ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 652/2020 Τραπεζικές καταθέσεις

32

ΑΡΙΘΜΟΣ 652/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Τραπεζικές καταθέσεις. 

– Από τις διατάξεις των άρθρων 822-831 ΑΚ προκύπτει ότι η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης και εφαρμόζονται επ` αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 830 παρ. 1 ΑΚ, αφενός η περί δανείου διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, κατά την οποία η τράπεζα αποκτά την κυριότητα των κατατιθεμένων χρημάτων, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 827 ΑΚ, κατά τους ορισμούς της οποίας ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδώσει, και αν ακόμη δεν έχει παρέλθει η προθεσμία που ορίστηκε για τη φύλαξή του (ΑΠ 1439/2019, ΑΠ 854/2017).

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=1800