Δασικοί χάρτες: Παράταση 6 μηνών για υποβολή αντιρρήσεων – Δείτε τι προβλέπει η τροπολογία

66

Παρατείνεται από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται εντός του 2021.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται από τη λήξη της, για 6 μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρατείνεται από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται εντός του 2021. Η εν λόγω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

β. Καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους ανωτέρω αναρτημένους δασικούς χάρτες εντός ιης οριζόμενης προθεσμίας.

Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 ν.3889/2010), εντός ιης ανωτέρω προθεσμίας. Εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.

2.Εισάγονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση, από το Ελληνικό Δημόσιο, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σύμφωνα με το «Προσωρινό Πλαίσιο Μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο:

παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων (άρθρα 96-98, 100 και 104 του ν.4549/2018), σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), επί δανείου ποσού ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000C) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγιο εταιρεία με εμπορικές τράπεζες. Η εγγύηση παρέχεται με υπουργική απόφαση, κατά την οριζόμενη διαδικασία,

καλύπτει ομολογιακό δάνειο του ν.4548/2018, ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000C) ευρώ, εκδόσεως της ανωτέρω εταιρείας, ομοίως, με υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι κύριοι όροι κάλυψης αυτού από το Ελληνικό Δημόσιο. Το σχετικό πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

3.Ορίζεται ότι, με κ.υ.α. μετά από πρόταση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων A. Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ), καθορίζεται το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού στους ανάδοχους των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του Ελληνικού Δημοσίου (ν.2289/1995), για την καιασκευή και εγκατάσταση εξεδρών, αγωγών κ.λπ., στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε εκτέλεση των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις. [Κατά τα ισχύοντα, το αντάλλαγμα παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων (άρθρο 14 του ν.2971/2001) καθορίζεται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου με εφαρμογή του άρθρου 16Α του ίδιου νόμου|.

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεις των αναδοχών των συμβάσεων του ν.2289/1995 για την παραχώρηση χρήσης κατά τα ανωτέρω.

4.Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με την μνημονευόμενη κ.υ.α., για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Ειδικότερα:

α. Προβλέπεται ότι, στην περίπτωση της υλοποίησης της σύνταξης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (άρθρο 86 του ν. 4722/2020), μέσω άλλων αναδοχών μελετών ή γενικών υπηρεσιών, πέραν του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η ανωτέρω Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών τη μεταφορά ποσού ίσου με τον προϋπολογισμό των προς σύναψη συμβάσεων, σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, από τον οποίο καλύπτονται οι αμοιβές των εν λόγω αναδοχών.

β. Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης του προαναφερόμενου ποσού (υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων στην Επιτροπή) και επιστροφής του υπολοίπου στον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό, για τον σκοπό που συστάθηκε.

5.α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή των μνημονευόμενων ακινήτων κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στην περιοχή του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης αποκλειστικά προς τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης των εν λόγω ανταλλαγών και των όρων δόμησης των ακινήτων.

γ. Οι αποφάσεις για την ανταλλαγή των εν λόγω ακινήτων μεταγράφονται ατελώς (περιλαμβανόμενης και της απαλλαγής από την καταβολή οιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή δικαιώματος) και χωρίς την υποβολή άλλων εγγράφων ή δηλώσεων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

6.Προβλέπεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα απόδοσης σε κυκλοφορία των τμημάτων, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί, στις περιπτώσεις κατασκευής αναβαλλομένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) και Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3597/2007 και 3621/2007, αντίστοιχα. Η ολοκλήρωση κατασκευής ίων ως άνω τμημάτων πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ανεξάρτητου μηχανικού του αντίστοιχου έργου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης Παραχώρησης που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του αναβαλλόμενου τμήματος, στο οποίο εντάσσεται το προς απόδοση σε κυκλοφορία τμήμα.

Προσθήκη – Τροπολογία

στο Σχέδιο Νόμου

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες

που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021

1.Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

2.Διορθώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, όπως καθορίζονται στην παρ. Α της υπ’ αρ. 153394/919/12.4.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1366), υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες δύο (2) μήνες πριν από το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1. Η ενσωμάτωση προδήλων σφαλμάτων εκτελείται με πράξη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, η οποία δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Κατά των διορθώσεων επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3889/2010, εντός τής προθεσμίας της παρ. 1. Αν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασικού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα που διορθώνεται. Αντιρρήσεις ή αιτήματα διόρθωσης προδήλου σφάλματος που έχουν υποβληθεί κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών και εμπίπτουν στις διορθούμενες κατά τα ανωτέρω εκτάσεις, δεν εξετάζονται και το τυχόν καταβληθέν ειδικό τέλος επιστρέφεται στον δικαιούχο.

Άρθρο 2

Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

Το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (CI 91):

α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96, 97, 98, 100 και 104 του ν. 4549/2018 (Α1 105), δυνάμει της παρ. 25 του Τμήματος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (Cl 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000C) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω εταιρεία με εμπορικές τράπεζες. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι όροι παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final /24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Καλύπτει, δυνάμει της παρ. 27α του Τμήματος 3.3 της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 (Cl 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομολογιακό δάνειο του ν. 4548/2018 (Α1 104) εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», ποσού εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000C) ευρώ. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Οι κύριοι όροι κάλυψης του ομολογιακού δανείου του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final /24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της ανωτέρω Μονάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το σχετικό πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου υπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 3

Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του ν.2289/1995(Α’27)

Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 20 ως εξής:

«20. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση, σύμφωνα με το παρόν, του δικαιώματος χρήσης του θαλάσσιου χώρου, του πυθμένα και του υπεδάφους του βυθού στους ανάδοχους των συμβάσεων παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 (Α’ 27) για τους σκοπούς της κατασκευής και εγκατάστασης σταθερών ή πλωτών εξεδρών, αγωγών, καλωδίων και τοποθέτησης ναυδέτων, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση τις διεθνώς ισχύουσες παραμέτρους και κριτήρια, που εφαρμόζονται αναλογικά, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥΑ.Ε.). Η παρούσα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεις των αναδοχών των συμβάσεων του ν. 2289/1995 για την παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 4

Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της οικ. 2/57679/ΔΛΓΚ/25.07.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Οικονομικών (Β’ 3014), η οποία έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν τα Υπουργεία και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο της από 24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23 ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127). Για την έγκριση των δράσεων και των αντίστοιχων δαπανών οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου ή λήψης της υπηρεσίας και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, ββ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και την τεκμηρίωσή του, γγ) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και πίνακα με τις τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες.

β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κίνησης του λογαριασμού, γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών πληρωμές προς τους φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α για τις δράσεις και μέχρι του εγκεκριμένου ύψους δαπανών που προβλέπονται στην περίπτωση α’. Για την έκδοση της εντολής του προηγουμένου εδαφίου, οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτωση α’, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) τις αποφάσεις των φορέων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ με τις οποίες ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική του αντικειμένου της σύμβασης, εε) το αίτημα πληρωμής του αναδόχου προς τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του φορέα προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

Στην περίπτωση της δράσης της υλοποίησης της σύνταξης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) μέσω άλλων αναδοχών μελετών ή γενικών υπηρεσιών πέραν του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών τη μεταφορά ποσού ύψους του προϋπολογισμού των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μέσω του οποίου καλύπτονται οι αμοιβές αυτών. Εντός ενός (1) μηνάς από την παράδοση του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής πραγματοποιείται εκκαθάριση του ποσού και το υπολειπόμενο επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασμό για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, οι φορείς του

πρώτου εδαφίου της περ. α’ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση της Επιτροπής της περ. α’, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλαβή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου της σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει συναφθεί.

Οι αναγκαίες συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.».

Άρθρο 5

Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος

1.Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:

(α) ακινήτου κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στην περιοχή του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού εμβαδού 3690,24 τ.μ., για το οποίο έχουν καθοριστεί ειδικοί όροι δόμησης με το από 29.12.2017 (ΥΣ98) προεδρικό διάταγμα (ΑΑΠ 293), όπως το ακίνητο αυτό περιγράφεται υπό στοιχεία Τ8, T9, Τ10, ΤΙ, Τ12, Τ13, Τ14, ΤΙ, Τ7 και Τ8 στο από μηνός Απριλίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ «Ανταλλαγή εδαφικών εκτάσεων μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και σιδηροδρομικού ακινήτου ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού Γεώργιου Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα στο παρόν και (β) κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 3690,24 τ.μ., του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ο χώρος αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Al, Α2, A3, Α4, Α23, Α5 και Α1 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ.

Το ακίνητο της περ. (α), συνολικής έκτασης 3.690,24 τ.μ,. περιλαμβάνει:

(α1) έκταση, εμβαδού 3.166 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία ΤΙ, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7 και ΤΙ στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ, η οποία είχε χαρακτηριστεί με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα ως οικοδομήσιμος χώρος και (α2) έκταση, εμβαδού 524,24 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία ΤΙ, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, T9, Τ10, T11, Τ12, Τ13, Τ14 και ΤΙ στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ, η οποία είχε χαρακτηριστεί με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα ως “πεζόδρομοι”.

2.Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων, η ανταλλαγή:

(α) των ακόλουθων τμημάτων του σιδηροδρομικού ακινήτου κυριότητας της ΟΣΕ Α.Ε. και διαχείρισης της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., που βρίσκονται εντός του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης:

(cxl) τμήματος EB1, εμβαδού 728,89 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α24, Τ10, T9, Α21, Α20, Α25 και Α24 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ και (α2) τμήματος ΕΒ2, εμβαδού 1759,63 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α26, Α27, Α28, Α29, Α30, Α31, Α32, Α33, Α34, Α35, Α36, Α37, Α38 και Α26 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ, και

(β) κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης ίσης έκτασης, εμβαδού 2.488,52 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α4, Α9, Α10, All, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Α23 και Α4 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα ΤΙ.

3.Οι ανταλλαγές των παρ. 1 και 2 πραγματοποιούνται με αποφάσεις, αφενός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΕ Α.Ε. και της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και αφετέρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης περί ανταλλαγής ή μεταβίβασης ακινήτων των ως άνω νομικών προσώπων. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

4.Οι αποφάσεις της παρ. 3 μεταγράφονται, μαζί με τον παρόντα και τα προσαρτώμενο σε αυτόν τοπογραφικό διαγράμματα, ατελώς, περιλαμβανόμενης και της απαλλαγής απάτην καταβολή οιουδήποτε φόρου, εισφοράς ή δικαιώματος, και χωρίς την ανάγκη υποβολής άλλων εγγράφων ή δηλώσεων, στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

5.Το ακίνητο της περ. (β) της παρ. 1, το οποίο θα περιέλθει στην κυριότητα της ΟΣΕ Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μετά την ανωτέρω ανταλλαγή, υπάγεται στις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 6Α του ν. 3891/2010 (Α’ 188) και ισχύουν σε αυτό οι ειδικοί όροι δόμησης, οι λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις και οι περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα, αποκλειστικά προς τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Ο οικοδομήσιμος χώρος του ως άνω ακινήτου έχει έκταση 3.166 τ.μ., όπως έχει οριστεί με το 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα. Το ακίνητο της περ. (β) της παρ. 2, που θα περιέλθει στην κυριότητα της ΟΣΕ Α.Ε. και τη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. μετά την ανωτέρω ανταλλαγή, χαρακτηρίζεται χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας ως χώρος στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, στον οποίο εφαρμόζεται το π.δ. 350/1996 (Α’ 230). Κατ’ εφαρμογή του π.δ. 350/1996 για το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, οι απαιτήσεις θέσεων στάθμευσης ανά επιφάνεια κτιρίου εξειδικεύονται ως εξής: μια (1) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων ανά 100 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 6 άρθρου 2 π.δ. 350/1996) και μια (1) θέση στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων ανά 3500 τ.μ. επιφάνειας κτιρίου (παρ. 2 άρθρου 5 π.δ. 350/1996).

6.Τα ακίνητα που θα περιέλθουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται, με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας ή διατύπωσης, στο σύνολό τους, ως κοινόχρηστοι χώροι.

7.Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις επιμέρους ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο από μηνάς Φεβρουάριου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα Τ2 με τίτλο «Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης ρυμοτομίας» του Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού Γεώργιου Μαυρίκα, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καιτην Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης και το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα στο παρόν.

Ειδικότερα:

(α) Δημιουργείται νέο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) ΜΙ, εμβαδού 3.166 τ.μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία ΤΙ, 12, Τ3, Τ4 και ΤΙ στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2, με χρήση πολιτιστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), που προορίζεται αποκλειστικά για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, στο οποίο επιτρέπονται και όλες οι συνοδές χρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Μουσείου. Στο ΟΤ ΜΙ ισχύουν οι ειδικοί όροι δόμησης και οι λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις που καθορίστηκαν με το από 29.12.2017 προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος.

(β) Δημιουργείται νέο ΟΤ M2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ5, Τ6,17, Τ8, T9, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17, Τ18, Τ19, Τ20, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25, Τ26, Τ27, Τ28, Τ29, Τ30 και Τ5 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2. Στο τμήμα του ΟΤ M2 που περιγράφεται υπό στοιχεία Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ17, Τ18, Τ19, Τ31, Τ32, Τ22, Τ23, Τ24, Τ33, Τ34, Τ28, Τ29 και Τ13, καθορίζεται ειδική χρήση στάθμευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 59/2018, που προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος. Στο υπόλοιπο τμήμα του ΟΤ M2, το οποίο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό πράσινο» σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.

Καθορίζονται πεζόδρομοι για τον διαχωρισμό των ΟΤ ΜΙ και ΟΤ M2, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ2, Τ5, Τ30, Τ29, Τ28, Τ27, Τ4, Τ3 και Τ2 του προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματος Τ2, συνολικού εμβαδού 524,24 τ.μ.

Δημιουργείται νέος κοινόχρηστος χώρος Κ.Χ. 180Α, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ49, Τ50, Τ51, Τ52, Τ53, Τ54, Τ55 και Τ49 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, στο οποίο καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό πράσινο» σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018. Ο Κ.Χ.180Α διαχωρίζεται από το ΟΤ180 με την υφιστάμενη ανώνυμη οδό και με πεζόδρομο πλάτους 3 μ., ο οποίος καθορίζεται στο ανατολικό όριο του υπό στοιχεία Τ57, Τ49, Τ55, Τ56 καιΤ57 προσαρτώμενου τοπογραφικού διαγράμματος Τ2.

Καταργείται η χρήση πολιτιστικά κτίρια που είχε καθοριστεί βάσει του από 29.12.2017 προεδρικού διατάγματος και ο οικοδομήσιμος χώρος με στοιχεία Τ36, Τ37, Τ38, Τ39, Τ40, Τ35 και Τ36 του τοπογραφικού διαγράμματος Τ2 μετατρέπεται σε κοινόχρηστο χώρο με χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό πράσινο» του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018.

Διευρύνεται το πλάτος της οδού Κωλέττη προς τα ανατολικά ώστε το ελάχιστο ενιαίο πλάτος να είναι 21,00 μ.

Τροποποιείται το περίγραμμα του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης με τη χάραξη πεζοδρόμου πλάτους 3,00 μ., όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Τ26, Τ25, Τ24, Τ23, Τ22, Τ21, Τ47, Τ46, Τ45, Τ44, Τ48 καί Τ26 στο προσαρτώμενο τοπογραφικό διάγραμμα Τ2.

8.Το από 18.6.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου της παρ. 1, που έχει συναφθεί μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί να ισχύει με τους ίδιους όρους. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, ως μισθώτρια του ακινήτου, είναι ο κύριος του έργου της κατασκευής του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος.

9.Η διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανατεθεί σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα συσταθεί προς τον σκοπό αυτόν κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

10.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος το Παράρτημα που περιέχει τα τοπογραφικά διαγράμματα ΤΙ και 12.

Άρθρο 6

Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων

Στις περιπτώσεις κατασκευής αναβαλλομένων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων των συμβάσεων παραχώρησης που έχουν κυρωθεί με τους ν. 3597/2007 (Α’ 168) και 3621/2007 (Α’ 279) είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η απόδοση σε κυκλοφορία των τμημάτων, των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η ολοκλήρωση κατασκευής των ως άνω τμημάτων πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση περάτωσης εργασιών ανεξάρτητου μηχανικού του αντίστοιχου έργου, η οποία εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της οικείας σύμβασης παραχώρησης που καθορίζουν τη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης εργασιών αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αντίστοιχης Σύμβασης Παραχώρησης που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του αναβαλλόμενου τμήματος στο οποίο εντάσσεται το προς απόδοση σε κυκλοφορία τμήμα.

Κατεβάστε εδώ την Τροπολογία

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/dasikoi-khartes-paratase-menon-gia-upobole-antiriseon.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr