ΔΠΘ 2896/2020 Τμήμα Θ΄Μον – Μεταγενέστερη άσκηση αυτοτελούς αγωγής για επιδίκαση τόκων. Έναρξη, διακοπή και χρόνος της πραγραφής της σχετικής αξίωσης.

208

3. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κ.Δ.Δ. και του ν.δ. 496/1974 συνάγεται ότι η αξίωση για καταβολή τόκων από ν.π.δ.δ., στην περίπτωση ύπαρξης αξίωσης αποζημιώσεως ή χρηματικής ικανοποιήσεως από παράνομες πράξεις και παραλείψεις οργάνων του ν.π.δ.δ., γεννάται και καθίσταται δικαστικώς επιδιώξιμη από τον χρόνο επιδόσεως της αγωγής, με την οποία υποβάλλεται το αίτημα περί καταβολής αποζημιώσεως ή χρηματικής ικανοποίησης κατά του ως άνω ν.π.δ.δ. (βλ. ΣτΕ 3434/2015, πρβλ. ΑΕΔ 7/2011, ΣτΕ 596/2017, 1397/2014 7μ., 3236/2013, πρβλ. ΔΕφΑθ 431/2020, 2808/2019, 2386-2389/2018, 1329/2018, ΔΕφΠειρ 2542/2019). Συνεπώς, εάν στην αγωγή αυτή δεν έχει περιληφθεί και αίτημα περί καταβολής τόκων, ο διάδικος έχει δικαίωμα να ζητήσει μεταγενεστέρως, με αυτοτελή αγωγή, τους τόκους επί του κεφαλαίου της διεκδικούμενης κύριας απαίτησης έως την εξόφληση αυτών, στην περίπτωση δε αυτή η παραγραφή των τόκων είναι αυτή της κύριας απαίτησης, η οποία εάν αφορά σε αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω παρανομίας, είναι πενταετής και αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η πρώτη αγωγή (πρβλ. ΔΕφΑθ 2660/2019, πρβλ. και ΑΠ 1651/2018, 481/2015, 761/2014). Δεν αρχίζει δε να τρέχει η παραγραφή των τόκων από την αρχή κάθε επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου έχουν παραχθεί αυτοί (τόκοι) και κατά το οποίο ο δικαιούχος μπορούσε να εγείρει αγωγή και να τους ζητήσει, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό είναι να έχει ασκηθεί η σχετική αγωγή περί τόκων ταυτόχρονα με την αγωγή για την κύρια απαίτηση (ΑΠ 1651/2018). Eξάλλου, η παραγραφή της αξιώσεως των τόκων, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 51 εδ. α΄ του ν.δ. 496/1974, διακόπτεται μόνο με την υποβολή ειδικού αιτήματος περί καταβολής τόκων με αγωγή, στην οποία περιλαμβάνεται το αίτημα αυτό. Δεν διακόπτεται, όμως, με την αγωγή με την οποία ζητείται η κύρια απαίτηση, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτήν αίτημα περί επιδικάσεως τόκων, ανεξαρτήτως εάν οι τόκοι συνιστούν αξίωση παρεπομένη εκείνης της κύριας απαίτησης. Τούτο δε διότι, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα ήταν δυνατή η καταστρατήγηση των περί παραγραφής διατάξεων του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974, μέσω της άσκησης αυτοτελούς αγωγής για παρεπόμενες απαιτήσεις μετά τη συμπλήρωση της παραγραφής (πρβλ. ΣτΕ 2304/2013, 4024/2010, ΑΠ 40/1996).

https://www.ddikastes.gr/node/6908

ΠΗΓΗddikastes.gr