Ειρηνοδικείο Πειραιώς Ανακοίνωση για Τρίτη 16/3/2021 βάσει της από 16-3-2021 ισχύουσας Κ.Υ.Α.

134

1. Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για συζήτηση (συγκεκριμένα οι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και εκουσίας δικαιοδοσίας).

2. Δεν θα γίνουν δηλώσεις τρίτου.

3. Δεν θα γίνουν εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, πλην αν υπάρχει κατεπείγον.

4. Δεν κατατίθενται αιτήσεις προς έκδοση διαταγών πληρωμής ή διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου.

5. Δεν γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας.

6. Δεν κατατίθενται αιτήσεις νομικής βοήθειας.

7. Δεν γίνονται θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής επί συναινετικών διαζυγίων, πλην αν υπάρχει κατεπείγον.

8. Δεν κατατίθενται ένδικα μέσα.

9. Δεν γίνονται ένορκες βεβαιώσεις, εκτός εκείνων με κλήτευση του αντιδίκου που έχουν προσδιοριστεί για την Τρίτη 16-3-2021 ή αν υπάρχει κατεπείγον.

10. Δεν γίνονται καταθέσεις δικογράφων οποιασδήποτε διαδικασίας (με εξαίρεση την πιο κάτω περίπτωση υπ’ αριθ. 12). Θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων.

11. Δεν θα γίνονται καταθέσεις αιτήσεων προς δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη κυρίας.

12. Θα επιτρέπεται μόνο η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων για κατάθεση δικογράφων επί υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

13. Θα γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών επί ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 691 Α΄ Κ.Πολ.Δ.), οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η επίσημη Πράξη της Διευθύνουσας

. Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πειραιώς

Βιολέττα Λαγογιάννη Ειρηνοδίκης Α΄

ΠΗΓΗdsa.gr