Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, τι αλλάζει με το νέο νόμο 4764/2020

84

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Με το άρθρο 188 του νόμου 4764/2020 εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, καθιστώντας τη δυνατή μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον προηγηθεί προηγμένη αυθεντικοποίηση του χρήστη, με την χρήση των κωδικών taxisnet.

Η ιδιότητα μονίμου κατοίκου αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μονίμου κατοικίας, η οποία εκδίδεται αυτόματα μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης μετά από αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου. Μέχρι σήμερα η έκδοσή της βεβαιώνεται μόνο από τον Δήμαρχο, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ΑΑΔΕ είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης κατοικίας ειδικής χρήσης η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού, για τη διευκόλυνση των μόνιμων κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στον τόπο κατοικίας τους.

➤ Άρθρο 188 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 279
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, όπου απαιτείται, εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr gr – ΕΨΠ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4727/2020 (taxisnet). Τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
Εφόσον η ανωτέρω έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Στην περίπτωση απόδειξης μονίμου κατοικίας με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ο Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και κάθε αναγκαίο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.»

https://www.taxheaven.gr/news/52212/xorhghsh-bebaiwshs-monimhs-katoikias-ti-allazei-me-to-neo-nomo-47642020