ΔΕΔ Α 2438/2020 15ετής παραγραφή λόγω μη υποβολής δήλωσης φόρου επί δικαιωμάτων

40

Καλλιθέα, 20/11/2020
Αριθμός απόφασης: 2438


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604553
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Την ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) όπως κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α’ 86) καθώς και της υπ’ αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ με έδρα στην , επί της και αρ κατά των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ):
α) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004
β) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005
γ) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006
δ) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007
ε) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008
στ)της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009
ζ)της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010 και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα.

5. Τις ανωτέρω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

α) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 5.456,47 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 5.835,15 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 11.291,62 ευρώ.

β) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 5.932,78 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 6.344,51 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 12.277,29 ευρώ.

γ) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 6.220,91 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 6.652,65 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 12.873,56 ευρώ.

δ) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 9.756,66 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 10.433,77 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 20.190,43 ευρώ.

ε) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 13.492,17 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 14.428,53 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 27.920,70 ευρώ.

στ) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 7.271,84 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 7.776,51 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 15.048,35 ευρώ.

ζ) Με την υπ’ αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 24.657,16 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 26.368,37 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 51.025,53 ευρώ.

Οι ως άνω διαφορές φόρου καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

Ειδικότερα σε εκτέλεση της με αριθμ /2019 Απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε η με αριθμ /2020 εντολή ελέγχου και διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υπηρεσίας μας προκειμένου να αποσαφηνισθεί και να αναλυθεί πλήρως και τεκμηριωμένα το ύψος των δικαιωμάτων ανά διαχειριστική περίοδο επί των οποίων οφείλεται φόρος δικαιωμάτων του άρθρου 13 παρ.6 του ν.2238/1994. Το προσφεύγον ΝΠΔΔ με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας ως βασικό ισχυρισμό την παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δεκαπενταετούς παραγραφής διότι για τις υπό κρίση χρήσεις έχουν υποβληθεί τόσο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όσο και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (επί μισθωτών υπηρεσιών, επί αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών, αμοιβών τρίτων, εργοληπτών και προμηθειών Δημοσίου).

Επειδή στο άρθρο 13 του ν. 2238/1994 μεταξύ άλλων ορίζεται:
«1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:
6. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα:
α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων,
β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς και στις αμοιβές, που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής… Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή αυτήν απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α’), όπως ισχύει, με συντελεστή:
ββ) Είκοσι πέντε τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής.
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του αυτά. Σε όλες τις περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτής
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής στο δικαιούχο και η απόδοση του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.».

Επειδή στο άρθρο 72 παρ. 11 εδάφιο 1ο του ν. 4174/2013, όπως το αρχικό άρθρο 66 αναριθμήθηκε σε άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015), ορίζεται:
«11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών «προστίμων», προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 του ν. 2238/1994 ορίζεται:
“Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 64, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.”.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 και του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Στις περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά.».

Επειδή σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων, της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου» στο κεφάλαιο Β. Λοιπά θέματα στην παράγραφο 1 εδάφιο 4 & 5 αναφέρεται ότι: «Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνουμε την υποχρέωση για επανέκδοση σε κάθε περίπτωση, το ταχύτερο δυνατόν, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των ακυρωθεισών με δικαστική απόφαση ή με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για τυπικούς λόγους (νομική πλημμέλεια), καταλογιστικών πράξεων απαλλαγμένων από τις πλημμέλειες που οδήγησαν στην ακύρωση τους (σχετ. περ. 96 άρθρο 1 της Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-02-2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει). Υπενθυμίζεται ότι η τυχόν άσκηση ένδικου μέσου, εκ μέρους του Δημοσίου, δεν εμποδίζει και την επανάληψη της σχετικής διοικητικής διαδικασίας προς επανέκδοσης της ακυρωθείσας πράξης».

Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, διενεργήθηκε μερικός φορολογικός έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εντός του έτους 2018, για τις διαχειριστικές περιόδους 2002 έως και 2010 από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν παρακρατήθηκε και δεν αποδόθηκε φόρος δικαιωμάτων άρθρου 13 παρ.6 του ν.2238/1994 για παραχώρηση αδειών παραγωγής, εκμεταλλεύσεως αδειών χρήσης λογιστικών προγραμμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα καταλογισθέντα από τον έλεγχο ποσά παρακρατούμενου φόρου δικαιωμάτων ανά διαχειριστική περίοδο είχαν ως εξής:

Το νομικό πρόσωπο με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας ως μοναδικό ισχυρισμό την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου για τις υπό κρίση διαχειριστικές περιόδους. Ισχυρίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δεκαπενταετούς παραγραφής λόγω μη υποβολής δήλωσης διότι έχει υποβάλει τόσο δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όσο και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (μισθωτών υπηρεσιών, αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών).

Ωστόσο οι εν λόγω δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν σχετίζονται με τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων για τις οποίες υφίσταται αυτοτελής και διακριτή υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 84 παρ.5 του ν.2238/1994 στην περίπτωση της μη υποβολής της προβλεπόμενης δήλωσης του υπό κρίση παρακρατούμενου φόρου, το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό του μη παρακρατηθέντος και μη αποδοθέντος φόρου υπόκειται σε δεκαπενταετή παραγραφή και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου για τα υπό κρίση έτη (2004-2010) δεν τίθεται θέμα παραγραφής αφενός διότι ο αρχικός έλεγχος διενεργήθηκε εντός του έτους 2018 αφετέρου και ο υπό κρίση έλεγχος επανάληψης διαδικασίας που διενεργήθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ /2019 Απόφασης της Υπηρεσίας μας ολοκληρώθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2γ του ΚΦΔ.

Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου … ενδικοφανούς προσφυγής του , ΑΦΜ και την επικύρωση των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ):

α) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004

β) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005

γ) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006

δ) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007

ε) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008

στ) της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009

ζ)της υπ’ αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2004-31/12/2004

https://www.taxheaven.gr/circulars/35341/ded-a-2438-2020