Φορολογικές δηλώσεις: Ποια εισοδήματα δηλώνουμε, έλεγχος και προσκόμιση δικαιολογητικών

27

Πολλές φορές ακούμε τους φορολογούμενους να λένε: «Γιατί πρέπει να δηλώσω αυτά τα εισοδήματα, αφού δεν υπάρχει επιπλέον άλλη φορολογική υποχρέωση»


Απόστολος Αλωνιάτης

Πολλές φορές ακούμε τους φορολογούμενους να λένε: «Γιατί πρέπει να δηλώσω αυτά τα εισοδήματα, αφού δεν  υπάρχει  επιπλέον  άλλη φορολογική υποχρέωση».

Τι πρέπει να δηλώσουμε στην φορολογική δήλωση;

Στην φορολογική δήλωση είναι  υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων  των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Δηλαδή οι φορολογούμενοι είναι  υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τόσο τα εισοδήματα που φορολογούνται, όσο και τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο (τόκοι, μερίσματα κ.λπ.), έστω και αν με τον φόρο που έχει παρακρατηθεί εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Ακόμη ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τα εισοδήματα που δεν φορολογούνται, είτε πάνω σε αυτά υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης είτε όχι. (άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013).

Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση θεωρείται ανακριβής με όλες τις επιπτώσεις που έχει ο φορολογούμενος από την κατάθεση ανακριβούς δηλώσεως.

Όταν συμπληρώνονται κωδικοί  της δήλωσης με  εισοδήματα – φόρους που καταβλήθηκαν στην  ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι μπορεί  να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους μέσα στο χρόνο που ορίζεται.

Προσοχή:

i.            Σε περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα πέρα της ελληνικής , είναι απαραίτητο να γίνει επίσημη μετάφραση τους, είτε στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε σε εξουσιοδοτημένους μεταφραστές.

ii.            Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι  μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.  (Σχετικά δες ΠΟΛ.1255/2015)

Προσκόμιση δικαιολογητικών για έλεγχο.

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών  των  αρχικών  ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Μετά τις 5 ημέρες της προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Π.χ. αν επικαλούμαστε φόρο που έχει πληρωθεί στην αλλοδαπή και δεν προσκομίσουμε τα σχετικά έγγραφα, τότε η Δ.Ο.Υ. θα προχωρήσει σε εκκαθάριση χωρίς να λάβει υπόψη της τον συγκεκριμένο φόρο.

Αντίθετα αν τσεκάρουμε π.χ. την έκπτωση του φόρου λόγο αναπηρίας και η υπηρεσία έχει ενημερωθεί για την απόφαση των ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσουμε κάποιο έγγραφο και η έκπτωση θα υπολογισθεί αυτόματα.

Προσοχή: Παρ’ όλο που ΟΑΕΔ στέλνει σχετικές λίστες  στο taxisnet,  μερικές φορές οι άνεργοι δεν έχουν τις ελαφρύνσεις που προβλέπει ο νόμος γιατί δεν είναι στην σχετική λίστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται μετά την εκκαθάριση να προσκομίσουμε τα σχετικά έγραφα στην Δ.Ο.Υ.

Κάθε χρόνο  ή απόφαση για την δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την δικαιολόγηση.

Αν κάποια από τα δικαιολογητικά που ορίζονται έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην  Δ.Ο.Υ. ή την Δ.ΗΛ.Ε  ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών, όπως και στην περίπτωση οριστικής και αμετάκλητης απόφασης αναπηρίας για ασφαλισμένο δεν απαιτείται η εκ νέου πιστοποίηση αναπηρίας.

Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το τρέχων φορολογικό  έτος, στο οποίο αναφέρεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος .

Υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης, από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.474/2013, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4174/2013.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. (Σχετική η παρ. 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή του Ν.4174/2013).

Σε περίπτωση αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, επιστρέφεται ακολούθως.

O Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.