Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το Β’ κύκλο επιδότησης τόκων δανείων για πληττόμενες επιχειρήσεις μέχρι την 9η Ιουνίου

191

Με την απόφαση 47481/22-04-2021 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» ως εξής:
«

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 09.06.2021 ώρα
15:00
».

Πριν την τροποποίηση, η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 7η.05.2021.

Με την ίδια απόφαση 47481/22-04-2021, η Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην υπ’αρ. 24101/25.2.2021, τροποποιείται ως εξής:

→ Η περ. γ της παρ. 2 του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το Ε3 ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του ιδίου έτους. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 δηλώνεται από τις επιχειρήσεις με την υπεύθυνη δήλωση Α του Παραρτήματος VII και με συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης και επιβεβαιώνεται από το Ε3 ή κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του 2020 που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι επιχειρήσεις μέχρι 31.12.2021. Το δηλούμενο ποσό περιλαμβάνει το σύνολο των τιμολογηθέντων εσόδων ακόμα και αν η επιχείρηση υπάγεται στο «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής άρθρο 226.7.α. Οδηγίας 2006/112/ΕΚ άρθρο 39.β Κώδικα ΦΠΑ» και δεν περιλαμβάνει: α) έσοδα από ενοίκια που δεν προέρχονται από τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και β) επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και/ή ποσά καταβληθέντα δυνάμει κρατικής συμμετοχής σε μισθολογικές υποχρεώσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση συμμετοχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται ότι πληρούται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 31.12.2019 και 1.1.2020 31.12.2020, όπως
προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών».

→ Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 01.03.2021 ώρα 12.00 και λήγει την 09.06.2021 ώρα 15:00».

→ Το σημείο iii της παρ. 2 του κεφαλαίου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Για το σημείο 4.2.γ μέσω των δικαιολογητικών του σημείου 5 του Π. VI και της Υπεύθυνης Δήλωσης Α του σημείου 4 του Π. VI».

→ Οι παρ. 1 και 2 του κεφαλαίου 13 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο λήπτης της ενίσχυσης μέχρι 31.12.2021 οφείλει να προσκομίσει στο οικείο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τα ακόλουθα πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και (β) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, από τα κατά τόπον αρμόδια Πρωτοδικεία ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό της περ. (α) προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει τεθεί σε εξυγίανση, οφείλει να προσκομίσει επίσης, από το αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό πορείας της διαδικασίας, καθώς και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, από τα οποία να προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση, κατά της οποίας δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα ή αίτηση για την ακύρωσή της, ή ότι εφόσον έχουν ασκηθεί έχουν απορριφθεί, καθώς και το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από όπου να προκύπτει και η απαιτούμενη, εκ του νόμου, δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Η χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία για τις 31.12.2019 ή για την περίοδο που προηγείται της χορήγησης της ενίσχυσης. Στη θέση των πιστοποιητικών που κατά το χρόνο αίτησης για την έκδοσή τους έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, προσκομίζεται το τελευταίο. Η περίοδος αναφοράς των εν λόγω πιστοποιητικών εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο ελέγχεται η επιχείρηση ως μη προβληματική. Όσες επιχειρήσεις έχουν προσκομίσει για τη δράση της υπ’αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β’1291) τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά, τα οποία αφορούσαν την 31.12.2019 και έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί/επιβεβαιωθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν τα προσκομίζουν εκ νέου και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναρτούν στο ΠΣΚΕ τα προϋπάρχοντα εν ισχύ πιστοποιητικά.
2. Ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να προσκομίσει επίσης μέχρι την ως άνω ημερομηνία το Ε3 του έτους 2020 για την επιβεβαίωση του ύψους του κύκλου εργασιών του έτους 2020 που έχει δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση Α’ του παραρτήματος VII και την ηλεκτρονική του αίτηση. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται α) οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, β) οι επιχειρήσεις που το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους και γ) οι επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναρτά τα ως άνω έγγραφα στο ΠΣΚΕ και σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον λήπτη της ενίσχυσης, ή μη επιβεβαίωσης της μείωσης του κύκλου εργασιών τουλάχιστον σε ποσοστό 20% ενημερώνει την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (1) κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2784). Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».
 
Τροποποίηση Παραρτημάτων της Αναλυτικής  Πρόσκλησης

→ Στο Παράρτημα Ι «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ο τίτλος του κεφαλαίου 3.6 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ (Αφορά αποκλειστικά στα στοιχεία της επιχείρησης και δεν περιλαμβάνονται στοιχεία συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων επιχειρήσεων) (Δεν συμπληρώνεται για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν εντός του 2020 και τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους)»

→ Το σημείο 5 του Παραρτήματος VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:
α. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου).
β. Ε3 έτους 2019 ή αποτελέσματα χρήσης (δεν εφαρμόζεται για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου).
γ. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)».

→ Το σημείο 16 του υποδείγματος κειμένου υπεύθυνης δήλωσης Α του Παραρτήματος VII αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Ο κύκλος εργασιών του λήπτη της ενίσχυσης του έτους 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των μη εισπραχθέντων τιμολογηθέντων εσόδων και μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από α) ενοίκια που δεν προέρχονται από την συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και β) επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και/ή ποσά καταβληθέντα δυνάμει κρατικής συμμετοχής σε μισθολογικές υποχρεώσεις) ανέρχεται σε …. Ευρώ και θα προσκομιστεί εντός της τιθέμενης από την πρόσκληση προθεσμίας το Ε3 για επιβεβαίωση (το εν λόγω σημείο δεν περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)».

Δείτε την 47481/22-04-2021 και την 24101/25.2.2021 από το αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr/news/54164/parateinetai-h-ypobolh-aithsewn-gia-to-b-kyklo-epidothshs-tokwn-daneiwn-gia-plhttomenes-epixeirhseis-mexri-thn-9h-ioynioy

ΠΗΓΗtaxheaven.gr