρθρο 368 παρ. γ’ του ΚΠΔ, ή ποινική δίωξη που έχει αρχίσει περατώνεται με την κήρυξη αυτής απαράδεκτης, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη γι’ αυτήν άδεια, όπως απαιτείται, κατά τα προεκτεθέντα, στην περίπτωση δίωξης βουλευτή, πλην όμως η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που η ποινική δίωξη διενεργείται όταν ο διωκόμενος έχει ήδη την ιδιότητα του βουλευτή, οπότε απαιτείται ή χορήγηση της άδειας από τη Βουλή, επιτρεπομένης μόνον κατ’ άρθρο 56 ΚΠΔ της ενεργείας ανάκρισης για τη βεβαίωση του εγκλήματος. Στην περίπτωση, όμως, που η δίωξη άρχισε πριν ο διωκόμενος αποκτήσει την ιδιότητα του βουλευτή, αυτή δεν κηρύσσεται απαράδεκτη, κατ` εφαρμογή της προαναφερθείσας διάταξης του άρθρου 368 ΚΠΔ, άλλα αναστέλλεται από το δικαστήριο μέχρις ότου παρασχεθεί η κατά τα ανωτέρω άδεια της Βουλής προς συνέχιση της δίωξης αυτής.

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=745

ΠΗΓΗinlaw.gr