ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 770/2020 Προθεσμία έφεσης επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Επιτρεπτή η άσκηση μόνο έφεσης, όχι όμως και αναίρεσης

71

ΑΡΙΘΜΟΣ 770/2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Προθεσμία έφεσης επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής επιτρέπεται η άσκηση μόνο έφεσης, όχι όμως και αναίρεσης.

– Κατά τη διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κατά δε την παρ.3 του άρθρου 734 του ίδιου κώδικα, κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου του δικάζει ασφαλιστικά μέτρα σε κάθε είδους υποθέσεις νομής ή κατοχής (αρθρ. 733), επιτρέπεται έφεση σε δέκα ημέρες από την επίδοσή της. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, κατ’ εξαίρεση της γενικής αρχής της απαγορεύσεως κάθε ενδίκου μέσου κατά των αποφάσεων που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που εκδίδονται επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής επιτρέπεται η άσκηση μόνο εφέσεως, όχι όμως και αναιρέσεως (ΑΠ 1185/2013).

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=2879