Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης – Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση

44

Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία θα εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την 45304/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136/Β/19-1-2021, η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογράφησης θα γίνεται από τους γραμματείς των δικαστηρίων και υπό τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, με την συνδρομή βοηθητικού προσωπικού.

Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογράφησης από τους γραμματείς των δικαστηρίων δύναται να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Για το σκοπό αυτό:

Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ και του συστήματος ηχογράφησης – αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε το έκθεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από το πρώτο σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο στη περίπτωση που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ.

Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου αναγνωστέων κειμένων καθώς και εγγράφων που τα διάδικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων που να επιτρέπει την καταχώρηση και την ανάκτησή τους. Δημιουργείται η δυνατότητα λειτουργίας αναζήτησης επί ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.

Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της απόφασης, κλεισίματος της ημέρας και διάθεσης των πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρόσβασης παραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και στο ηχογραφημένο αρχείο.

Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δικαστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό αποθετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής (κεντρικό διακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Διαβάστε αναλυτικά

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 45304/2021 ΦΕΚ 136/Β/19-1-2021

Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης.

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ekhographese-praktikon-dikes-demosieutheke-i-apofasi.html