Άρειος Πάγος: Γιατί ακύρωσε αίτηση εξαίρεσης δικαστών

88

Σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 ΚΠολΔ «δικαστές, εισαγγελείς και υπάλληλοι γραμματείς με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργούν, μπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιοδήποτε διάδικο, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στα επόμενα έξι εδάφια της ως άνω παραγράφου.».

Το Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου όμως με την υπ´αριθμόν 351/2020 απόφαση του έκρινε απαράδεκτη τη συζήτηση αίτησης εξαίρεσης ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου καθώς αυτή δεν είχε κοινοποιηθεί σε όλους τους διαδίκους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό: «Για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης καλούνται, με επίδοση αντιγράφου της αίτησης και κλήση για τη δικάσιμο που ορίστηκε, προκειμένου να παραστούν, όλοι οι διάδικοι της κύριας δίκης, ώστε να πληρωθεί η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και να παρασχεθεί στον αντίδικο του αιτούντος την εξαίρεση, η δυνατότητα να υπερασπισθεί του δικαιώματός του να μη στερηθεί του φυσικού του δικαστή. Η μη κλήτευση των διαδίκων καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης εξαίρεσης.

Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 29-3-2013 αίτησή του, ο αιτών Β. Π., ζητεί την εξαίρεση όλων των δικαστών του Εφετείου Δωδεκανήσου και την παραπομπή της αίτησης αυτής σε άλλο Εφετείο, επιπλέον δε, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εξαίρεσης, την εκδίκαση της ασκηθείσας ενώπιον του Εφετείου Δωδεκανήσου από 26-3-2019 έφεσης της Χ. Χ. κατά της 22/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Η αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου την 18-4-2019 και ο Πρόεδρος του Τμήματος τούτου όρισε δικάσιμο για τη συζήτηση αυτής την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας (6-5-2019). Επίσης, όρισε προθεσμία κοινοποίησης της αίτησης στην αντίδικο του αιτούντος μέχρι την 25-4-2019. Όμως, από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει κοινοποίηση της αίτησης εξαίρεσης στην αντίδικο του αιτούντος. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης».