Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου: Σε ΦΕΚ η παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών (Νόμος 4819/2021)

468

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4819/2021 – Τι αναφέρει η διάταξη για την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

Δίκαιο Οροφοκτησίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 129) ο Νόμος 4819/2021 με το Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

Μεταξύ άλλων, ο Νόμος περιλαμβάνει διάταξη για την παράταση έως την 30η-09-2021 του χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων των μηχανικών της παρ. 1 του αρ. 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167), με ημερομηνία αυτοψίας από 01-01-2021 έως και 31-01-2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημενης ιδιοκτησίας.

Η σχετική διάταξη έχει ως ακολούθως :

«Άρθρο 118 Παρατάσεις προθεσμιών

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/ 2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4819/2021, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/ilektroniki-taytotita-akinitoy-se-fek-i-paratasi-ishyos-vevaioseon-mihanikon-nomos-4819

ΠΗΓΗlawspot.gr