ΔΕΑ 59/2020 (4ο Τριμ.)-Φόρος κληρονομίας επί κληρονομικής μερίδας σε κοινούς λογαριασμούς και κοινά χαρτοφυλάκια στην αλλοδαπή

36

Διοικ. ΕΦ. Αθηνών,  Αριθμός Απόφασης:  59/2020 (Τμήμα 4ο Τριμελές) Προσφυγή κατ’αποφάσεως του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε. – Επιβολή φόρου κληρονομίας επί κληρονομικής μερίδας σε κοινούς λογαριασμούς και κοινά χαρτοφυλάκια στην αλλοδαπή – Η έννοια της ελεύθερης κινήσεως κεφαλαίων κατ’άρθρο 63 παρ.1 της Σ.Λ.Ε.Ε. περιλαμβάνει και τις κληρονομιές – Κρίση ότι ο απαιτούμενος από τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν.5638/1932 (ΦΕΚ Α 307) και 25 παρ.2 περ.γ του ν.2961/2001 (ΦΕΚ Α 266) πρόσθετος όρος για την απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου, ισχύει και για κοινούς λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια στην αλλοδαπή και ότι οι διατάξεις αυτές δεν παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ειδικότερα την αρχή της ελεύθερης κινήσεως των κεφαλαίων – Απορρίπτει την προσφυγή. 

https://www.ddikastes.gr/node/6866