Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης και αναβίωσης του ΑΦΜ των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που επανεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναβιώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 4635/2019

130

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1010/2021 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 .

Άρθρο 1

Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων:

1) που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν προβεί στην διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο που δεν διατέθηκε στους εταίρους, μετόχους κ.λπ. και

2) που έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. και επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω αναβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του Κεφ. τετάρτου του Μέρους ΙΣΤ’ του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Άρθρο 2

Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. των προσώπων του άρθρου 1 υποβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρισκόταν η έδρα της επιχείρησης κατά τη διακοπή των εργασιών της, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», ως μεταβολή, και συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» προκειμένου να δηλωθεί η σχέση εκπροσώπησης, κατά περίπτωση.

Με τα ως άνω έντυπα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (όπως κοινοπραξίες που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αστικές εταιρείες που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.ά.), ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει το έγγραφο λύσης τους, νομίμως δημοσιευμένο, όπου απαιτείται, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών. Εάν από το έγγραφο λύσης δεν προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται επιπλέον έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα εν λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο όπου απαιτείται, ή δικαστική απόφαση.

2) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο των νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων που είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει ανακοίνωση για την επανεγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης αναβίωσης διαδικασίας εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 107 του ν. 4635/2019.

3) Για τη θέση σε ενεργή κατάσταση στο Φορολογικό Μητρώο κατόπιν αναβίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ο νόμιμος εκπρόσωπος, συνυποβάλλει στον αρμόδιο υπάλληλο τη σχετική ανακοίνωση για την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), όπου ορίζεται και η νόμιμη εκπροσώπησή τους.

Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από τον φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του, κατά περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Τα ως άνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται και επιδεικνύονται σε πρωτότυπη μορφή ενώ υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Άρθρο 3

Για την καταχώριση της δήλωσης μεταβολής του άρθρου 2 στο Υποσύστημα Μητρώου, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προβαίνει στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. που κατείχαν πριν από τη διακοπή των εργασιών τους, καθώς τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται για τον σκοπό της εκκαθάρισης ή επανεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Υποσύστημα Μητρώου:

1) Στην περίπτωση θέσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα υπό στοιχείο 1) και 2) του άρθρου 2, τη σχετική δήλωση μεταβολής, με ημερομηνία μεταβολής την επομένη της ημερομηνίας διακοπής τους. Η ημερομηνία δημοσίευσης ή έκδοσης ή εν γένει η ημερομηνία που φέρουν τα σχετικά με τη θέση του σε εκκαθάριση δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., δεν συνιστά ημερομηνία θέσης σε εκκαθάριση για τη φορολογική διοίκηση.

2) Στην περίπτωση θέσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε κατάσταση ενεργή σύμφωνα με το οριζόμενα στο υπό στοιχείο 3) του άρθρου 2, τη σχετική δήλωση μεταβολής, με ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης αναβίωσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 – Α’ 170), όπως ισχύει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.

Για τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία των ως άνω προσώπων μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. τους, υποβάλλονται οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εφόσον τα πρόσωπα της παρούσας δεν αναβίωσαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, με την περάτωση των εργασιών αυτής υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4), σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014), όπως ισχύει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 4

Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα υπό στοιχείο 1) και 2) του άρθρου 2, ή τη θέση σε κατάσταση ενεργή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο 3) του άρθρου 2, η βεβαίωση διακοπής εργασιών που χορηγήθηκε αρχικά στο φορολογούμενο δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ.

Άρθρο 5

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1159/2017 (Β’ 3569) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 6

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου