Παράταση μέχρι τέλος Ιουνίου παίρνουν οι διαδικασίες για τις προσημειώσεις υποθηκών

169

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα παρατείνεται για άλλους τρεις μήνες η διενέργεια συναινετικών εγγράφων, ανακλήσεων, εξαλείψεων και μεταρρυθμίσεων προσημειώσεων.

Σε παράταση συγκεκριμένων διαδικασιών για τις εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τη χορήγηση άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η αρχική απόφαση είχε ληφθεί και ίσχυε έως το τέλος Μαρτίου 2021 με στόχο την αποφυγή συνωστισμού στα αρμόδια δικαστήρια, αλλά με τη νέα απόφαση επεκτείνεται η παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προβλέπεται παράταση διενέργειας των συναινετικών εγγράφων, ανακλήσεων, εξαλείψεων και μεταρρυθμίσεων προσημειώσεων μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Όπως υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του η αρχική ανωτέρω ρύθμιση προβλεπόταν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α 256) προς αποφυγή συνωστισμού στα αρμόδια Δικαστήρια και είχε ως εξής:

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περ. α΄, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΠΗΓΗdikastiko.gr