ΔΕΔ Α 7/2021 Πρόστιμο ορκωτών ελεγκτών – Παραγραφή – άρθρα 68 και 82 παρ. 5 και 84 και 102 του ν.2238/1994

42

ΔΕΔ Α 7/2021
Πρόστιμο ορκωτών ελεγκτών – Παραγραφή – άρθρα 68 και 82 παρ. 5 και 84 και 102 του ν.2238/1994

Καλλιθέα, 05/01/2021
Αριθμός απόφασης: 7


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604553
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας ΑΦΜ με έδρα στην κατά της υπ’ αριθμ /16-09-2020 Πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα.

5. Την υπ’ αριθμ /16-09-2020 Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ /16-09-2020 Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012 καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν. 2523/1997 λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 82 παρ.5 του ν.2238/1994 ποσού 10.000,00 ευρώ.

Η ως άνω παράβαση καταλογίσθηκε κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 16/09/2020 έκθεσης ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αφορά το εξής:

Στο φορολογικό πιστοποιητικό που χορήγησε η προσφεύγουσα για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2012-31/12/2012 στην επιχείρηση « » ΜΕ ΑΦΜ δεν προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο στον μήνα με τον μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών τιμολογίων, κατά παράβαση του ελεγκτικού προτύπου της ΠΟΛ.1159/2011 όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ελέγχου Φορολογία Δ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ ΠΑΡ.3 περ.ζ.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

• Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για διενέργεια ελέγχου και καταλογισμό φόρου και επιβολή προστίμου.

• Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας λόγω μη γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ για την εκτέλεση της Ελεγκτικής Εργασίας (σχετική η ΠΟΛ.1148/2018).

• Παράνομο επιβολής προστίμου καθώς ο ορκωτός ελεγκτής τήρησε το σύνολο των διατάξεων αναφορικά με τον έλεγχο της επίδικης χρήσης τον οποίο διενήργησε με άκρα επιμέλεια.

Επειδή στην παρ.11 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
«Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί…».

Επειδή στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2238/1994 ορίζεται:
«Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν:
α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου,
β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή
γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου ή
δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α ‘258).
Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.».

Επειδή στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (Όπως η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 84 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α’ 276/22-12-2006) και σύμφωνα με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου ισχύει από 22/12/2006 και μετά) ορίζεται:
«1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.
4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:
α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου.
β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.».

Επειδή στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 102 του ν. 2238/1994 ορίζεται:
«1. Κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Επίσης σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος υποχρεούνται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.
2. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών:
α) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταφέρεται ειδικά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται πιο πάνω και η υποβολή της δήλωσης να γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του νομικού προσώπου.

Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 ρητά ορίζεται ότι:
«Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα ΚΒΣ ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος».

Επειδή, με το άρθρο 82 παρ. 5 και 8 του ν. 2239/1994 ορίζεται ότι:
«5.Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α’) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008. Στις Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.
8.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/2011.».

Επειδή στο άρθρο 4 παρ.4 του ν. 2523/1997 ορίζεται:
«Στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.».

Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, αιτία του υπό κρίση ελέγχου ήταν η με αριθμ /07-04-2015 πληροφοριακή έκθεση του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (αριθμ.πρωτ./15-04-2015-επανάληψη αποστολής /11-10-2019), στην οποία αναφέρεται ότι από τον προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ που διενεργήθηκε στην εταιρεία « » ΜΕ ΑΦΜ , για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01/2011-31/12/2011 και 01/01/2012-31/12/2012 διαπιστώθηκε ότι υφίστανται διαφορές σε σχέση με τα συμπεράσματα του νόμιμου ελεγκτή και ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι στις χρήσεις 2011 και 2012 δεν διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος στον μήνα με το μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών τιμολογίων όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Ελέγχου-Φόρου Προστιθέμενης Αξίας περ.ζ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011. Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε από τον
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ η με αριθμ /27-07-2020 εντολή ελέγχου και καταλογίσθηκαν στην ελεγκτική εταιρεία για κάθε μία από τις χρήσεις που χορηγήθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό οι εξής παραβάσεις:
-πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν.2523/1997 ποσού 10.000,00 ευρώ για την διαχειριστική περιόδου 01/07/2010 – 30/06/2011 που αφορά την παράβαση που διαπιστώθηκε στο φορολογικό πιστοποιητικό που χορηγήθηκε στην εταιρεία « » για την διαχειριστική περιόδου 01/01/2011 – 31/12/2011,
-πρόστιμο του άρθρου 4 παρ.4 του ν.2523/1997 ποσού 10.000,00 ευρώ για την διαχειριστική περιόδου 01/07/2011 – 30/06/2012 που αφορά την παράβαση που διαπιστώθηκε στο φορολογικό πιστοποιητικό που χορηγήθηκε στην εταιρεία « » για την διαχειριστική περιόδου 01/01/2012 – 31/12/2012.

Επειδή ωστόσο η διοικητική παράβαση των διατάξεων της παρ.5 και παρ.8 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. διαπράχτηκε από την ελεγκτική εταιρεία και το Νόμιμο Ελεγκτή κατά τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού της επιχείρησης «……. » και συγκεκριμένα όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ …………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/01/2012 – 31/12/201228/09/201301/07/2013 – 30/06/2014


Επειδή από τα ανωτέρω διαπιστώνεται αφενός ότι η παράβαση διαπράχθηκε την 28/09/2013 και δεν αφορά την διαχειριστική περίοδο 01/07/2011-30/06/2012 στην οποία αναφέρεται η προσβαλλόμενη πράξη και αφετέρου το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου για την διαχειριστική περίοδο 01/07/2013-30/06/2014 έχει παραγραφεί.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2523/1997 το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου ακολουθεί τις διατάξεις του φόρου εισοδήματος του άρθρου 84 του ν. 2238/1994. Δεδομένου ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν υφίσταται περίπτωση παράτασης του κανονικού χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου υπόκειται σε πενταετή χρόνο παραγραφής. Συνεπώς το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή προστίμου για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο (01/07/2013-30/06/2014) παραγράφεται την 31/12/2019 (ήτοι πέντε χρόνια από το τέλος του χρόνου εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος-χρόνος υποβολής δήλωσης 21/10/2014) και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί παραγραφής βασίμως προβάλλεται καθώς η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε εντός του 2020.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/10/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ’ αριθμ /16-09-2020 Πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, διαχειριστικής περιόδου 01/07/2011-30/06/2012.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Συνημμένα:

https://www.taxheaven.gr/circulars/35738/ded-a-7-2021