ΝΣΚ 61/2021 ΔΟΑΤΑΠ

110

ΔΟΑΤΑΠ – α) Δυνατότητα ή μη αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005, ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λ.χ. 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε την αναγνώριση ισοτιμίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005.

α) Η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου ο οποίος, όπως έχει κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο τετραετούς προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο, με συνυπολογισμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, και ειδικότερα, με αναγνώριση δεκατριών (13) μαθημάτων από σπουδές στην ημεδαπή σε Τμήμα Φιλολογίας, τα οποία αντιστοιχήθηκαν με δέκα (10) μαθήματα γενικής επιλογής του αλλοδαπού πανεπιστημίου επίσης μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς τη Νομική Επιστήμη, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα, δεν θα ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005 και β) η δυνατότητα αναγνώρισης ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων που αποκτήθηκαν με αναγνώριση από το αλλοδαπό ίδρυμα κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου τελεί υπό την προηγούμενη αιτιολογημένη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστική κρίση του ΔΟΑΤΑΠ (κατά πλειοψηφία).

http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatorie…

ΠΗΓΗddikastes.gr