ΔΕΔ Α 2428/2020 Φορολόγηση σύνταξης από την αλλοδαπή – Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

54

ΔΕΔ Α 2428/2020
Φορολόγηση σύνταξης από την αλλοδαπή – Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Καλλιθέα 20.11.2020
Αριθμός απόφασης: 2428


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604534
Fax: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4738 Β’/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ. Της ΠΟΛ. 1076/23.4.2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1456/26.4.18)

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με την Α 1122/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 2088/31-05-2020).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

5. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 25.6.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , ΑΦΜ , κατοίκου , κατά της με αρ.ειδοπ /31.3.2020 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

6. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 25.6.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αρ. ειδοπ /31.3.2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που εκδόθηκε βάσει της αρ αρχικής δήλωσης, προσδιορίστηκε ποσό φόρου ύψους 7.227,19 €.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η προσφεύγουσα, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, στην υποβληθείσα αρχική δήλωση καταχώρισε το ποσό των 30.210,32 € στον κωδικό 659 ως ποσό απαλλασσόμενο από το φόρο στην Ελλάδα δεδομένου ότι αφορά σύνταξη χηρείας από τις ΗΠΑ, όπου ο θανών σύζυγός της υπηρετούσε ως μόνιμος αξιωματικός του αμερικανικού ναυτικού. Όμως, κατόπιν της υποβολής της δήλωσης, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε τα σχετικά δικαιολογητικά και συνεπώς το εν λόγω ποσό από την επικαλούμενη σύνταξη καθώς και το αντίστοιχο καταβληθέν πόσο φόρου στην αλλοδαπή δεν συνυπολογίστηκε στην εκκαθάριση της ανωτέρω δήλωσης (τελικά η προσφεύγουσα φορολογήθηκε βάσει τεκμαρτού εισοδήματος).

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης ισχυριζόμενη ότι το ποσό που εισέπραξε κατά το υπό κρίση έτος από τις ΗΠΑ αφορά σύνταξη που λαμβάνει από το κράτος των ΗΠΑ ως σύζυγος θανόντος αξιωματικού του αμερικανικού ναυτικού, και συνεπώς το εν λόγω εισόδημα, βάσει της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ φορολογείται αποκλειστικά στις ΗΠΑ, και στην Ελλάδα δεν φορολογείται το εισόδημα αυτό, ούτε δε περαιτέρω υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης βάσει της ΣτΕ 2465/2018.

Επειδή στη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, Ν. Δ. 2548/1953 (ΦΕΚ 231/27.8.1953τ.A’):
«Άρθρον XI
1) Hμερομίσθια, μισθοί και παρεμφερείς αποζημιώσεις ως και συντάξεις καταβαλλόμεναι υπό ενός των Συμβαλλομένων Κρατών ή υπό των υποδιαιρέσεων των εις άτομόν τι δι ‘υπηρεσίας παρασχεθείσας εις το Κράτος τούτο ή τας υποδιαιρέσεις του, θα απαλλάσσωνται από της φορολογίας υπό του ετέρου Συμβαλλομένου Κράτους.
2) Ιδιωτικαί συντάξεις και ισόβιοι παροχαί προερχόμεναι εκ του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών και κτώμεναι παρά προσώπου διαμένοντος εις το έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος, θ’ απαλλάσσωνται από της φορολογίας υπό του πρώτου (3) Συμβαλλομένου βάτους.
3) O όρος «συντάξεις», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω υποδηλοί περιοδικάς πληρωμάς γενομένας δια παρασχεθείσας υπηρεσίας ή υπό μορφήν αποζημιώσεως δια σωματικάς βλάβας.
4) O όρος «ισόβιοι παροχαί», ως χρησιμοποιείται εν τω άρθρω τούτω υποδηλοί ωρισμένον ποσόν πληρωτέον περιοδικώς καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή δι’ ωρισμένον αριθμόν ετών, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτιμήσεως εις χρήμα.
……………..
Άρθρον ΧIV
1) Παρά πάσα τυχόν αντίθετον διάταξιν της παρούσης συμβάσεως έκαστον των Συμβαλλομένων Κρατών εν τω καθορισμώ των φόρων, εις ους νοούνται περιλαμβανόμενοι πάντες οι συμπληρωματικοί και πρόσθετοι φόροι, των πολιτών, υπηκόων, κατοίκων ή εταιρειών αυτών, δύναται να περιλάβη εις το φορολογητέον ποσόν εισοδήματος απάσας τας κατηγορίας προσόδου τας φορολογουμένας επί τη βάσει της σχετικής νομοθεσίας αυτού, ως εάν η παρούσα σύμβασις δεν είχε τεθή εν ισχύϊ.
2) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου (Section) 131 του άδικος Eσωτερικών Eσόδων των Hνωμένων Πολιτειών, ο ελληνικός φόρος θα εκπίπτεται εκ του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών.
3) H Eλλάς θα εκπίπτη εκ του ελληνικού φόρου το ποσόν του φόρου των Hνωμένων Πολιτειών, του επιβληθέντος επί εισοδημάτων εκ πηγών εντός των Hνωμένων Πολιτειών κατά ποσόν όμως μη υπερβαίνον το ποσόν του ελληνικού φόρου του επιβαλλομένου επί του εισοδήματος τούτου. …»

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1128/2006, με θέμα τη ‘Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος’:
«..III. Εφαρμογή-Διαδικασίες
Από όσα εκτίθενται παραπάνω προκύπτει ότι, είναι απαραίτητο να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο της εκάστοτε Σύμβασης και να εξετάζουμε με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία θα εντάξουμε μία σύνταξη, προκειμένου να τύχει της ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης, είναι η προσκόμιση στοιχείων σχετικά με i) το φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη, ii) τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που εργάσθηκε ο συνταξιούχος και iii) το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Α. Στην περίπτωση που κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει σύνταξη από πηγές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και από τις διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναγνωρίζεται δικαίωμα φορολόγησης της εν λόγω σύνταξης:
i) και στα δυο Συμβαλλόμενα Κράτη, δηλαδή στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) και στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), η διπλή φορολογία, που τυχόν θα προκύψει, θα αποφευχθεί με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας μας. Συνεπώς, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στο Κράτος Πηγής (με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή) συμψηφίζεται από το Κράτος Κατοικίας του δικαιούχου (Ελλάδα), μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.
ii) μόνο στο Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα), τότε προκειμένου να εφαρμοσθούν άμεσα οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης και να μην παρακρατηθεί φόρος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος (Κράτος Πηγής), θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει στις φορολογικές αρχές του άλλου Κράτους το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται, ύστερα από αίτησή του, από την Υπηρεσία μας (Βλ. ΠΟΛ 1130/01.06.1999). Εάν το Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη) έχει παρακρατήσει φόρο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Σ.Α.Δ.Φ., ο εν λόγω φόρος δεν συμψηφίζεται έναντι του ελληνικού φόρου. Ο δικαιούχος της σύνταξης θα πρέπει να ζητήσει την επιστροφή του φόρου από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, στην οποία θα πρέπει να υποβάλει το ως άνω Πιστοποιητικό.
iii) μόνο στο Κράτος Πηγής (από όπου προέρχεται η σύνταξη), τότε το Κράτος Κατοικίας (Ελλάδα) δεν θα επιβάλλει φόρο »
Στην ανωτέρω ΠΟΛ. επισυνάπτεται πίνακας με τις ισχύουσες διατάξεις φορολόγησης ποσών από συντάξεις για την περίπτωση κάθε χώρας, βάσει της εν ισχύ Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας της Ελλάδας με το κάθε κράτος. Εν προκειμένω, για τις ΗΠΑ αναφέρει:
«1) Φορολογική μεταχείριση συντάξεων που προέρχονται από πηγές ΗΠΑ και καταβάλλονται σε κάτοικο (resident) Ελλάδας.
Αρθρο ΧΙ
παρ.2: Ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας, θα απαλλάσσονται από τη φορολογία στις ΗΠΑ και θα φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρθρου XIV, παρ.1 και 3: Εάν οι ως άνω ιδιωτικές συντάξεις και ισόβιες παροχές καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδος ο οποίος έχει την υπηκοότητα των ΗΠΑ, θα φορολογούνται και στα δύο Κράτη.
Αρθρο XI, παρ.1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρθρου XIV παρ.1 και 3: Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος των ΗΠΑ ή τις υποδιαιρέσεις του, σε κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή τις υποδιαιρέσεις του, φορολογούνται και στα δύο Κράτη.
Αρθρο XI παρ.3: Ο όρος «συντάξεις» σημαίνει περιοδικές πληρωμές που πραγματοποιούνται για παρασχεθείσες υπηρεσίες ή με τη μορφή αποζημίωσης για σωματικές βλάβες.
παρ.4: Ο όρος «ισόβιες παροχές» σημαίνει ορισμένο ποσό που καταβάλλεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εφ’ όρου ζωής ή για ορισμένο αριθμό ετών, συνέπεια αναληφθείσας υποχρέωσης για την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτίμησης σε χρήμα. …»
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΟΣ Α 1171216 ΕΞ 2017/15.11.17 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο αρ. πρωτ …………………/1.11.17 αίτημα για λογαριασμό της προσφεύγουσας σχετικά με το ποιο κράτος έχει δικαίωμα φορολόγησης σύνταξης που καταβάλλεται από το κράτος των ΗΠΑ σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς αυτό:
«.Με βάση τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι εφαρμογή έχουν μόνο οι διατάξεις της ΣΑΔΦ σύμφωνα με τις οποίες αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης σύνταξης που καταβάλλεται από το κράτος των ΗΠΑ σε φορολογικό κάτοικο Ελλάδας για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς αυτό απαλλάσσεται του ελληνικού φόρου. Η ΠΟΛ. 1128/27.10.2006 που αναφέρει ότι στην ως άνω περίπτωση έχουν δικαίωμα φορολόγησης και τα δύο κράτη είναι εσφαλμένη.»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος:
«1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ/25.6.2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα ‘διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στο κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στις Δ.Ο.Υ.’:
« Ι. … α) Με την αριθ. 233/2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευκρινίζεται ότι ‘…Έγγραφα τα οποία προέρχονται από την αλλοδαπή, και μάλιστα δημόσια, συντεταγμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στο εσωτερικό της χώρας μας παρά μόνο αν η γνησιότητα τους βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα’. Στην ίδια γνωμοδότηση επισημαίνεται, επίσης, ότι ‘…αλλοδαπά δημόσια έγγραφα των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση της Χάγης, ή, εφόσον προέρχονται από χώρα που δεν έχει συμβληθεί στην Σύμβαση αυτή, των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), δεν μπορούν να γίνουν δεκτά παντάπασιν από τις ελληνικές διοικητικές αρχές’ II.- Επίσης, επισημαίνεται, ότι για τις περιπτώσεις εγγράφων που χορηγούνται από φορολογικές υπηρεσίες ξένων κρατών, μέσω διαδικτύου και δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αυτών, τα οποία στην συνέχεια προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ., χωρίς την κατά περίπτωση επισημείωση ή θεώρηση, πρέπει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών προέλευσης των εγγράφων, οι οποίες θα τους ενημερώνουν για την διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα τίθεται στα έγγραφα αυτά η αντίστοιχη σφραγίδα της επισημείωσης ή της θεώρησης.»

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1086511 ΕΞ 2020/21.7.2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ:
«1. Με αφορμή ερωτήματα υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. και πολιτών, που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), υπενθυμίζουμε ότι:
α) Με τις διατάξεις του ν.844/1978 (Α’ 227) κυρώθηκε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων» (Λονδίνο 7 Ιουνίου 1968), γνωστή και ως Σύμβαση του Λονδίνου του 1968, η οποία τέθηκε σε ισχύ, κατά τους όρους τούτου, την 22α Μαΐου 1979 και εξακολουθεί να ισχύει. Ειδικότερα, με τις παρακάτω διατάξεις του Άρθρου πρώτου του προαναφερθέντος νόμου:
αα) της παρ. 1 του άρθρου 2, ορίζεται ότι η εν λόγω Σύμβαση «εφαρμόζεται εις τα έγγραφα τα συνταχθέντα υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ενός Συμβαλλομένου Μέρους, υπό την επίσημον ιδιότητά των και εκτελούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους παντός Κράτους και άτινα δέον να προσαχθούν:
α) Εις το έδαφος ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ή
β) ενώπιον των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, ασκούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους ετέρου Κράτους, όπερ δεν είναι μέρος εις την παρούσαν Σύμβασιν»,
ββ) της παρ. 2 του άρθρου 2, ορίζεται ότι «Η παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται επίσης εις τας επισήμους βεβαιώσεις, εις τας αναφερομένας εις τας καταχωρίσεις εγγράφων, τας θεωρήσεις δια βεβαίωσιν χρονολογίας, της πιστοποιήσεως υπογραφής τεθημένων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων και επί ετέρων εγγράφων πλην των προβλεπομένων εις την προηγουμένην παράγραφον» και
γγ) του άρθρου 3, ορίζεται ότι «Έκαστον των Συμβαλλομένων Μερών απαλλάσσει της επικυρώσεως τα έγγραφα εις α εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις».
β) Συμβαλλόμενα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ως άνω Σύμβαση είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μολδαβία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Τσεχία.Ειδικότερες οδηγίες, για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν δοθεί με το αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 έγγραφό μας.
2. Ύστερα από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι οι Δ.Ο.Υ. και εν γένει οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πρέπει να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων (https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html):
α) χωρίς να απαιτούν επικύρωση, λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας, όπως στην περίπτωση που συντάσσονται από τους διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των συμβαλλομένων στη Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 Κρατών – Μελών και
β) με επικύρωση, από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, όταν συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες άλλων Κρατών.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11§2β’ του ν. 2690/1999: «.. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. …»

Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή προβάλλει τον ισχυρισμό ότι στο φορολογικό έτος 2018 έλαβε το ποσό των 30.210,32 € που αφορά σύνταξη χηρείας από τις ΗΠΑ, ως σύζυγος θανόντος αξιωματικού του αμερικανικού ναυτικού, και συνεπώς το εν λόγω εισόδημα εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου XI της Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ, βάσει της οποίας φορολογείται αποκλειστικά στις ΗΠΑ, και περαιτέρω δεν υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης βάσει της ΣτΕ 2465/2018. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της προσκομίστηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της εκτύπωσης της δήλωσης καταβληθέντος επιδόματος επιζώντων έτους 2018 του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού – Υπηρεσία Συνταξιοδότησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το οποίο καταβλήθηκε από την ανωτέρω αρχή στην προσφεύγουσα ακαθάριστο ποσό ύψους $41.796,00, με κωδικό διανομής ‘Θάνατος-Επίδομα’, με εισφορές εργαζομένων ύψους $2.926,62 € και παρακρατηθέντα ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος ύψους $1.815,58.
2. Αντίγραφο της εκτύπωσης του εντύπου 1040Α Ατομική Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος ΗΠΑ της προσφεύγουσας έτους 2018 του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ – Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο έχει καταχωριστεί φορολογητέο ποσό από IRA, συντάξεις και επιδόματα ύψους $41.796,00, συνολικός φόρος ύψους $3.191,00, παρακρατηθείς ομοσπονδιακός φόρος W2 και 1099 ύψους $1.816,00, και οφειλόμενος φόρος ύψους $1.413,00.
3. Αντίγραφο μετάφρασης από δικηγόρο της εκτύπωσης απόδειξης πληρωμής του οφειλόμενου φόρου ύψους $1.413,00.

Επειδή, προκειμένου να αποφανθούμε σε ποια κατηγορία εντάσσεται το υπό κρίση ποσό των 30.210,32 €, και να τύχει της ανάλογης φορολογικής μεταχείρισης σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ζητήθηκε από την προσφεύγουσα με το αρ. ΔΕΔ ΕΞ 2020 ΕΜΠ/11.11.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά – σε επίσημη μετάφραση και επικυρωμένα κατά τα διεθνή νόμιμα – σχετικά με
i) το φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη,
ii) τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που αφορά η εν λόγω σύνταξη και
iii) το είδος της καταβαλλόμενης σύνταξης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1128/2006, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι το ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου XI της Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ.

Επειδή η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο εν λόγω αίτημα.

Επειδή από τα προσκομισθέντα με την παρούσα προσφυγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το ποσό που έλαβε από τις ΗΠΑ εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου XI της Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας – ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω έγγραφα δεν έχουν επικυρωθεί κατά τα διεθνή νόμιμα.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 25.6.2020 και με αρ. πρωτ ………………..ενδικοφανούς προσφυγής της…………. , ΑΦΜ ……………………

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018
Ποσό Πληρωμής: 7.227.19 €

Το παραπάνω ποσό προέκυψε με την με αριθμό ειδοποίησης ……………….. /2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ, φορολογικού έτους 2018.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Συνημμένα: