Ειδικός Φόρος Ακινήτων. Μέχρι 31/01/2021 η υποβολή αίτησης εξαίρεσης

43

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

Οι εξαιρούμενες της ως άνω υποχρέωσης περιπτώσεις αναφέρονται στην παράγραφο 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου 15.

Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του νόμου ορίζεται ότι : «3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού. β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων. γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περίπτ. γ’ και στ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτ. δ’ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου».

Για τις ανάγκες του ειδικού φόρου:..

α2) ως έσοδα από ακίνητα θεωρούνται αυτά τα οποία προέρχονται από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων. Για τις ανάγκες του ειδικού φόρου δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα το εισόδημα που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης με παράλληλη παροχή υπηρεσιών, ενδεικτικά καθαριότητας, ασφάλειας, φύλαξης, όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά κέντρα ή σε χώρους εκδηλώσεων.

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ανεξάρτητα της φορολογικής υποχρέωσης, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3091/2002, εφόσον ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων και οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.

Η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του Ν.3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet.

Επισημαίνουμε ότι, με τις ΠΟΛ. 1114/17.5.2011, ΠΟΛ. 1053/13.5.2016 και ΠΟΛ. 1093/14.6.2010 εγκύκλιες διαταγές καθώς και με τις συγκεκριμένες 1056/19.4.2017 και 1059/19.4.2017 ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του N. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του N. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄).

Περαιτέρω, με την Απόφαση Α.1206/28.9.2020 της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του N. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», ορίζεται ότι:

«Άρθρο 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά εξαίρεσης

Για την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν.3091/2002, όπως ισχύει, απαιτείται να τηρούνται κατ΄ έτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, τα εξής δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, που θα αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται ή να προσκομίζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν:

2. Περίπτωση β) παραγράφου 2 άρθρου 15

α) Για εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού έτους και των συνυποβαλλόμενων με αυτή δηλώσεων και εντύπων, από τα οποία προκύπτει ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα…

α2) Ως έσοδα από ακίνητα θεωρούνται αυτά τα οποία προέρχονται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων…

Άρθρο 3 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής σε νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων στ) της παραγράφου 2 και δ) της παραγράφου 3

Για τη χορήγηση της απαλλαγής:

Α) σε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και σε εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών i) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς, ii) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδε­δειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και iii) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα…».

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Α.1278/21.12.2020 Απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Παράταση προθεσμίας», ορίζεται ότι:

«Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 1206/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται έως και την 31-01-2021.».

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=220392&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=CMS&utm_campaign=19/01/2021