Ν/σ ΑΣΕΠ: Κατατέθηκε στη Βουλή -Ευνοημένοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι -Αλλαγές σε τίτλους σπουδών (έγγραφα)

280

Ν/σ ΑΣΕΠ : Με αλλαγές σε σχέση με το αρχικό ν/σ , κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή, το νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ.

Όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, μετά τις αντιδράσεις, ο υΠΕΣ έκανε πίσω αναφορικά με τις προσαυξήσεις με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα το ποσοστό των θέσεων που καλύπτεται (άρθρο 13):

*Από πολύτεκνους και τα τέκνα τους από το 10% του αρχικού ν/σ αυξάνεται σε 16% (δηλαδή 1% περισσότερο από το σημερινό 15%). Αλλαγή που προκαλεί εντυπωσιακή κωλοτούμπα του Τ. Θεοδωρικάκου. Η οποία προήλθε μετά τα δημοσιεύματα της aftodioikisi.gr και την έντονη αντίδραση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Νοέμβριο ο κ. Θεοδωρικάκος είχε συναντηθεί με την ΑΣΠΕ και δήλωνε ότι στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες.

*Για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τους από το 5% του αρχικού νμομοσχεδίου σε 12%, δηλαδή, 2% περισσότερο από το σημερινό 10%.

*Για τους συγγενείς ΑμεΑ από το 3% του αρχικού νομοσχέδιου σε 5%, όπως δηλαδή προβλέπεται και σήμερα.00:03 / 01:23

Αναφορικά με το γραπτό διαγωνισμό που, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ:

Θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το 2022

-Θα είναι η βασική διαδικασία με την οποία θα προσλαμβάνεται κανείς στο Δημόσιο. Αν και στο ν/σ προβλέπεται (άρθρο 7) ότι εξακολουθεί να ισχύει και το σημερινό σύστημα της σειράς προτεραιότητας,

Εξακολουθούν να προβλέπονται σημεία για οποία έχει ασκηθεί κριτική, όπως:

-Συμμετοχή ιδιωτών στην ειδική, τουλάχιστον τριμελή, ή τριμελείς επιτροπές, που έχει την ευθύνη για τις πρόσθετες διαγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες (ειδικών γνώσεων ή πρακτική δοκιμασία που μπορεί να περιλαμβάνει και ψυχομετρικά τεστ). Συγκεκριμένα μετέχουν «ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή τεχνικοί ή υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση».

–Η περιθωριοποίηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς:

*Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη όπως σήμερα: Ο βαθμός (για τους ΠΕ, ΤΕ) του βασικού τίτλου σπουδών (× 110), ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών (150 μόρια), το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (150 μόρια για τους ΔΕ).

*Ενώ (με το νέο σύστημα) προσαυξάνεται: α.Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος, β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη, γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Να σημειωθεί ότι βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Να σημειωθεί ότι σήμερα: Το Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης λαμβάνει 400 μόρια, το Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200, ο Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200, ο Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 100.

*Παράλληλα με το νέο σύστημα δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώση ξένης γλώσσας, η οποία σήμερα μοριοδοτείται ως εξής:  Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70, Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 50, Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 30

–Ο μη υπολογισμός της εργασιακής εμπειρίας -προϋπηρεσίας, η οποία σήμερα λαμβάνει 7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες.

Ν/σ ΑΣΕΠ Αλλαγές στη μοριοδότηση τίτλων σπουδών

Εκτός όμως από το γραπτό διαγωνισμό, αλλαγές προβλέπονται   αναφορικά με τους τίτλους σπουδών

και στο (εναλλακτικό) σύστημα της σειράς προτεραιότητας,

Συγκεκριμένα:

Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:

αα. διδακτορικό δίπλωμα: τετρακόσιες (400) μονάδες (από 500 στο αρχικό νομοσχέδιο)

αβ. αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη: εκατόν ογδόντα (180) μονάδες, (σ.σ. το αρχικό ν/σ δεν προέβλεπε την συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μοριοδοτώντας το, μάλιστα, με 250 μονάδες)

αγ. ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): ενενήντα (90) μονάδες.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπεται ότι:

Οι μονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους

διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Σε περίπτωση ύπαρξης

περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που

αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών

των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ

αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

Ενώ στο αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν ότι: Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών,

βαθμολογείται επιπλέον με εκατόν πενήντα (150) μονάδες

Σε σχέση με την εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης δεν αλλάζει κάτι:

Μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

Αγνοήθηκαν και πάλι οι θέσεις της ΚΕΔΕ

Τέλος να σημειωθεί ότι για μια ακόμη φορά αγνοήθηκαν αιτήματα της ΚΕΔΕ για:

Αλλαγές για συμβασιούχους, ΑμεΑ, εντοπιότητα, συνέντευξη

https://www.aftodioikisi.gr/proslipseis/n-s-asep-katatethike-sti-voyli-eynoimenoi-polyteknoi-triteknoi-allages-se-titloys-spoydon-eggrafa/

ΠΗΓΗaftodioikisi.gr