Έναρξη χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

208

Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

[ 10703 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ B 1460/12-04-2021]

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
  2. Την υπ’ αρ. 13564/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΑΔΑ: 6Θ5Π46ΜΤΛΠ-Κ6Σ).
  3. Την υπ’ αρ. 14720 ΕΞ 9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 2 αυτής.
  4. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).
  5. Το υπ’ αρ. 10664/9-4-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Συντονισμού της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr), σύμφωνα με το οποίο η εφαρμογή για την χορήγηση από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.
  6. Την ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της διαδικασίας χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:

Την έναρξη χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου της υπ’ αρ. 14720 ΕΞ 9.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255), από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Συγκεκριμένα, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

5. Πιστοποιητικό γέννησης.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου και ο τρόπος αναζήτησης αυτών, ορίζονται στην υπ’ αρ. 14720 ΕΞ 9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255). Η πρόσβαση για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι δυνατή με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης της υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).

Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άρθρο 27 του ν. 4727/2020.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΗΓΗlawnet.gr