Επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Παροχή οδηγιών με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

94

Με τη νέα εγκύκλιο Ε 2190/2020 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκαν στο ν. 3869/2010 άρθρα 4Α έως 4Κ. Στα ανωτέρω άρθρα προβλέπεται υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός του χρόνου συζήτησης των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και για τις οποίες έχει προσδιοριστεί δικάσιμος μετά τις 15/6/2021, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη/αιτούντα, καθώς και ειδική διαδικασία για την εκδίκαση των εν λόγω δικαστικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των βασικών διατάξεων των νέων άρθρων που άπτονται της συμμετοχής του Δημοσίου, ως πιστωτή, στη δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και επισημαίνονται α) οι σύντομες προθεσμίες που τίθενται στο νόμο αφενός μεν για την υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού και την επίδοση αυτής στο Δημόσιο (και τους λοιπούς πιστωτές), αφετέρου δε για την κατάθεση στο δικαστήριο προτάσεων/απόψεων και την άσκηση ενδίκων μέσων και β) η διαδικασία επίδοσης, κοινοποίησης και κατάθεσης εγγράφων μέσω ορισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που προβλέπεται στο νέο νόμο.

 Οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προβλέπεται στο νόμο για την υποστήριξη της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων του ν. 3869/2010 ρυθμίζονται στην υπ’ αριθ. 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικράτειας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο προς ενημέρωση.

Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 265 του πρόσφατου ν. 4738/2020, από την 1η/1/2021 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού) παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων του ν. 3869/2010. Οι διατάξεις του ν. 3869/2010, συμπεριλαμβανομένων των νέων διατάξεων των άρθρων 4Α έως 4Κ αυτού, που κοινοποιούνται με την Ε 2190/2020, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις εκκρεμείς υποθέσεις.

Δείτε την Ε.2190/2020 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/51797/epitaxynsh-ekdikashs-ekkremwn-ypooesewn-ryomishs-ofeilwn-yperxrewmenwn-fysikwn-proswpwn-paroxh-odhgiwn-me-egkyklio-ths-aade