ΚΥΠΡΟΣ : Τροποποίηση στον περί Μεταβιβάσεως & Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο: Επέκταση προθεσμιών της νομοθεσίας για την μεταβίβαση & υποθήκευση ακινήτων

63

Με τον τροποποιητικό νόμο 195(Ι) του 2020, (δημοσιευση 18/12/2020) ο βασικός νόμος περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 44ΙΗ (πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ), με το ακόλουθο άρθρο:

44ΙΗ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που ακίνητο ή μέρος αυτού βαρύνεται με σύμβαση η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου 

(α) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, ή 

(β) δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου εκδοθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, ή 

(γ) δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου εκδοθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, επί αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό Δικαστήριο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή.».

Σύμφωνα με το προοίμιο του τροποποιητικού νόμου η τροποποίηση του άρθρου 44ΙΗ έγινε:

“ΕΠΕΙΔΗ στη Δημοκρατία παρατηρείται διαχρονικά καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα την ετεροχρονισμένη έκδοση αποφάσεων επί υποθέσεων που καταχωρίζονται στα δικαστήρια, περιλαμβανομένων αιτήσεων για την έκδοση διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει την ειδική εκτέλεση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το πρόβλημα της καθυστέρησης στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων έχει οξυνθεί ιδιαίτερα, συνεπεία της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί λόγω της λήψεως από την 24η Μαρτίου 2020 περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των πολιτών, βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι πιο πάνω λόγοι καθιστούν αναγκαία την επέκταση ορισμένων εκ των προβλεπομένων στη νομοθεσία που ρυθμίζει τη μεταβίβαση και υποθήκευση ακινήτων προθεσμιών για την προστασία αγοραστών που έχουν προβεί σε αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες και, παρότι αυτοί έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο και/ή σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, δεν έχουν ακόμη επιτύχει μεταβίβαση των αγορασθέντων ακινήτων επ’ ονόματί τους”.

Η προηγούμενη μορφή του άρθρου 44ΙΗ: “44ΙΗ. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που ακίνητο ή μέρος αυτού βαρύνεται με σύμβαση, η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ή έχει κατατεθεί σε αυτό δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή”.

http://www.cylegalnews.com/2020/12/blog-post_21.html