Στη Βουλή Νομοσχέδιο για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο

229

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε Ναυτικούς για Ιανουάριο – Φεβρουάριο, ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και το e-ναυλοσύμφωνο, ασφάλιση στο ΝΑΤ του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή”.

Στο σχέδιο νόμου, θεσμοθετείται η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο και συγκεκριμένα, ρυθμίζονται τα εξής:

Ι.α. Καθορίζεται το αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στον Νησιωτικό Χώρο, το οποίο συνίσταται στον καθορισμό του πλαισίου για τον σχεδίασμά και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της σχετικής εθνικής στρατηγικής, τον προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα καθώς και τον συντονισμό των κρίσιμων δημόσιων πολιτικών που αφορούν στον θαλάσσιο χώρο υπό το οριζόμενο πρίσμα.

β. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς σχεδιασμού και προγραμματισμού που καταρτίζουν τομεακά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα (δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα κ.λπ.), θεσμοθετεί και παρακολουθεί σχετικές στρατηγικές, σχέδια, προγράμματα και δράσεις και μεριμνά για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου. (άρθρο 1)

2. α.Προσδιορίζονται οι έννοιες των όρων που χρησιμοποιούνται (γαλάζια επαγγέλματα, Εθνική Στρατηγική, θαλάσσια οικονομία, νησιώτης επιχειρηματίας κ.λπ.) και το πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

β. Καταρτίζεται η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, η οποία εφαρμόζεται στις μνημονευόμενες περιοχές και αποτελεί ενιαίο κείμενο πολιτικής με ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς (λιμενική πολιτική, θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές, θαλάσσιες ενδομεταφορές, νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα, θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα, γαλάζια επαγγέλματα – απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία, ψηφιακή διακυβέρνηση και υγεία – πρόνοια – εκπαίδευση).

γ. Καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία συντάσσεται ανά πενταετία, με δυνατότητα αναθεώρησης ανά διετία και αξιολογείται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των στόχων και προγραμμάτων αυτής. Κατά την πρώτη εφαρμογή, ως διάρκεια προγραμματισμού ορίζεται η περίοδος 2021 – 2027.(άρθρα 2-5)

3. α.Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Νέαρχος», με συγκεκριμένους στόχους και με το οποίο χρηματοδοτούνται έργα δημόσιου χαρακτήρα στους μνημονευόμενους τομείς (λιμενικές υποδομές, υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος, έργα διαχείρισης ενέργειας, θαλάσσιες ενδομεταφορές).

β. Για την υλοποίηση των δράσεων του ανωτέρω προγράμματος, παρέχεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.), στα Λιμενικά Ταμεία, στους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και στο σύνολο των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Φ.Δ.Ε.Λ.), η δυνατότητα να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.), για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (εφεξής, πρόγραμμα «Νέαρχος»), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα συνομολόγησης απευθείας δανείου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Τ.Π.&Δ. για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών θαλασσίων ενδομεταφορών, με σκοπό τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου, που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

δ. Η εξυπηρέτηση του ανωτέρω δανείου και των προαναφερόμενών δανείων του προγράμματος «Νέαρχος» και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται μέσω λογαριασμού που συστήνεται, κατά περίπτωση, στο Τ.Π.&Δ. και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ε.Για την κατά τα ανωτέρω συνομολόγηση δανείων δεν έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συνομολόγηση δανείων από Δήμους και Περιφέρειες (άρθρο 264 του ν.3852/2010) καθώς και με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη σχετική διαδικασία χορήγησης δανείων σε ο.τ.α., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και σε άλλους δημόσιους φορείς από το Τ.Π.&Δ. (π.δ. 169/2013). (άρθρο 6)

4. α.Στο πλαίσιο, επίσης, της υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών (εφεξής, «πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας»), μέσω του οποίου δημιουργούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα.

β. Καθορίζεται ο στόχος του προγράμματος που συνίσταται στην παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις, ιδίως μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές του πεδίου εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

γ. Η διαχείριση και η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος (Π.Δ.Ε., ενωσιακά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. και άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα διεθνών πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν στην επιδότηση επιτοκίων, την επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια), (άρθρο 7)

5. α.Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας», το οποίο αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Ταμείων με πόρους του Π.Δ.Ε. ή του Ε.Σ.Π.Α., κατά περίπτωση.

Σκοπό του συνιστώ μενού Ταμείου αποτελεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στους ανωτέρω τομείς.

β. Δημιουργείται, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας (εφεξής, «Μητρώο»), όπου μπορούν να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική.

Το εν λόγω Μητρώο αποτελείται από τέσσερα (4) υπομητρώα όπου μπορούν να εγγραφούν φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αναρτάται δε σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των τεσσάρων (4) υπομητρώων. (άρθρα 8, 9)

6. α.Θεσπίζεται, με υπουργική απόφαση, ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης (εφεξής «Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης»), στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαβουλεύσεις και εισηγήσεις επί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής ή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης.

Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι επιλέξιμοι φορείς και τα κριτήρια για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

β. Δημιουργείται, επίσης, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πληροφοριακό σύστημα, ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων (εφεξής, «Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης»), το οποίο μπορεί να διασυνδέεται με βάσεις δεδομένων των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα (άρθρο 84 του ν.4727/2020).

Στην Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης τηρούνται κατ’ ελάχιστο δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και μελέτες που συγκεντρώνονται στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 10,11)

7.Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των προτεινόμενων κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεων.(άρθρο 12)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη Διεθνή Ναυτιλία και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1.Τροποποιείται το άρθρο τέταρτο του ν.2208/1994 και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο των κωδίκων και των τροποποιήσεων κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρονται στα επικίνδυνα φορτία, την ασφάλεια των πλοίων, τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λπ. (δεν απαιτείται μετάφραση στην ελληνική κ.λπ.).(άρθρο 13)

2.Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν.4172/1961, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης που απορρέει από τη Συμφωνία συμμετοχής της Ελλάδας στις δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού και καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης. Συγκεκριμένα:

Ορίζεται ότι, η εν λόγω δαπάνη καλύπτεται με διάθεση ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από 1-1-2013. (άρθρο 14)

3.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα παραμονής σε ελληνικό νηολόγιο, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31-12-2020), πλοίων που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%) σε υπηκόους ή εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

β. Μετά την παρέλευση της διετίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλοίο που παρέμεινε στο ελληνικό νηολόγιο κατά τα ανωτέρω, διαγράφεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (άρθρα 5 και 18 του ν.δ. 187/1973), χωρίς να θίγονται από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του Δημοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτό (εφοπλιστή, ναυλωτή και διαχειριστή).

γ. Με υπουργική απόφαση, το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμα έτη.(άρθρο 15)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τους ναυτικούς και την εκπαίδευση αυτών και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Εξειδικεύονται τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και συγκεκριμένα: α. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή, συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων, εφόσον αυτά κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιούνται.

β. Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτολογημένοι ναυτικοί, το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού, το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για κάθε μήνα,

πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, για το σύνολο των ημερών αναστολής, με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας (η υγειονομική περίθαλψη καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου).

γ. Προβλέπεται η αναλογική μείωση του επιδόματος εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του, για το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης.

δ. Η δαπάνη για τις κατά τα ανωτέρω παροχές (αποζημίωση ειδικού σκοπού, επίδομα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 και ασφαλιστική ικανότητα) καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω επιχορήγηση δεν υπόκειται σε κράτηση ή τέλη, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή].

Ομοίως, το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε. Παρατείνεται μέχρι τις 30-4-2021, η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ.894/1981, για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31-5-2020 και εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, στ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την παράταση το αργότερο μέχρι τις 31-5-2021, του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και για τη ρύθμιση λοιπών επιμέρους ζητημάτων. (άρθρο 16)

2.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), κυρίως όσον αφορά στους Διευθυντές των Σχολών αυτών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος θέσης ευθύνης (210 ευρώ), που καταβάλλεται κατά τα ισχύοντα (άρθρο 1 παρ.3 της κ.υ.α. 1000.0/51304/4.7.2019) στους Διευθυντές Σπουδών των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και των Δ.Σ.Ε.Ν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) και στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε περίπτωση που ανατίθενται σε αυτό τα καθήκοντα Διευθυντή Σπουδών Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών (ΡΗ/ΡΕ) ή τα καθήκοντα Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Π.Μ.), κατά περίπτωση. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).

Η ανωτέρω ρύθμιση έχει εφαρμογή από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2020 – 2021 (1-9-2020).

β. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την ανάδειξη των Διευθυντών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). (άρθρα 17,18)

3.Τροποποιείται το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (άρθρο 1 του ν.4684/2020) σχετικά με την παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: Επεκτείνεται, για την ολοκλήρωση και του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 (προβλεπόταν για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020), η προβλεπόμενη δυνατότητα, με την οποία επιτρέπεται: ί) η διενέργεια των απαιτούμενων τροποποιήσεων των Κανονισμών Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των λοιπών Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ίί) η αποδοχή κάθε δωρεάς κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό,

Hi) η σύναψη συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για την προμήθεια του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, λογισμικά κ.λπ.), την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων καθώς και των υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. (άρθρο 19)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Πλοηγική Υπηρεσία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Παρέχεται έως και τις 31-12-2021, η δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων των οφειλόμενων πλοηγικών δικαιωμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τον κατάπλου, εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. (άρθρο 20)

2.Προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), με την καταβολή των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών προς αυτό και στους Λοιπούς Λογαριασμούς και Κεφάλαια, εκτός των μόνιμων ή έκτακτων Αρχιπλοηγών και Πλοηγών που ήδη προβλέπεται (άρθρο 14 παρ.1 του ν.3142/1955) και του κατώτερου ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου (άρθρο 14 παρ.3), για την υπαγωγή του ανωτέρω προσωπικού στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). (άρθρο 21)

3.Καθορίζεται η διαδικασία εξαίρεσης των πλοίων από την πλοήγηση σε λιμένες και συγκεκριμένα:

α. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, στον Πλοίαρχο Λ’ ή Β’ τάξης πλοίων, κατά τον απόπλου ή κατάπλου του πλοίου από ή σε συγκεκριμένο λιμένα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους ειδικότερα προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις.

β. Καταργείται, με την έκδοση και χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών, η καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων για τα συγκεκριμένα πλοία.

γ. Με Κανονισμό που εκδίδεται με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές χορήγησης, οι λιμένες εφαρμογής, ο τύπος, τα δικαιολογητικά, οι όροι, η διαδικασία χορήγησης και η διαδικασία ανανέωσης του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 22)

4.Τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3622/2007, που αναφέρεται στον καθορισμό των ορίων της περιοχής λιμένα και προβλέπεται ότι, αυτά απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση καθορισμού τοπογραφικό διάγραμμα. (άρθρο 23)

5. α.Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας», για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων [ιδίως, με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα], πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β. Η εν λόγω Πλατφόρμα παραμένει πάντοτε και καθ’ ολοκληρίαν υπό κρατική ιδιοκτησία και είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, λειτουργεί δε με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του οικείου Υπουργείου και τελεί υπό την αποκλειστική εποπτεία αυτής.

Επιτρέπεται η ανάθεση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε ιδιώτες, του συνόλου ή τμήματος της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Πλατφόρμας.

γ. Προσδιορίζονται τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην εν λόγω Πλατφόρμα (υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας) καθώς και η διαδικασία καταχώρισης αυτών.

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., του τρόπου χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της εν λόγω Πλατφόρμας, των δεδομένων που καταχωρίζονται, του χρόνου υποβολής αυτών, των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Πλατφόρμας και κάθε σχετικής λεπτομέρειας κ.λπ. (άρθρο 24)

6. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου έχουν λήξει, να προβούν σε ανανέωση αυτών μέχρι τις 31-12-2021, για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Επανακαθορίζεται η σύνθεση των Λιμενικών Επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων. (άρθρα 25, 26)

7.Μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 καθώς και Ιανουάριο 2021, τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων.

Ρυθμίζονται ζητήματα έκπτωσης/συμψηφισμού ποσών, σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια τα προαναφερόμενα δικαιώματα.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων [νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία].

Με κ.υ.α., ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα (τρόπος και διαδικασία καταβολής και συμψηφισμού, ποσό ή ποσοστό μείωσης, δικαιούχοι κ.λπ.), ενώ μπορεί να παρατείνεται η ισχύς της ρύθμισης μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με επιχειρήσεις δραστηριοποίησης στα ξύλινα σκάφη και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.2971/2001 (άρθρα 14 και 16Α), που αναφέρονται στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού για εκτέλεση εργασιών και επιτρέπεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος χρήσης και για έργα εξυπηρέτησης νομίμως λειτουργουσών επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών και άλλων, μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων.

β. Τα έργα των ανωτέρω επιχειρήσεων εντάσσονται στις κατηγορίες των δραστηριοτήτων για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης και της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης των προαναφερόμενων χώρων. (άρθρα 28, 29)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Προβλέπεται για συγκεκριμένα έργα, που εξυπηρετούν σκοπούς επιτήρησης, ασφάλειας και ελέγχου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.), εξαίρεση από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, υποβολής προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. (άρθρο 30)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ρυθμίζονται θέματα όσον αφορά στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και ειδικότερα:

1.Τροποποιείται το άρθρο 46 του ν.4256/2014 σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής των εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και λόγω αυτής και την υπεράσπιση αυτών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

α. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, μπορεί να χορηγείται στους ανωτέρω το σύνολο και η προκαταβολή επί του συνόλου των εξόδων, στα οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμιδών και στην περίπτωση που το στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. φέρει την ιδιότητα του εναγομένου για ενέργειες ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

β. Καταργείται το ανώτατο όριο αμοιβής του συνηγόρου της επιλογής του ανωτέρω προσωπικού, η οποία καλύπτεται από τα προαναφερόμενα έξοδα.

γ. Ορίζεται ότι, η προκαταβολή των εξόδων υπεράσπισης γίνεται με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο όνομα του στελέχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής ή πειθαρχικής απόφασης υπέρ του στελέχους του Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλονται και τα υπόλοιπα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του συνηγόρου, πέραν της προκαταβολής.

ε. Επανακαθορίζεται το είδος (κ.υ.α. αντί π.δ.) και το περιεχόμενο της παρεχόμενης εξουσιοδότησης, με την οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων, το ανώτατο ύψος του συνόλου των εξόδων και της προκαταβολής, ο τρόπος υπολογισμού αυτών κ.λπ. (άρθρο 31)

2.Τροποποιείται το άρθρο 71 του ν.4504/2017, που αναφέρεται σε θέματα λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους και προβλέπεται ότι, με Κανονισμό, που κυρώνεται με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του εν λόγω Λιμεναρχείου καθώς και τους όρους εργασίας και τη διαμονή του προσωπικού Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην ανωτέρω Λιμενική Αρχή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για το προσωπικό Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές σχετικά με την πενθήμερο εβδομάδα εργασίας και την ειδική υποχρέωση διαμονής αυτού (π.δ.81/2012).(άρθρο 32)

3.Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή του Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Το Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.αποσπά ή μετακινεί στελέχη του στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 (άρθρα54 – 59) καθώς και σε λοιπές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

β. Στα στελέχη του Α.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στο εξωτερικό για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής:

ί) καταβάλλεται αποζημίωση απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με το οριζόμενο από αυτόν ποσό, χωρίς δικαίωμα λήψης διαφοράς επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Η εν λόγω αποζημίωση εξομοιώνεται φορολογικά με το επίδομα αλλοδαπής και εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις [άρθρο 14 παρ.1 περ.γ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)]. Σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης από τον Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, το στέλεχος αποζημιώνεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει είτε με το ποσό που ορίζεται από τον Οργανισμό, είτε, σε περίπτωση μη ορισμού ποσού από αυτόν, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία (άρθρο 16 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015), με την προϋπόθεση ότι το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό,

ίί) αναγνωρίζεται και καταβάλλεται από το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. το αντίτιμο των εισιτηρίων τους από και προς το εξωτερικό με πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο, εφόσον δεν καλυφθεί απευθείας από τον Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό. Δεν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής (άρθρα 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015).

γ. Για τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινούνται στο εξωτερικό για βραχυπρόθεσμες αποστολές ή ως εφεδρείες ταχείας αντίδρασης, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος, συμπεριλαμβανομένων των μελών πληρώματος επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.:

ί) δεν ισχύει το ανώτατο ετήσιο όριο ημερών εκτός έδρας του εσωτερικού άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015,

ii) καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, καθοριζόμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ή σε περίπτωση μη καθορισμού τέτοιου ποσού, καταβάλλεται εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία (άρθρο 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015). Σε περίπτωση μη αποζημίωσης από τον Οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

iii) Πέραν της ανωτέρω αποζημίωσης αναγνωρίζονται, επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα, τα έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και λοιπά έξοδα μετακίνησης, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της αποστολής για μετακινήσεις αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους καθώς και η δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου.

Τα προαναφερόμενα έξοδα αναγνωρίζονται βάσει μοναδιαίου κόστους ή άλλου ποσού, όπως αυτά καθορίζονται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση μη καθορισμού του ποσού αυτού, αναγνωρίζονται οι δαπάνες και καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος βάσει των υποβληθέντων παραστατικών, εφόσον ορίζονται ως επιλέξιμες και στη συνέχεια αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι δαπάνες που δεν νομιμοποιούνται με τον ν.4336/2015, αλλά ορίζονται ως επιλέξιμες, αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

δ. Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Στα ποσά που καταβάλλονται από τον οικείο φορέα επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.). (άρθρο 33)

4.Ρυθμίζονται θέματα κατάταξης, εκπαίδευσης και σίτισης Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια των διαγωνισμών κατάταξης αυτών που προκηρύχθηκαν το έτος 2019, από τους πίνακες επιλαχόντων των εν λόγω διαγωνισμών για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών.

Στην περίπτωση που κάποιες θέσεις από τις ανωτέρω δεν πληρωθούν για οποιονδήποτε λόγο (παραίτηση, έλλειψη προσόντων, αδικαιολόγητη μη προσέλευση, απομάκρυνση, απόλυση ή αποχώρηση), αυτές καταλαμβάνονται από τους επόμενους κατά σειρά επιλαχόντες των κατά περίπτωση αντίστοιχων κατηγοριών, υποκατηγοριών ή ειδικοτήτων, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

β. Εξακολουθεί να ισχύει και για τις εκπαιδευτικές περιόδους φοίτησης των Εκπαιδευτικών Σειρών 2020 – 2021, 2021 – 2022 και 2022 – 2023 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η μεταφορά της έδρας της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων από τον Πειραιά στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στον Σκαραμαγκά Αττικής. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η μεταφορά της έδρας για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαιδευτικής Σειράς 2019 – 2020 με δυνατότητα παράτασης για το 2020 – 2021).

Επίσης, για τις Εκπαιδευτικές Σειρές Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης από την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.4597/2019, ως έδρα νοείται ομοίως η προαναφερόμενη έδρα και η εκπαίδευση πραγματοποιείται για λόγους χωροταξικούς στις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Βάσης «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» στον Σκαραμαγκά Αττικής.

Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων παραμένει στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, οι σχετικές δαπάνες φοίτησης (ιδίως δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας) πραγματοποιούνται με μέριμνα του Πολεμικού Ναυτικού, με μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Τακτικό Προϋπολογισμό του

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 1 του ν.2136/1952 και η μνημονευόμενη κ.υ.α.) για την καταβολή του σχετικού επιδόματος τροφής στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που φοιτούν στις εγκαταστάσεις της σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. (άρθρο 34)

5.Ορίζεται ότι, η χρήση λιμενικών υπηρεσιών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος προς τα πλωτά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στους λιμένες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, πραγματοποιούνται άνευ καταβολής αντιτίμου προς τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων (Οργανισμούς Λιμένων, Δημοτικά και Κρατικά Λιμενικά Ταμεία). (άρθρο 35)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη στελέχωση και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα, προ βλέπονται τα ακόλουθα:

1.Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

(ν.4440/2016), η μετάταξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του πάσης φύσεως αποσπασμένου προσωπικού της Δ.Α.Λ. με την ίδια εργασιακή σχέση, διενεργείται δε, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου του υπαλλήλου και εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων συγκεκριμένων Υπουργείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 36)

2.Τροποποιείται – συμπληρώνεται το άρθρο 42 του ν.4029/2011 σχετικά με την ίδρυση παιδικών σταθμών και παιδικών εξοχών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα, παρέχεται και στα τέκνα του πολιτικού προσωπικού του εν λόγω Υπουργείου, το δικαίωμα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς στον Πειραιά και στις περιοχές όπου έχουν την έδρα τους Λιμενικές Αρχές καθώς και στις παιδικές εξοχές και στα τέκνα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (άρθρο 37)

3.Επίσης, παρέχεται στο πολιτικό προσωπικό (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στους συγγενείς τους, δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκομεία.

Με κ.υ.α., ορίζονται τα νοσοκομεία, οι δικαιούχοι, τα είδη περίθαλψης που παρέχονται σε αυτούς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 38)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικότερα:

1.Παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στην κείμενη νομοθεσία προθεσμίας έγκρισης (άρθρο 30 παρ.1 του ν.490/1974), στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να εγκρίνει, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, τους ελεγχθέντες από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου απολογισμούς – ισολογισμούς, για τα μνημονευόμενα Λιμενικά Ταμεία και για το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) για τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, παρελθόντα οικονομικά έτη. (άρθρο 39)

2.Ιδρύονται γραφεία προμηθειών στις Περιφερειακές Διοικήσεις του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σε κάθε Πλοηγικό Σταθμό, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τις οριζόμενες αρμοδιότητες (σχεδιασμός και διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων κ.λπ.). (άρθρο 40)

3.Προσδίδεται αναδρομική εφαρμογή, από τις 23-3-2020, στις μνημονευόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την κατ’ εξαίρεση συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, μέχρι και τις 15-6-2020, για την εξυπηρέτηση στελεχών του Δημοσίου (προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.λπ.). (άρθρο 41)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι

Επανακαθορίζεται η τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 12 του ν.4597/2019).(άρθρο 42)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες [από τρεις (3) σε έξι (6)], η προθεσμία υποβολής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του αποδεικτικού είσπραξης του προβλεπόμενου ποσού [διακόσια (200) ευρώ ανά ημέρα για τα πλοία που ναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα και εκατό (100) ευρώ για όσα εκναυλώνονται χωρίς  πλοίαρχο και πλήρωμα ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά], σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης, για την καταχώριση πλοίου στο προβλεπόμενο ηλεκτρονικό Μητρώο (άρθρο 2 του ν.4256/2014).(άρθρο 43)

2.α. Παρατείνεται για ένα (1) έτος, η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης (άρθρο 4 του ν.4256/2014), όσον αφορά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι ήδη καταχωρισμένα ή θα καταχωρισθούν ή θα αιτηθούν την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31-12-2021.

β. Τροποποιείται – συμπληρώνεται το άρθρο 7 του ν.4256/2014 σχετικά με το ναυλοσύμφωνο και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται η θεώρηση των ναυλοσυμφώνων από τη Λιμενική Αρχή και η καταχώριση αυτών στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) καθώς και των αλλαγών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Δημιουργείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων αυτών ή της ιδιοχρησιμοποίησης των καταχωρισμένων στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών αυτών και την ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου και της Α.Α.Δ.Ε.

Η εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η ηλεκτρονική δε διασύνδεση και διαλειτουργικότητα αυτής με το e-Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των θεμάτων οργάνωσης, των στοιχείων διαλειτουργικότητας, των υπόχρεων προς καταχώριση και προς αποδοχή, των σχετικών ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, των κυρώσεων και κάθε άλλου θέματος συναφούς με τη λειτουργία της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής. (άρθρα 44, 45)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ

Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση, με υπουργικές αποφάσεις, θεμάτων σχετικά με: ί) την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) που εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ii) τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που τοποθετούνται στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, ίίί) την πιστοποίηση και έγκριση τύπου κάθε συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που προορίζεται να εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε αλιευτικά σκάφη υπό ελληνική σημαία, ίν) την επιθεώρηση και τον περιοδικό έλεγχο των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά σκάφη και ν) τη διαδικασία ελέγχου, μέσω του Κ.Π.Α., της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συσκευή δορυφορικού εντοπισμού και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις αυτές. (άρθρο 46)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

Συμπληρώνεται ο ν.4676/2020, στον οποίο προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τρία Παραρτήματα (I, II, III), τα οποία είναι τοπογραφικά διαγράμματα συνοδευτικά συγκεκριμένων διατάξεων (άρθρα 61 – 63) του ιδίου νόμου, που αναφέρονται στον καθορισμό ζώνης λιμένα στον λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, στη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων των κτιρίων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κύμης και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Αρχηγείου του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.(άρθρο 47)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-nomoskhedio-gia-ten-olokleromene-thalasia-politiki.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr