Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Κανόνες λειτουργίας, κίνητρα για επενδύσεις και προστασία ανηλίκων

188

Προβλέπονται διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων, την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, παροχή κινήτρων στους παρόχους για τη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θ. Λιβάνιου για τα ΜΜΕ, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται διάφορα θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 καθορίζεται ο σκοπός του νόμου, ο οποίος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

Άρθρο 2

Με το άρθρο 2 (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) τίθενται οι ορισμοί της Οδηγίας για λόγους σαφήνειας της διατύπωσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων και διευκόλυνσης του εφαρμοστή του νόμου.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ρυθμίζεται η δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους απέναντι στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας, εισάγεται υποχρέωση του ΕΣΡ για την κατάρτιση και τη διατήρηση ενημερωμένου σχετικού καταλόγου παρόχων, τον οποίο θα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 4

Με το άρθρο 4 (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) διασφαλίζεται στην Ελλάδα, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία παροχής των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόκλιση από την αρχή αυτή προβλέπεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων, στην υποκίνηση σε βία, στη δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού χτυπήματος ή σε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια της χώρας, και υπό την προϋπόθεση ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται είναι δικαιολογημένοι, αναγκαίοι και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί η εθνική ρυθμιστική αρχή και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, για τη λήψη μέτρων στις περιπτώσεις των αναφερόμενων παραβάσεων.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) επιδιώκεται η αντιμετώπιση της καταστρατήγησης του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, ο οποίος, αν και εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, απευθύνει το σύνολο ή μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του προς την Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγει διατάξεις γενικού δημοσίου συμφέροντος που ισχύουν στην Ελλάδα, αλλά και αντιστρόφως, επιδιώκεται η αντιμετώπιση της καταστρατήγησης του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, ο οποίος, αν και εγκατεστημένος στην Ελλάδα, απευθύνει το σύνολο ή μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του προς άλλο κράτος – μέλος. Επίσης ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα της συνεργασίας των εμπλεκόμενων κρατών.

Άρθρο 6

Με το άρθρο 6 (άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας από τους παρόχους μέσων επικοινωνίας, τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και τους παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας, οι οποίοι μπορεί να καταρτίζονται είτε από τους παρόχους (αυτορρύθμιση) είτε και σε συνεργασία με το Ε.Σ.Ρ. (συρρύθμιση), προς τον σκοπό της πληρέστερης προστασίας των καταναλωτών, των ανηλίκων και της δημόσιας υγείας. Τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών στον αναδυόμενο τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων είναι αποτελεσματικότερα εάν λαμβάνονται με την ενεργό υποστήριξη των ίδιων των παρόχων.

Άρθρο 7

Με το άρθρο 7 (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) διασφαλίζεται η εύκολη και άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του Ε.Σ.Ρ., προκειμένου να ενισχύεται η διαφάνεια και να προάγονται η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων.

Άρθρο 8

Με το άρθρο 8 (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες να μην εμπεριέχουν, πρώτον, υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και δεύτερον, δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος.

Άρθρο 9

Με το άρθρο 9 (άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ρυθμίζεται η προστασία των ανηλίκων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες παρέχονται μόνο κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι, υπό συνήθεις συνθήκες, δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, ψυχική ή ηθική ανάπτυξή τους, ενώ αναγνωρίζεται ειδική προστασία όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Προβλέπεται η κατάταξη και σήμανση των προγραμμάτων των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε κατηγορίες, ανάλογα με τον βαθμό της δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και την ανάπτυξη των ανηλίκων.

Άρθρο 10

Με το άρθρο 10 (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται ότι πρέπει να αυξάνεται σταδιακά η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται στη χώρα μας. Η προσβασιμότητα επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, με τον υποτιτλισμό των προγραμμάτων και τη χρήση νοηματικής γλώσσας, ηχητικών περιγραφών και προφορικών υποτίτλων. Επιβάλλεται, επίσης, στους παρόχους των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας η υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης προς τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις ως άνω υποχρεώσεις, καθώς και η από πλευράς τους κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την προοδευτική λήψη μέτρων προς τον σκοπό της εξασφάλισης της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία σε ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό των προγραμμάτων τους.

Άρθρο 11

Με το άρθρο 11 (άρθρο 7α’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) παρέχεται η δυνατότητα του κράτους, με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και γνώμη του Ε.Σ.Ρ., να επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεώσεις, προκειμένου η μετάδοση του οπτικοακουστικού περιεχομένου να είναι αφενός προσιτή στο κοινό και αφετέρου να προάγει περιεχόμενο γενικού ενδιαφέροντος βάσει της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, της ελευθερίας του λόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Άρθρο 12

Με το άρθρο 12 (άρθρο 7β’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προστατεύεται η συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, ενώ διασφαλίζεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων απαγορεύεται να μεταδίδονται με περικοπές, τροποποιήσεις ή διακοπές, καθώς και με επικαλύψεις για εμπορικούς σκοπούς, εάν δεν δώσει τη ρητή συναίνεσή του ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

Άρθρο 13

Με το άρθρο 13 (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να μην προβάλλουν κινηματογραφικά έργα εκτός των χρονικών περιόδων που έχουν συμφωνηθεί με τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Άρθρο 14

Με το άρθρο 14 (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) διασφαλίζεται η συμμόρφωση των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικές με τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αποφυγή διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ., ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την προστασία ειδικά των ανηλίκων.

Άρθρο 15

Με το άρθρο 15 (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τα προγράμματα που δέχονται χορηγία.

Άρθρο 16

Με το άρθρο 16 (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την τοποθέτηση προϊόντος στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Προβλέπονται συγκεκριμένες περιπτώσεις προγραμμάτων όπου απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντος. Τέλος, καθορίζονται οι περιπτώσεις προϊόντων για τις οποίες απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση.

Άρθρο 17

Με την παρ. 1 του άρθρου 17 (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ενισχύεται η παραγωγή ευρωπαϊκών έργων, καθώς προβλέπεται ότι οι κατάλογοι των παρόχων κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θα περιέχουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον 30% και τα οποία θα τοποθετούνται σε προβεβλημένη θέση.

Με την παρ. 2 του άρθρου 17, δυνάμει σχετικής δυνατότητας που δίνει η Οδηγία, καθιερώνεται ετήσια οικονομική συνεισφορά των κατά παραγγελία παρόχων μέσων επικοινωνίας, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός της Ελλάδας ποσού ίσου με το 1,5% του κύκλου εργασιών που αφορά στη δραστηριότητα τους στην Ελλάδα. Το ποσό αυτό διατίθεται είτε α) για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων είτε β) για την αγορά δικαιωμάτων σε ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν ακόμα κυκλοφορήσει, είτε γ) σε ειδικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) που συστάθηκε με τον ν. 4339/2015 (Α’ 133) για την ενίσχυση των ελληνικών παραγωγών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ισόρροπη κατανομή πόρων σχετικά με την οικονομική εισφορά που επιβάλλεται σε παρόχους μέσων επικοινωνίας, εφόσον από τη μία διατηρείται η εισφορά του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παρόχους, η οποία αφορά τα κινηματογραφικά έργα, ενώ από την άλλη, με τη θεσπιζόμενη με τον παρόντα νόμο εισφορά για παρόχους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας, ενισχύονται και άλλες παραγωγές οπτικοακουστικών έργων.

Άρθρο 18

Με το άρθρο 18 (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) επιδιώκεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης, ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης του ελληνικού κοινού στην τηλεοπτική μετάδοση εκδηλώσεων, ιδίως πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτικών, που έχουν χαρακτηριστεί ως μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 19

Με το άρθρο 19 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετάδοσης σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας από πάροχο, διαφορετικό από αυτόν που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης.

Άρθρο 20

Με το άρθρο 20 (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται η μετάδοση ευρωπαϊκών έργων σε ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων, και επιδιώκονται, έτσι, η προώθηση και η ενίσχυση της προβολής των ευρωπαϊκών έργων και εν γένει η στήριξη της ευρωπαϊκής και άρα εθνικής οπτικοακουστικής παραγωγής. Παράλληλα, προβλέπονται: α. η υποχρέωση των παρόχων να αποστέλλουν στο Ε.Σ.Ρ. ετήσια έκθεση περί υλοποίησης της ως άνω υποχρέωσης και β. η υποβολή σχετικής έκθεσης, αντίστοιχα, από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία.

Άρθρο 21

Με το άρθρο 21 (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται υποχρέωση για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς να μεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών σε ποσοστό, τουλάχιστον 10%, του συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων από αυτούς τηλεοπτικών προγραμμάτων. Επίσης προβλέπεται η υποχρέωση των τηλεοπτικών οργανισμών να αποστέλλουν στο Ε.Σ.Ρ. ετήσια έκθεση περί υλοποίησης της ως άνω υποχρέωσης.

Άρθρο 22

Με το άρθρο 22 (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 20 και 21 μόνο για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις εθνικής εμβέλειας.

Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προβλέπεται η σαφής διάκριση των διαφημιστικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων τηλεπώλησης από το περιεχόμενο του προγράμματος με γνώμονα την προστασία των τηλεθεατών – καταναλωτών. Η μετάδοση μεμονωμένων τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση, εκτός από τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 24

Με το άρθρο 24 (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) τίθενται οι προϋποθέσεις μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλίζονται αφενός η ευελιξία και αφετέρου η ακεραιότητα του προγράμματος και η προστασία των καταναλωτών από την έκθεσή τους σε μεγάλο αριθμό διαφημίσεων.

Άρθρο 25

Με το άρθρο 25 (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) απαγορεύεται η τηλεπώληση φαρμάκων για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας και θεραπευτικών αγωγών,με γνώμονα την περαιτέρω θωράκιση των δικαιωμάτων του τηλεθεατή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 26

Με το άρθρο 26 (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) τίθενται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά.

Άρθρο 27

Με το άρθρο 27 (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) τίθενται οι προϋποθέσεις που αφορούν την κατανομή του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών σταθμών. Ειδικότερα, ορίζεται ανώτατο όριο 20% ως προς την αναλογία του χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης εντός του ημερήσιου τηλεοπτικού προγράμματος για δύο ζώνες μετάδοσης, από 06:00′ έως 18:00′ και από 18:01′ έως 00:00′ και ορίζονται οι εξαιρέσεις στον υπολογισμό του ως άνω ποσοστού.

Άρθρο 28

Με το άρθρο 28 (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) επιτρέπεται στους τηλεοπτικούς οργανισμούς η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, με διακριτό τρόπο ώστε αφενός να ενημερώνονται με εμφανή τρόπο οι θεατές και αφετέρου να διασφαλίζεται ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος που έχουν οι εν λόγω πρακτικές προώθησης στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Άρθρο 29

Με το άρθρο 29 (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ορίζεται με σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και, ειδικότερα, οι διατάξεις οι οποίες αφορούν αναλογικά σε τηλεοπτικούς οργανισμούς, αποκλειστικά προσανατολισμένους στη διαφήμιση, στην τηλεπώληση και στην αυτοπροβολή

Άρθρο 30

Με το άρθρο 30 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) κατοχυρώνεται το δικαίωμα για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κόμμα, συνδικαλιστικό, κοινωνικό ή συλλογικό φορέα, αν θίγονται τα έννομα συμφέροντά του από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, να υποβάλει σε τηλεοπτικό οργανισμό αίτημα επανόρθωσης, καθώς και το δικαίωμα απάντησης από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς. Επίσης καθορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες άσκησής του, διασφαλίζοντας την προστασία της προσωπικότητας του ατόμου και περαιτέρω ενισχύοντας την ελευθερία της έκφρασης.

Άρθρο 31

Με το άρθρο 31 (άρθρο 28α’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των παρόχων πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και διατυπώνονται οι ορισμοί που αποτελούν το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Παράλληλα,προβλέπεται η δημιουργία μητρώου παρόχων από το Ε.Σ.Ρ., και καθορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση διαφωνίας της Ελλάδας με άλλο κράτος μέλος για τη δικαιοδοσία επί του παρόχου.

Άρθρο 32

Με το άρθρο 32 (άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) διασφαλίζεται η υποχρέωση των πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα α) για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο για τη σωματική, ψυχική ή ηθική τους ανάπτυξη, αλλά και όλων των πολιτών από ρητορική μίσους ή περιεχόμενο που παρακινεί σε βία ή του οποίου η διάδοση συνιστά δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος και β) για τη θέσπιση μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου του ως άνω περιεχομένου, καθώς και για τη δημιουργία σχετικών εργαλείων αναφοράς.

Άρθρο 33

Με το άρθρο 33 (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ορίζεται ότι το Ε.Σ.Ρ., ως ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, είναι αρμόδιο για την εποπτεία εφαρμογής των κανόνων του παρόντος νόμου και για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους, ενώ τίθενται μια σειρά από προϋποθέσεις που διασφαλίζουν, περαιτέρω, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Άρθρο 34

Με το άρθρο 34 (άρθρο 30α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ορίζεται η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών άλλων κρατών μελών και του Ε.Σ.Ρ. σε περίπτωση που εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας προτίθενται να παρέχουν το σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας τους στο κοινό άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 35

Με το άρθρο 35 (άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) επιδιώκεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των πολιτών, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια το περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης και συντονισμού των μέτρων και των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, οι πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και οι φορείς της δημόσιας διοίκησης προς τον σκοπό της ενίσχυσης και της ανάπτυξης της παιδείας για τα μέσα.

Άρθρο 36

Με το άρθρο 36 προβλέπονται οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συνδρομητικών ή μη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος. Αρχή επιβολής των κυρώσεων ορίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Άρθρο 37

Επιδιώκεται η καταγραφή του συνόλου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, γραμμικών και μη. Επίσης, επιβάλλεται υποχρέωση έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης των προγραμμάτων ή των καταλόγων που μεταδίδουν οι πάροχοι αυτοί. Η ρύθμιση θα καλύψει ένα κενό της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς πέρα από τις γραμμικές υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας ελεύθερης λήψης και τις συνδρομητικές υπηρεσίες που αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του ν. 2644/1998, οι λοιπές υπηρεσίες λειτουργούσαν μέχρι σήμερα σε νομοθετικό κενό.

Άρθρο 38

Επιδιώκονται επικαιροποίηση του πλαισίου που ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση επιχείρησης τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. Η διάταξη αυτή επιλύει πρακτικά προβλήματα που είχαν προκληθεί από την υφιστάμενη ρύθμιση. Επιπλέον καταργείται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων δανείων από εταίρους, μετόχους, διαχειριστές, μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη προς την εταιρεία που λειτουργεί τηλεοπτικό σταθμό ελεύθερης λήψης, η οποία δεν συνάδει με το ισχύον εταιρικό δίκαιο και κατά τούτο η ισχύουσα πρόβλεψη δεν έχει πλέον πρακτική αξία.

Άρθρο 39

Προβλέπεται η δυνατότητα άπαξ αλλαγής φυσιογνωμίας των ραδιοφωνικών σταθμών και των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας μέχρι την έκδοση σχετικής προκήρυξης αδειών. Επιπλέον, καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, η δυνατότητα αλλαγής φυσιογνωμίας των λειτουργούντων σταθμών, θα συμβάλλει στην προσωρινή αλλά αναγκαία αντιμετώπιση ζητημάτων που έχουν ανακύψει λόγω της μη ολοκλήρωσης διαδικασιών χορήγησης αδειών στους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας και της μη διενέργειας όμοιων διαδικασιών στον χώρο της ραδιοφωνίας (εκτός της περίπτωσης της Αττικής).

Άρθρο 40

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην έγκριση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή της εισδοχής νέου εταίρου σε τέτοιες επιχειρήσεις και θεμελιώνεται το ασυμβίβαστο της παράλληλης συμμετοχής σε ραδιοφωνική επιχείρηση, φορέα ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, και σε διαφημιστική επιχείρηση προς τον σκοπό της διασφάλισης της συντακτικής ελευθερίας των παρόχων ραδιοφωνικών υπηρεσιών. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η συνέχιση εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο του ΕΣΡ.

Άρθρο 41

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι το ΕΣΡ δύναται να χορηγήσει άδεια παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών στους παρόχους περιεχομένου ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Με την παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό με την οποία μπορεί να αποκλείεται ειδικής στόχευσης περιεχόμενο των προς χορήγηση αδειών μη ενημερωτικού περιεχομένου για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης και προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ ορίζεται ρητά ότι καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού γενικού και μη ενημερωτικού περιεχομένου, είναι η 31η.12.2022.

Με την παρ. 3 διευκρινίζονται θέματα που αφορούν το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, τη μετάδοση δελτίου ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα ενώ, για λόγους διασφάλισης της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, προβλέπεται ότι η επιλογή των διερμηνέων γίνεται μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Με την παρ. 4 παρέχεται η αναγκαία ευελιξία στους παρόχους περιεχομένου ως προς το απασχολούμενο προσωπικό.

Με την παρ. 6 ορίζεται τέλος ρητά ότι, πέραν της περίπτωσης της αλλαγής φυσιογνωμίας του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παρόχων περιεχομένου.

Άρθρο 42

Τροποποιείται η διάταξη που αφορούσε στους παρόχους περιεχομένου ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ως προς τον τρόπο καταβολής του υπολειπόμενου οφειλόμενου τιμήματος για την άδειά τους. Με τη διάταξη αυτή ενθαρρύνεται η υλοποίηση επενδύσεων σε πρόγραμμα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές προς όφελος του τηλεοπτικού κοινού μέσω δυνατότητας απομείωσης της ετήσιας δόσης για το έτος 2020 κατά το αντίστοιχο ποσό. Διασφαλίζεται η είσπραξη από το ΕΣΡ του ποσού από την ετήσια δόση που αναλογεί σε αυτό. Αναμορφώνεται ο τρόπος καταβολής του υπόλοιπου οφειλόμενου τιμήματος για τα έτη της άδειας.

Άρθρο 43

Επιλύονται ερμηνευτικά ζητήματα ως προς την έννοια της παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών και προσδιορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας επίγειων συνδρομητικών υπηρεσιών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Επίσης, προβλέπεται η υπαγωγή στην υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος του συνόλου των παρόχων γραμμικών συνδρομητικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών και καθίσταται πλέον σαφές ότι υπόχρεοι για την καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος είναι οι πάροχοι γραμμικών συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης των προγραμμάτων τους. Περαιτέρω α) επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός του ύψους του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος που ο πάροχος της υπηρεσίας οφείλει να καταβάλλει ανά 24ωρο μεταδιδόμενου προγράμματος, β) διευκολύνονται οι πάροχοι ως προς την καταβολή του οφειλομένου ποσού και γ) δημιουργείται κίνητρο μετάδοσης περισσοτέρων καναλιών. Τέλος εξορθολογίζεται ο τρόπος καταβολής των αποδιδόμενων στο Ε.Σ.Ρ. χρηματικών πόρων και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της εγγυητικής επιστολής που οφείλουν να προσκομίσουν οι κάτοχοι άδειας συνδρομητικών υπηρεσιών.

Άρθρο 44

Για λόγους ασφάλειας δικαίου επικαιροποιείται η χρησιμοποιούμενη στην κείμενη νομοθεσία ορολογία όσον αφορά τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Άρθρο 45

Επιδιώκεται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, προσελκύοντας και εντάσσοντας στο δυναμικό της έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Επίσης προβλέπεται η αξιοποίησή τους μαζί με το υφιστάμενο έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε θέσεις ευθύνης. Οι αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου, του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Προέδρου – Γενικού Διευθυντή του Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης αμειβόμενων ομάδων εργασίας στο Ε.Σ.Ρ. για την επιτάχυνση του αδειοδοτικού και ελεγκτικού έργου του και την επιτέλεση έργων που απαιτούν υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του, με ταυτόχρονη αποφυγή επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού μέσω ανάθεσης μέρους του έργου αυτού σε εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες.

Άρθρο 46

Το εν λόγω άρθρο στοχεύει στη θέσπιση προθεσμίας παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ., η οποία έχει εύλογη διάρκεια και συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και παράλληλα ρυθμίζει θέματα διακοπής και αναστολής της παραγραφής.

Άρθρο 47

Επέρχονται τροποποιήσεις στον ιδρυτικό νόμο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ, θέτοντας συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή του τέλους με πρόβλεψη δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών τους. Επίσης, εναρμονίζεται η διαδικασία πρόσκλησης για τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 48

Ρυθμίζονται θέματα κινητικότητας για το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., προκειμένου αφενός να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στην εταιρεία ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση ψηφιακού οργανογράμματος, κατόπιν αξιολόγησης των δομών της με σαφή προσδιορισμό θέσεων και αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων εργασίας, αφετέρου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Επιπλέον, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή νομικής συνδρομής και η παρακολούθηση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με την λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μέσω πρόσληψης ειδικών νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή.

Άρθρο 49

Σκοπείται η ισότιμη μεταχείριση από πλευράς χρόνου θητείας τόσο των μελών ανεξάρτητων αρχών που έχουν ορισθεί για πλήρη εξαετή θητεία, όσο και των μελών που έχουν διορισθεί στο μέσον της θητείας άλλου μέλους, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε να υπηρετεί. Κατά τον τρόπο αυτό, η αρχή της εξαετούς θητείας θα αφορά ισότιμα όλα τα υπηρετούντα μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Επίσης, τροποποιείται η υφιστάμενη διάταξη για λόγους συμμόρφωσης προς την αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 101Α του Συντάγματος σε σχέση με την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών.

Άρθρο 50

Εισάγονται ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, καθώς και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας. Ειδικότερα, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί απαλλάσσονται από την καταβολή του 1,5% της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 και του ειδικού φόρου διαφήμισης συντελεστή ύψους 5% έως τις 31.12.2022. Με την παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα να αποτελέσει πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 και η κάλυψη των οφειλών των δικαιούχων, που αφορούν την εισφορά της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν 248/1967 με απευθείας καταβολή ποσών προς τον ΕΔΟΕΑΠ, ενώ με την παρ. 4 ορίζεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών.

Άρθρο 51

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη ρύθμιση των θεμάτων του Μέρους Α’ και του Μέρους Β’ του παρόντος.

Άρθρο 52

Προβλέπεται για λόγους ασφάλειας δικαίου ότι: α) η διάταξη του άρθρου 47 που αφορά τη θέσπιση παραγραφής παραβάσεων καταλαμβάνει και παραβάσεις που έχουν ήδη τελεστεί και για τις οποίες δεν έχει εκκινήσει διαδικασία ελέγχου από το Ε.Σ.Ρ. ή άλλη Αρχή, β) οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του ν. 2644/1998 αφορούν και τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που μεταδίδουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 53

Καθορίζονται και προσδιορίζονται οι καταργούμενες με το παρόν διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται: α) το π.δ. 109/2010, λόγω της ενσωμάτωσης με το Μέρος Α’ του παρόντος της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, η οποία έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808, β) τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 4487/2017 που αφορούν στη θέσπιση υποχρεωτικού ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, το οποίο ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ. Η κατάργηση του συστήματος αυτού κρίνεται αναγκαία, καθώς η λειτουργία του επιβάλλει στους εμπλεκόμενους σημαντικό γραφειοκρατικό και διαχειριστικό φόρτο και τους επιβαρύνει με επιπρόσθετο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, καθιστώντας το αντιπαραγωγικό, γ) η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, ως δυσεφάρμοστη και ήδη αλυσιτελής, λόγω της τροποποίησης με το άρθρο 38 της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, με την οποία πλέον ρυθμίζονται πιο αποτελεσματικά τα σχετικά ζητήματα, αφήνοντας την αρμοδιότητα στο ΕΣΡ να κρίνει κάθε υπόθεση και δ) το άρθρο 9 του ν. 3310/2005, διότι συνεπάγεται δυσανάλογο γραφειοκρατικό φόρτο και κόστος για τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διοικούμενους χωρίς ουσιαστική νομική και πρακτική αξία.

Άρθρο 54

Ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-nomoskhedio-gia-mesa-mazikes-enimerosis.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr