Μέχρι και 50.000 ευρώ και φυλάκιση 6 μηνών έως 5 έτη για παράτυπη απόσπαση εργαζομένων – Τι προβλέπει γνωμοδότηση του ΣτΕ

50

Σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, δημιουργείται η πιθανότητα διπλής ποινικής δίωξης για την ίδια παραβατική συμπεριφορά, τόσο με βάση τις νέες όσο με βάση τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.

Ένα νομικό πρόβλημα εντόπισαν οι Σύμβουλοι Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την απόσπαση εργαζομένων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σε Ευρωπαϊκή οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και μεταξύ άλλων προβλέπει κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις για τους όρους εργασίας ή ασφάλειας των αποσπώμενων εργαζομένων.Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν πρόστιμα από 300 έως 50.000 ευρώ και φυλάκιση 6 μηνών έως 5 έτη!Κάτι που δημιουργεί νομικό πρόβλημα, σύμφωνα με τους δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου εστάλη το σχέδιο Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, αφού δημιουργεί την πιθανότητα διπλής ποινικής δίωξης για την ίδια παραβατική συμπεριφορά, τόσο με βάση τις νέες όσο με βάση τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.«Ενόψει της θέσπισης διοικητικών προστίμων, τα οποία, λόγω του αντικειμένου, της φύσεως και του ύψους τους, ενδέχεται να ισοδυναμούν με ποινική κύρωση, και της επιβολής σωρευτικώς ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη, όταν ο τελευταίος είναι φυσικό πρόσωπο και όχι επιχείρηση – νομικό πρόσωπο, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 6, 10 και 12 του διατάγματος, επισημαίνεται στη Διοίκηση ότι τίθεται ζήτημα αντιθέσεως των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του υπό επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος προς την αρχή “ne bis in idem” που κατοχυρώνεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του 7ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1705/1987, και του άρθρου 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία απαγορεύει τη διπλή “ποινική δίωξη” ή καταδίκη του ίδιου προσώπου για την ίδια παραβατική συμπεριφορά»Έτσι, το Ε’ Τμήμα με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγητή το Σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Βασιλειάδη εξέδωσε την γνωμοδότηση (5/2021) πως πρέπει να “διορθωθούν” δύο άρθρα του σχεδιου Π.Δ, πριν αυτό ψηφιστεί.