Βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ

264

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, καθιστώντας παράλληλα τη νομοθεσία της καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αύριο.

Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, είναι καίριας σημασίας. Προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων, η Επιτροπή πρότεινε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Κατάργηση της γραφειοκρατίας και άρση των εμποδίων που επιβραδύνουν την κατασκευή των υποδομών του 21ου αιώνα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Απλούστευση των δημόσιων διαβουλεύσεων με τη θέσπιση μίας και μόνο «Πρόσκλησης υποβολής στοιχείων», στη βελτιωμένη διαδικτυακήπύλη «Πείτε την άποψή σας».
  • Θέσπιση μιας προσέγγισης «μία (ρύθμιση) εντός, μία εκτός», για την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις και τις δαπάνες εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αρχή αυτή διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άρτι θεσπισμένες επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με την αφαίρεση ισοδύναμων επιβαρύνσεων στον ίδιο τομέα πολιτικής.
  • Συνεκτίμηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις συμβάλλουν στο θεματολόγιο της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030.
  • Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η βελτίωση της νομοθεσίας αντιμετωπίζει και στηρίζει τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Ενσωμάτωση της στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών στη χάραξη πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί η καταλληλότητά της για το μέλλον, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη τις αναδυόμενες μεγατάσεις στο πράσινο, το ψηφιακό, το γεωπολιτικό και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.

Η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί κοινό στόχο και ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Θα επικοινωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις προσπάθειές τους να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ και των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ. Ορισμένα από τα νέα στοιχεία αυτής της ανακοίνωσης εφαρμόζονται ήδη στην πράξη, όπως το έργο της πλατφόρμας Fit for Future, η οποία παρέχει συμβουλές όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους η τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ θα γίνει ευκολότερη και πώς η νομοθεσία θα καταστεί πιο αποτελεσματική και κατάλληλη για το μέλλον. Άλλα στοιχεία θα εφαρμοστούν μέσα στους ερχόμενους μήνες. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων:

  • Η ετήσια έρευνα του φόρτου για το 2020, η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Επιτροπής για μείωση του φόρτου.
  • Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και η εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της νομοθεσίας ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία της ανακοίνωσης, παρέχοντας συγκεκριμένη καθοδήγηση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την κατάρτιση νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων, καθώς και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων.

http://www.legalnews24.gr/2021/05/blog-post_21.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Legalnews24+%28LegalNews24%29

ΠΗΓΗlegalnews24.gr